Newly Excavated Confucian Bamboo Manuscripts and Related Research

Authors

  • Sixin DING Tsinghua University School of Humanities
  • Qiannan ZHAO Tsinghua University School of Humanities

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.2024.12.1.115-139

Keywords:

Confucian texts, doubting antiquity, interpreting antiquity, Warring states bamboo manuscripts

Abstract

The primary purpose of this article is to comprehensively survey the research on excavated Confucian texts from the past 30 years. Newly excavated Confucian manuscripts are seen in such collections as those from Guodian 郭店, Shangbo 上博, Tsinghua 清華, Anda 安大, and Haihun 海昏. In terms of their content, they each have their own focus and characteristics. Among these bamboo manuscripts there is a large number dedicated to the Shijing 詩經, the Shujing 書經, the Liji 禮記, the Yijing 易經, and to Kongzi 孔子 making them of great importance. At present, research on the Guodian and the Shangbo manuscripts is mostly completed and that into the Tsinghua collection is making large strides while research into the Anda collection is just beginning to develop. Among all this research, one of the weakest areas revolves around the explanation and discussion of Confucian thought and related problems. This includes textual evidence in the form of excavated Confucian texts that provide a foundation for “leaving behind the age of doubting antiquity” (zouchu yigu shidai 走出疑古時代) and the related debates carried out by scholars are beneficial to transmitting and revising this theory.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anhui University Chinese Characters Development and Application Research Center 安徽大學漢字發展與應用研究中心. 2022. Anhui daxuecang zhanguo zhujian (yi) 安徽大學藏戰國竹簡(一) (Anhui University Collection of Warring States Bamboo Slips (1)). Shanghai 上海: Zhongxi Shuju 中西書局.

———. 2022. Anhui daxuecang zhanguo zhujian (er) 安徽大學藏戰國竹簡(二) (Anhui University Collection of Warring States Bamboo Slips (2)). Shanghai 上海: Zhongxi Shuju 中西書局.

Cao, Jianguo 曹建國. 2010. Chujian yu xianqin shi xue yanjiu 楚簡與先秦詩學研究 (Study on the Chu Manuscripts and Pre-Qin Shijing Learning). Wuhan 武漢: Wuhan Daxue Chubanshe 武漢大學出版社.

Chao, Fulin 晁福林. 2013. Shangbojian shilun yanjiu 上博簡詩論研究 (Study of the Shangbo’s Shilun). Beijing 北京: Shangwu Yinshuguan 商務印書館.

Chang, Sen 常森. 2023. Chutu wenxian shilun wuxing yu xianqin xueshu sixiangshi de chonggou 出土文獻詩論五行與先秦學術思想史的重構 (The Excavated Manuscripts of the Shilun and Wuxing and the Reconstruction of Pre-Qin Intellectual History). Beijing 北京: Beijing Daxue Chubanshe 北京大學出版社.

Chen, Linqing 陳霖慶. 2002. Guodian xing zi ming chu ji shangbo xingqinglun zonghe yanjiu 郭店性自命出暨上博性情論綜合研究 (Comprehensive Study of the Guodian Xing zi Ming Chu as the Shangbo Xingqinglun). Taiwan 台灣: Taiwan Shifan Daxue Xuewei Lunwen 台灣師範大學學位論文.

Chen, Lai 陳來. 2009. Zhubo wuxing yu jianbo yanjiu 竹帛五行與簡帛研究 (The Bamboo and Silk Wuxing and Bamboo and Silk Manuscript Research). Beijing 北京: Sanlian Shudian 三聯書店.

Chen, Renren 陳仁仁. 2010. Zhanguo chuzhushu zhouyi yanjiu 戰國楚竹書周易研究 (Study of the Warring States Chu Bamboo Book Zhouyi). Wuhan 武漢: Wuhan Daxue Chubanshe 武漢大學出版社.

Ding, Sixin 丁四新. 2000. Guodian chumu zhujian sixiang yanjiu 郭店楚墓竹簡思想研究 (Study of the Thought in the Guodian Chu Tomb Bamboo Slips). Beijing 北京: Dongfang Chubanshe 東方出版社.

———. 2011. Chuzhushu yu hanboshu zhouyi yanjiu 楚竹書與漢帛書周易研究 (Study on the Chu Bamboo Book and Han Silk Book Versions of the Zhouyi). Shanghai 上海: Shanghai Guji Chubanshe 上海古籍出版社.

