The Last Confucians of Mid-20th Century Vietnam

A Cultural History of the Vietnam Association of Traditional Studies

Authors

  • Tuan-Cuong Nguyen Vietnam Academy of Social Sciences, Institute for Sino-Nom Studies, Hanoi, Vietnam

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.2020.8.2.185-211

Keywords:

Confucianism, Vietnam Association of Traditional Studies (VATS), South Vietnam, tradition, cultural practice

Abstract

The Vietnam Association of Traditional Studies (VATS) took the initiative in promoting Confucian cultural practices in South Vietnam from 1955–1975. The association strove towards collecting, researching, translating, interpreting and circulating classical Sinographic documents in order to preserve traditional East Asian culture in relation to up-to-date moral education and practical science. Unfortunately, there is a lack of research material related to the organization during the period after the two halves of Vietnam were reunited in 1975. Thus, the Association’s activities after 1975 cannot be discussed. To bridge the gap, this article is based on rare documents mostly collected by the author, describing the history and activities of this Confucian organization, including its establishment (1954), regulations, organizational structure, and membership. This article will also focus on the VATS’s Confucian cultural practices, such as (i) publishing as a way to promote Confucianism and traditional morality, (ii) Confucianism and Literary Sinitic education, (iii) public speeches, (iv) organizing the annual commemoration of Confucius’ birthday on September 28th, (v) and promoting international cooperation related to Confucianism. These activities demonstrate the organization’s attempt at popularizing Confucianism and making it compatible with ideas and practices introduced by modernization and Westernization in the middle of the twentieth century.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ấu học Hán tự tân thư 幼學漢字新書 (A New Textbook of Sinographs for Children). Library call number VHv.1485. Archives of the Institute of Sino-Nom Studies, Hanoi, Vietnam.

Cao, Xuân Dục. 2011. Quốc triều hương khoa lục (Records of Nguyễn Dynasty’s Local Laureates). Translated by Nguyễn Thuý Nga, and Nguyễn Thị Lâm. Hà Nội: Lao động.

CHQS (Cổ Học Quý San, (Traditional Studies Quarterly)). 1956. Vol. 1 and 2; 1957. Vol. 3; 1958. Vol. 5 and 6; 1959. Vol. 7; 1964. Vol. 11.

Công báo Việt Nam (Gazettes of the State of Vietnam). 1950. “Royal Decree No. 10.” Công báo Việt Nam (Gazettes of the State of Vietnam) 3 (33), (August 19): 434–37.

Công Báo Việt Nam Cộng hoà (Gazettes of the Republic of Vietnam). 1956. “Decree No. 4, and Decree No. 59-a.” Công Báo Việt Nam Cộng hoà (Gazettes of the Republic of Vietnam), October 25, 1956.

La, Hoài 羅懷. 1956. “Rujiao zai Yuenan 儒學在越南 (Confucianism in Vietnam).” In Zhongyue wenhua lunji-yi 中越文化論集 (一) (Essays in Chinese and Vietnamese Culture), vol. 1, edited by Guo Tingyi 郭廷以 et al., 148–58. Taibei 臺北: Zhonghua wenhua chuban shiye weiyuanhui chuban 中華文化出版事業委員會出版.

Li, Shiwei 李世偉. 2011. “Haibin fu shengdao: Zhanhou Taiwan minjian Rujiao jieshe yu huodong (1945–1970) 海濱扶聖道:戰後臺灣民間儒教結社與活動 (1945–1970) (Promoting Confucianism in Remote Places: Confucian Associations and Their Activities in Early Postwar Taiwan (1945–1970)).” Minsu Quyi 民俗曲藝 6: 205–30.

Minh Tân. 1964. “Decree No. 4.” Minh Tân (Bright and New) 13: 12–15.

Mục lục báo chí Việt ngữ 1865–1965 (A Bibliography of Vietnamese Magazines 1865–1965). 1966. Nha Văn khố và Thư viện Quốc gia (Department of Archives and National Library): Saigon.

Ngô, Đức Thọ, ed. 2006. Các nhà khoa bảng Việt Nam 1075–1919 (Vietnamese Traditional Laureates 1075–1919). Hà Nội: Văn học.

Nguyễn, Huy Nhu. 1958. “Diễn-văn của ông Hội-trưởng Tổng-hội Việt-Nam Cổ-học đọc trong lúc thành-lập Thị-hội Cổ-học Đà-Nẵng (ngày 6-2-1958) (Address of the VATS Chairman in the Founding Ceremony of the VATS’s City Branch in Đà Nẵng).” CHQS 5: 83–86.

