Su Shi and Flourishing of Themes in ci Poetry––Based on the Example of the Tune “Moonlight over the West River”

Authors

  • Mojca PRETNAR National Cheng Kung University, Taiwan (R. O. C.)

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.2015.3.2.141-161

Keywords:

Su Shi 蘇軾, ci 詞 poetry, “Moonlight over the West River” (西江月), theme, treatment of ci poetry as shi poetry (以詩為詞)

Abstract

The study explains characteristics of ci 詞 poetry and uses fifteen of Su Shi’s 蘇軾 (1037–1101) ci poems written to the tune “Moonlight over the West River”, translated by the author of this study, to investigate Su Shi’s treatment of ci poetry as shi 詞 poetry (以詩為 詞), as well as the themes of these poems. The examples show that in both his traditional and innovative poems Su Shi expands the themes with allusions, relying on borrowings from literary, historic, and philosophical works, and making associations with stories, events, and people from history, mythology, and literature.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Mojca PRETNAR, National Cheng Kung University, Taiwan (R. O. C.)

Department of Chinese Literature, PhD candidate

References

Guo, Meimei 郭美美. 1990. Dongpo zai cifeng shang chengji yu chuangxin 東坡在詞風上承繼與創新. Taibei: Wenjin.

Liu, Zunming 劉尊明. 2012. “Songdai cidiao ji yongdiao de tongji yu fenxi 宋代詞調及用調的統計與分析.” Jilu xuekan 齊魯學刊 4: 124–30.

Long, Muxun 龍沐勛. 1986. Tang Song ci gelü 唐宋詞格律. Taibei: Liren.

Mao, Kun 茅坤. 2009. Tang Song ba dajia 唐宋八大家. Hefei: Huangshan shushe.

Shi, Shenghuai 石聲淮, and Lingling Tang 唐玲玲. 1993. Dongpo yuefu biannian jianzhu 東坡樂府編年箋注. Taibei: Huazheng.

Tang, Guizhang 唐圭璋, ed. 1996. Quan Song ci 全宋詞. Zhengzhou: Zhongzhou guji.

Tang, Lingling 唐玲玲. 1992. Dongpo yuefu yanjiu 東坡樂府研究. Chengdu: Bashu shushe.

Wang, Weiyong 王偉勇, and Naiwen Xue 薛乃文. 2012a. “Zonglun cide qiyuan (shang)” 綜論詞的起源(上). Zhongguo yunwen xuekan 中國韻文學刊 26 (3): 4–13.

–––. 2012b. “Zonglun cide qiyuan (xia)” 綜論詞的起源(下). Zhongguo yunwen xuekan 中國韻文學刊 26 (4): 30–40.

Wu, Ouding 吳藕汀, and Xiaoding Wu 吳小汀. 2005. Cidiao ming cidian 詞調名辭典. Shanghai: Shanghai shudian chubanshe.

Wu, Xionghe 吳熊和. 1989. Tang Song citonglun 唐宋詞通論. Hangzhou: Zhejiang guji chubanshe.

Xu, Boqing 許伯卿. 2007. Songci ticai yanjiu 宋詞題材研究. Beijing: zhonghua shuju.

Yan, Kunyang 顏崑陽. 2000. “Lun Songdai‚ ‘yi shi wei ci’ xianxiang ji qi zaiZhongguo wenxue shilun shang de yiyi” “論宋代「以詩為詞」現象及其在中國文學史論上的意義”. Donghua wenren xuebao 東華人文學報 2: 33–68.

Zou, Tongqing 鄒同慶. 2003. Su Shi ci biannian jiaozhu 蘇軾詞編年校註 (上中下). Beijing: Zhonghua shuju.

Published

30.12.2015 — Updated on 09.12.2021

How to Cite

PRETNAR, M. (2021). Su Shi and Flourishing of Themes in ci Poetry––Based on the Example of the Tune “Moonlight over the West River”. Asian Studies, 3(2), 141–161. https://doi.org/10.4312/as.2015.3.2.141-161