———. 2016. “Cong chutu cailiao lun zhouyi guayaohua de xingzhi he laiyuan 從出土材料論周易卦爻畫的性質和來源 (Discussion on the Characteristics and Origin of the Depictions of the Trigrams and Hexagrams in the Zhouyi from the Perspective of Excavated Materials).” Zhexuemen 哲學門 (Beida Journal of Philosophy) 31: 1-24. Beijing 北京: Beijing Daxue Chubanshe 北京大學出版社.

———. 2017. Zhouyi Suyuan yu zaoqi yixue kaolun 周易溯源與早期易學考論 (Investigation into the Origins of the Zhouyi and Early Period Zhouyi Learning). Beijing 北京: Zhongguo Renmin Daxue Chubanshe 中國人民大學出版社.

———. 2020. “Guodianjian zun deyi pian shi kongzi benren zhuzuo 郭店簡尊德義篇是孔子本人著作” (The Guodian Bamboo Zun deyi was Written by Confucius Himself).” Kongzi Yanjiu 孔子研究 (Confucius Studies), Vol. 5.

———. 2022. Shangbo chuzhushu zhexue wenxian yanjiu 上博楚竹書哲學文獻研究 (Study of the Philosophical Texts in the Shangbo Chu Bamboo Books). Shijiazhuang 石家莊: Hebei Jiaoyu Chubanshe 河北教育出版社.

Feng, Shengjun 馮勝君. 2021. Qinghuajian shangshu lei wenxian jianshi清華簡尚書類文獻箋釋 (Annotated Shangshu texts from the Tsinghua Slips). Shanghai 上海: Shanghai Guji Chubanshe 上海古籍出版社.

Gou, Dongfeng 苟東鋒. 2011. “Jianbo wuxing yanjiu shuyu 簡帛五行研究述要 (Brief on Research on the Bamboo and Silk Wuxing).” Zhongguo shiyou daxue xuebao 中國石油大學學報, vol 3.

Guo, Yi 郭沂. 2001. Guodian zhujian yu xianqin xueshu sixiang 郭店竹簡與先秦學術思想 (Guoxian Bamboo Slips and the Thought of Pre-Qin Learning). Shanghai 上海: Shanghai Jiaoyu Chubanshe 上海教育出版社.

He, Linyi 何琳儀. 2007. “Shanghai bowuguancang chuzhushu zhouyi 上海博物館藏楚竹書周易 (The Shanghai Museum’s Chu Bamboo Book Zhouyi).” Ruzang 儒藏 (Confucian Canons), Vol. 281. Beijing 北京: Beijing Daxue Chubanshe 北京大學出版社.

Hou, Naifeng 侯乃峰. 2018. Shangbo chujian ruxue wenxian jiaoli 上博楚簡儒學文獻校理 (Annotated Confucian Texts from the Shangbo Chu Manuscripts). Shanghai 上海: Shanghai Guji Chubanshe 上海古籍出版社.

Huang, Dekuan 黃德寬. 2017. “Anhui daxuecang zhanguo zhujian gaishu 安徽大學藏戰國竹簡概述 (Summary of the Warring States Bamboo Slips in the Anhui University Collection).” Wenwu 文物 (Cultural Artefacts), vol. 9.

Ikeda, Tomohisa 池田知久, supervisor. 1999-2006. Guodian chujian yanjiu 郭店楚簡研究 (Guodian Bamboo Slips Studies), Vols. 1‒7.

———, ed. 2003. Guodian chujian rujiao yanjiu 郭店楚簡儒教研究 (Study on Confucianism in the Guodian Manuscripts). Tokyo 東京: Kyūko Shoin.

———, supervisor. 2007‒2012. Shanhaihaku soken no kenkyǖ 上海博楚簡の研究 (Study on the Shanghai Museums’ Chu Manuscripts), Vols. 1‒6. Tokyo 東京: Tokyo Bunka Daigaku Daigakuin Jimushitu 東京文化大學大學院事務室.

———. 2022. Mawangdui chutu wenxian yizhu congshu yi 馬王堆出土文獻譯註叢書·易 (T ranslation and Annotation of the Mawangdui Silk book version of Yi ). Tokyo 東京: Tōhō Shoten 東方書店.

Ji, Xusheng 季旭昇. 2002‒2017. Shanghai bowuguancang zhanguo chuzhushu 上海博物館藏戰國楚竹書 (Shanghai Museum Collection’s Warring States Chu Bamboo Books), Vols. 1‒9. Taibei 台北: Wanjuanlou Tushu Youxian Gongsi 萬卷樓圖書有限公司.