Nguyễn, Phúc Ưng Trình. 1970. Việt Nam ngoại giao sử cận đại (The History of Modern Vietnam’s Diplomacy). Sài Gòn: Văn đàn.

Nguyễn, Phúc Ưng Trình 阮福膺脭. 1914. Luận ngữ tinh hoa ấu học 論語菁華幼學 (The Quintessences of Confucius Analects for Primary Education). Library call numbers A.906, VHv.501, VHv.775, VHv.776. Archives of the Institute of Sino-Nom Studies, Hanoi, Vietnam.

Nguyễn, Trác. 1960. “Phái đoàn văn-hoá Việt-Nam tháp-tùng Tổng thống viếng thăm Trung-Hoa tự-do (South Vietnam’s Cultural Delegation Accompanied the President to Visit the Free China).” Minh Tân 67 (February): 2–16.

Nguyễn, Tuấn Cường. 2015a. “The Promotion of Confucianism in South Vietnam 1955–1975 and the Role of Nguyễn Đăng Thục as a New Confucian Scholar.” Journal of Vietnamese Studies 10 (4): 30–81.

Nguyễn, Tuấn Cường 阮俊强. 2015b. “Lengzhan qijian Yue-Tai Rujiao guanxi: Taiwan Fengsiguan Kong Decheng 1958 nian fangwen Yuenan kao 冷戰期間越台儒教關係:台灣奉祀官孔德成1958年訪問南越考 (Confucian Relationship between Vietnam and Taiwan during the Cold War: A Study of Kong Decheng’s Visit to South Vietnam in 1958).” In He wei ‘Houzhan’: Yazhou de 1945 nian jiqi zhi hou 何謂「戰後」:亞洲的「1945」年及其之後 (What Is Post-War? Asia in 1945 and After), edited by Xie Zhenglun 謝政論, Matsuoka Masako 松岡正子, Liao Binghui 廖炳惠, and Huang Yingzhe 黃英哲, 273–306. Taibei 台北:Yunchen wenhua shiye gufen youxian gongsi 允晨文化實業股份有限公司.

Nguyễn, Văn Đăng. 2012. “Về hoạt động của nhà Đông phương học Trần Kinh Hoà (1917–1995) trên đất Việt Nam (On the Activities of the Orientalist Chen Ching-ho (1917–1995) in Vietnam).” Nghiên cứu và Phát triển (Journal of Research and Development) 90 (1): 107–18.

Nguyễn, Văn Thọ 1960. Khảo luận và phê bình học thuyết Khổng tử (Researching and Criticizing Confucius’ Theory). Đà Nẵng City: VATS.

NGVNS (Niên giám văn nghệ sĩ và hiệp hội văn hoá Việt Nam 1969–1970 (Yearbook of Artists and Cultural Associations of Vietnam 1969–1970)). 1970. Saigon: Nha Văn hoá xuất bản.

Phạm, Đức Thành Dũng, ed. 2000. Khoa cử và các nhà khoa bảng triều Nguyễn (Nguyễn Dynasty’s Civil Service Examination and Laureates). Huế: Thuận Hoá.

Phan, Ngọc Hoàn. 1957. “Những điểm liên quan đến vấn đề nhân vị trong sách Nho giáo (Points Associated with Personalism in Confucian Books).” CHQS 3: 48–53.

Triệu, Xuân. 2008. Ưng Bình Thúc Giạ Thị: Cuộc đời và tác phẩm (Ưng Bình Thúc Giạ Thị: His Life and His Works). Hà Nội: Văn học.

Ưng, Bình Thúc Giạ Thị. 2008. Lộc Minh đình thi thảo (Poetic Manuscript of the Hall of Lộc Minh). Translated by Nguyễn Hữu Vinh. Westminster, CA: Viện Việt học.

Văn Hoá Nguyệt San (Culture Monthly). 1959. Periodical of the Bureau of Culture, Ministry of National Education, South Vietnam.

Downloads

Published

20. 05. 2020

Issue

Section

National and Cultural History

How to Cite

Nguyen, Tuan-Cuong. 2020. “The Last Confucians of Mid-20th Century Vietnam: A Cultural History of the Vietnam Association of Traditional Studies”. Asian Studies 8 (2): 185-211. https://doi.org/10.4312/as.2020.8.2.185-211.

Similar Articles

1-10 of 273

You may also start an advanced similarity search for this article.