Jingmen City Museum 荊門市博物館. 1997. “Jingmen guodian yihao chumu 荊門郭店一號楚墓 (Chu Tomb No. 1 at Jingmen Guodian).” Wenwu 文物 (Cultural Artefacts), Vol. 7.

Jingmen City Museum 荊門市博物館. 1998. Guodian chumu zhujian郭店楚墓竹簡 (Guodian Chu Tomb Bamboo Slips). Beijing 北京: Wenwu Chubanshe 文物出版社.

Jiang, Guanghui 姜廣輝. 1999. “Guodian chujian yanjiu 郭店楚簡研究 (Research on the Guodian Chu Manuscripts).” Zhongguo zhexue 中國哲學 (Chinese Philosophy), Vol. 20. Shenyang 沈陽: Liaoning Jiaoyu Chubanshe 遼寧教育出版社.

Jiang, Lujing 蔣魯敬, and Xiao Yujun 肖玉軍. 2023. “Hubei jingzhou wangjiazui m798 chutu zhanguo chujian shijing gaishu 湖北荊州王家嘴M798出土戰國楚簡詩經概述 (Summary of the Book of Songs on Chu Bamboo Slips from the Warring States Period Unearthed at Wangjiazui M798 in Jingzhou, Hubei).” Jianghan kaogu 2: 30‒42.

Jingzhou Bowuguan 荊州博物館. 2023. “Hubei jingzhou wangjiazui 798 hao chumu faju jianbao 湖北荊州王家嘴798號楚墓發掘簡報 (Excavation report on Chu Tomb No.798 at Wangjiazui, Jingzhou, Hubei).” Jianghan kaogu 江漢考古 (Jianghan Archaeology) 2: 5‒14.

Lee, Seungyul 李承律. 2001. “Kakuten sobo chikuken no jyuka shisō kenkyu 郭店楚墓竹簡の儒家思想研究 (Study of the Confucian thoughts in the Guodian Bamboo Manuscripts).” PhD diss., Tokyo University.

———. 2022. Mawangdui chutu wenxian yizhu congshu yi 馬王堆出土文獻譯註叢書·易 (T ranslation and Annotation of the Mawangdui Silk book version of Yi ). Tokyo 東京: Tōhō Shoten 東方書店.

Li, Ling 李零. 2002. Guodian chujian jiaoduji 郭店楚簡校讀記 (Reading Notes on the Guodian Chu Bamboo Texts). Beijing 北京: Beijing Daxue Chubanshe北京大學出版社.

Li, Tianhong 李天虹. 2002. Guodian zhujian Xing zi ming chu yanjiu 郭店竹簡性自命出研究 (Study on the Guodian Bamboo Xing zi Ming Chu). Wuhan 武漢: Hubei Jiaoyu Chubanshe 湖北教育出版社.

Li, Xueqin 李學勤. 2013. Chushi qinghuajian 初識清華簡 (Preliminary Study of the Tsinghua Bamboo Slips). Shanghai 上海: Zhongxi Shuju 中西書局.

———. 2017. Qinghuajian ji gudai wenming 清華簡及古代文明 (Tsinghua Bamboo Slips and Ancient Civilization). Nanchang 南昌: Jiangxi Jiaoyu Chubanshe 江西教育出版社.

Liang, Tao 梁濤. 2008. Guodian zhujian yu simeng xuepai 郭店竹簡與思孟學派. (Guodian Bamboo Manuscripts and the Si-Meng School). Beijing 北京: Zhongguo Renmin Daxue Chubanshe 中國人民大學出版社.

Liang, Tao 梁濤, and Si Yunlong 斯雲龍. 2011. Chutu wenxian yu junzi shendu—shendu wenti taolunji 出土文獻與君子慎獨——慎獨問題討論集 (Excavated Texts and Moral Circumspection—Discussions on the Problem of Moral Circumspection). Guilin 桂林: Lijiang Chubanshe 灕江出版社.

Liao, Mingchun 廖名春. 2008. Boshu zhouyi lunji 帛書周易論集 (Collected Essays on the Silk Zhouyi Manuscript). Shanghai 上海: Shanghai Guji Chubanshe 上海古籍出版社.

Liu, Dajun 劉大鈞. 2005. Jin bo zhu shu zhouyi zongkao 今帛竹書周易綜考 (Comprehensive Investigation of the Transmitted, Silk, and Bamboo Versions of the Zhouyi). Shanghai 上海: Shanghai Guji Chubanshe 上海古籍出版社.

Liu, Guangsheng 劉光勝. 2022. Qinghuajian yu zhongguo zaoqi wenming yanjiu 清華簡與中國早期文明研究 (Study on the Tsinghua Bamboo Slips and Early Chinese Civilization). Jinan 濟南: Shandong Youyi Chubanshe 山東友誼出版社.

Liu, Xinfang 劉信芳. 2000. Jianbo wuxing jiegu 簡帛五行解詁 (Explanatory Philology of the Bamboo and Silk Wuxing). Taibei 台北: Yiwen Yinshuguan 藝文印書館.

———. 2003. Kongzi shilun shuxue 孔子詩論述學 (Study on the Kongzi shilun). Hefei 合肥: Anhui Daxue Chubanshe 安徽大學出版社.

Liu, Zhao 劉釗. 2005. Guodian chujian jiaoshi 郭店楚簡校釋 (Annotated Guodian Bamboo Texts). Fuzhou 福州: Fujian Renmin Chubanshe 福建人民出版社.

Ma, Chengyuan 馬承源. 2001. “Qianyan: zhanguo chuzhushu de faxian baohu he zhengli 前言:戰國楚竹書的發現保護和整理 (Preface: The Discovery, Conservation, and Ordering of the Warring States Chu Bamboo Books).” In Shanghai bowuguancang zhanguo chuzhushu (yi) 上海博物館藏戰國楚竹書(一) (The Chu Bamboo Book of the Warring States Period (1) Collected by the Shanghai Museum), edited by Ma Chengyuan, p.2. Shanghai 上海: Shanghai Guji Chubanshe上海古籍出版社.

———. ed. 2001-2012. Shanghai bowuguancang zhanguo chuzhushu 上海博物館藏戰國楚竹書 (The Chu Bamboo Book of the Warring States Period Collected by the Shanghai Museum). Shanghai 上海: Shanghai Guji Chubanshe上海古籍出版社.

Meyer, Dirk. 2012. Philosophy on Bamboo: Text and the Production of Meaning in Early China. Leiden: Brill.

Pang, Pu 龐樸. 2000. Zhubo wuxing pian jiaozhu ji yanjiu 竹帛五行篇校註及研究 (Bamboo and Silk Wuxing Annotations and Research). Taibei 台北: Wanjuanlou Tushu Youxian Gongsi 萬卷樓圖書有限公司.

Peking University Research Institute for Unearthed Texts 北京大學出土文獻研究所. 2011. “Beijing daxuecang xihan zhushu gaishuo 北京大學藏西漢竹書概說 (Summary of the PKU Collection’s Western Han Bamboo Books).” Wenwu 文物 (Cultural Artefacts), Vol. 6.

———. 2015. Beijing daxuecang xihan zhushu (san) 北京大學藏西漢竹書(三) (The PKU Collection’s Western Han Bamboo Books). Shanghai 上海: Shanghai Guji Chubanshe上海古籍出版社. Shan, Yuchen 單育辰. 2015. Guodian zun deyi chengzhi wenzhi liude sanpian zhengli yu yanjiu 郭店尊德義成之聞之六德三篇整理與研究 (Ordering and Study of the Three Guodian Texts of Zun Deyi, Chengzhi wenzhi, and Liu de). Beijing 北京: Kexue Chubanshe 科學出版社.

Shaughnessy, Edward. 2022. The Origin and Early Development of the Zhou Changes. Leiden: Brill.

Tian, Yong 田勇, and Wang Mingqin 王明欽. 2016. “Hubei jingzhou liujiatai yu xiajiatai mudi faxian dapi zhanguo muzang 湖北荊州劉家台與夏家台發現大批戰國墓葬 (Discovering a Large Quantity of Tomb Goods at Liujiatai and Xiajiatai in Jingzhou, Hubei).” Zhongguo wenwu bao 中國文物報 (Bulletin on Chinese Artifacts), Vol. 8.

Tsinghua University Research and Conservation Center for Unearthed Texts 清華大學出土文獻研究與保護中心, ed. 2010. Qinghua daxuecang zhanguo zhujian (yi) 清華大學藏戰國竹簡(壹) (Tsinghua University Collection’s Warring States Bamboo Slips (1)). Shanghai 上海: Zhongxi Shuju 中西書局.

Wang, Bo 王博. 2001. Jianbo sixiang wenxian lunji 簡帛思想文獻論集 (Essays on Silk and Bamboo Intellectual Manuscripts). Taibei 臺北: Taiwan Guji Chubanshe 臺灣古籍出版社.

Wang, Mingqin 王明欽. 2004. “Wangjiatai qinmu zhujian gaishu 王家台秦墓竹簡概述 (Summary of the Bamboo Slips from the Qin Tomb at Wangjiatai).” In Xinchu jianbo yanjiu 新出簡帛研究 (Studies on Newly Excavated Bamboo and Silk Texts), edited by Allan, S. 艾蘭, and Xing Wen邢文, pp. 29-39. Beijing 北京: Wenwu Chubanshe 文物出版社.

Wei, Qipeng 魏啟鵬. 2005. Jianbo wenxian wuxing jianzheng 簡帛文獻五行箋證 (Proofs of the Bamboo and Silk Texts of the Wuxing). Beijing 北京: Zhonghua Shuju 中華書局.

Wuhan University Bamboo and Silk Manuscript Research Center 武漢大學簡帛研究中心, and Jingmen City Museum. 2011. Chudi chutu zhanguo jiance heji (yi) Guodian chumu zhushu 楚地出土戰國簡冊合集(一)·郭店楚墓竹書 (Chu Territory Excavated Warring States Texts Collection (1) Guodian Chu Tomb Bamboo Books). Beijing 北京: Wenwu Chubanshe 文物出版社.

Wuhan University Chinese Culture Research Institute 武漢大學中國文化研究院. 2000. Guodian chujian guoji xueshu yantaohui lunwenji 郭店楚簡國際學術研討會論文集 (Essay Collection of the International Academic Forum on the Guodian Chu Manuscripts). Hubei 湖北: Hubei Renmin Chubanshe 湖北人民出版社.

Xie, Junzhi 謝君直. 2008. Guodian chujian rujiazhexue yanjiu 郭店楚簡儒家哲學研究 (Study of the Confucian Philosophy in the Guodian Bamboo Manuscripts). Taibei 台北: Wanjuanlou Tushu Gufen Youxian Gongsi 萬卷樓圖書股份有限公司.

Xing, Wen 邢文. 1997. Boshu zhouyi yanjiu 帛書周易研究 (Study of the Silk Book of Changes). Beijing 北京: Renmin Chubanshe 人民出版社.

Xu, Wenxian 許文獻. 2021. Qinghuajian yiyin wupian yanjiu 清華簡伊尹五篇研究 (Study of the five Tsinghua bamboo texts of Yiyin). Taibei 台北: Wanjuanlou Tushu Gufen Youxian Gongsi 萬卷樓圖書股份有限公司.

Zhao, Xiaobin 趙曉斌. 2023. “Hubei jingzhou wangjiazui m798 chutu zhanguo chujian kongzi yue gaishu 湖北荊州王家嘴M798出土戰國楚簡孔子曰概述 (Summary of the bamboo texts of Kongziyue from the Chu tombs No.798 of the Warring States Period at Wangjiazui, Jingzhou, Hubei.).” Jianghan kaogu 2: 43‒48.

Zhang, Zhenglang 張政烺. 2008. Mawangdui boshu zhouyi jingzhuan jiaodu 馬王堆帛書周易經傳校讀 (Annotated Reading of the Mawangdui Silk Version of the Zhouy). Beijing 北京: Zhonghua Shuju 中華書局.

Zheng, Yushan 鄭玉姍. 2008. Shangbo (yi) Kongzi shilun yanjiu 上博(一)孔子詩論研究 (Study of the Shangbo vol. 1’s Kongzi shilun). Taibei 台北: Huamulan Wenhua Chubanshe 花木蘭文化出版社.

Zhu, Yuanqing 朱淵清, and Liao Mingchun 廖名春. 2002. Shanghai bowuguancang chuzhushu yanjiu 上海博物館藏戰國楚竹書研究 (Study on the Shanghai Museum Collection’s Warring States Chu Bamboo Books). Shanghai 上海: Shanghai Shudian Chubanshe 上海書店出版社.

Zhu, Fenghan 朱鳳瀚. 2020. Haihun jiandu chulun 海昏簡牘初論 (Preliminary Discussion of the Haihun Texts and Stakes). Beijing 北京: Beijing Daxue Chubanshe 北京大學出版社.

Downloads

Published

18. 01. 2024

How to Cite

DING, Sixin, and Qiannan ZHAO. 2024. “Newly Excavated Confucian Bamboo Manuscripts and Related Research”. Asian Studies 12 (1): 115-39. https://doi.org/10.4312/as.2024.12.1.115-139.

Similar Articles

1-10 of 104

You may also start an advanced similarity search for this article.