The Heritage of Taixu

Philosophy, Taiwan, and Beyond

Authors

  • Bart Dessein Ghent University, Belgium

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.2020.8.3.251-277

Keywords:

Taixu, Sanmin zhuyi, socialism, anarchism, cross-strait relations

Abstract

Much scholarly attention has been devoted to the way the Chinese intellectual world tried to formulate an answer to the challenge posed by European modernity, as well as to the way European political thinking (nationalism, socialism, communism, anarchism) impacted traditional Chinese political thinking. In contrast, very little attention has been devoted to the way these same political philosophies also influenced the Chinese Buddhist answer to European modernity. This article discusses the ways in which the ‘reform of Buddhism’ proposed by the famous Venerable Taixu (1889–1947) was shaped by both the political and military events that determined the history of China in the first half of the twentieth century, and by his genuine determination to modernize Buddhism.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bingenheimer, Marcus. 2004. Der Mönchsgelehrte Yinshun (*1906) und seine Bedeutung für den Chinesisch-Taiwanischen Buddhismus im 20. Jahrhundert. Würzburger Sinologische Schriften. Heidelberg: Forum.

Birnbaum, Raoul. 2003. “Buddhist China at the Century’s Turn.” In Religion in China Today, edited by Daniel L. Overmyer, 122–44. The China Quarterly Special Issues. New Series, No. 3. Cambridge: Cambridge University Press.

Bourdieu, Pierre. 1971. “Genèse et structure du champ religieux.” Revue française de sociologie 12: 295–334.

Callahan, Paul E. 1952. “T’ai-hsü and the New Buddhist Movement.” Harvard University: Paper on China 6: 149–88.

Deng, Zimei 邓子美. 1994. Chuantong Fojiao yu Zhongguo jindaihua 传统佛教与中国近代化 (Traditional Buddhism and China’s Modernity). Shanghai: Huazhong Shifan Daxue Chubanshe.

——. 邓子美. 2000. “Taixu yu Mading Lude: Xiandaihua shijiaoxiade zhongxi zongjiao gaige bijiao 太虚与马丁 路德 现代化视角下的中西宗教改革比较 (Taixu and Martin Luther: A Comparison on the Basis of Religious Reformation Viewed from the Perspective of Modernization).” Shijie Zongjiao Yanjiu 世界宗教研究 1: 22–33.

Dessein, Bart. 2000. “Taixu (T’ai-hsü) 1889–1947. Chinese Buddhist Monk and Reformer.” In Encyclopedia of Monasticism, edited by William M. Johnston, 2 vols., 1232–33. Chicago, London: Fitzroy Dearborn Publishers.

Dongchu 東初. 1974. Zhongguo Fojiao jindai shi 中國佛教近代史 (A History of Modern Chinese Buddhism). Taipei: Dongchu chubanshe.

Elman, Benjamin A. 2006. A Cultural History of Modern Science in China. Cambridge: Harvard University Press.

Fairbank, John King, and Merle Goldman. 1992. China. A New History. Cambridge MA, London: Harvard University Press.

Furth, Charlotte. 2002. “Intellectual Change: From the Reform Movement to the May Fourth Movement, 1895–1920.” In An Intellectual History of Modern China, edited by Merle Goldman, and Leo Ou-Fan Lee, 13–96. Cambridge: Cambridge University Press.

Goossaert, Vincent, and David A. Palmer. 2011. The Religious Question in Modern China. Chicago, London: The University of Chicago Press.

Guo, Peng 郭朋. 1997. Taixu sixiang yanjiu 太虚思想研究 (Studies on Taixu’s Thinking). Beijing: Zhongguo shehui kexu chubanshe.

Hon, Tze-ki. 2014. “Radical Confucianism: The Critique of Imperial Orthodoxy in Guocui xuebao (1905–1911).” In Interpreting China as a Regional and Global Power. Nationalism and Historical Consciousness in World Politics, edited by Bart Dessein, 30–43. London: Palgrave.

Hong, Jinlian 洪金蓮. 1995. Taixu dashi fojiao xiandaihua zhi yanjiu 太虛大師佛教現代化之研究 (Research into the Venerable Master Taixu’s Modernization of Buddhism). Taipei: Dongchu chubanshe.

Huang, Fusan 黃富三. 2004. Lin Xiantang zhuan 林獻堂傳 (Biography of Lin Xiantang). Taipei: Guoshiguan Taiwan Wenxianguan.

Huang, Huangxiong 黃煌雄. 2006. Jiang Weihui zhuan – Taiwan de Sun Zhongshan 蔣渭水傳 – 臺灣的孫中山 (Biography of Jiang Weishui—the Taiwanese Sun Zhongshan). Taipei: Shibao chuban.

Jiang, Canteng 江燦騰. 1992. Taiwan Fojiao yu xiandai shehui 台灣佛教與現代社會 (Taiwanese Buddhism and Contemporary Society). Taipei: Dongda tushu gongsi.

Jones, Charles B. 1999. Buddhism in Taiwan: Religion and the State: 1660-1990. Honolulu: University of Hawaii Press.

–––. 2000. “Buddhism and Marxism in Taiwan: Lin Qiuwu’s Religious Socialism and Its Legacy in Modern Times.” Journal of Global Buddhism 1: 82–111.

Laliberté, André. 2006. “‘Buddhism for the Human Realm’ and Taiwanese Democracy.” In Religious Organizations and Democratization. Case Studies from Contemporary Asia, edited by Tun-jen Cheng, and Deborah A. Brown, 55–82. Armonk NY, London: M. E. Sharpe.

Li, Guangliang 李廣良. 2003. Xinshi de liliang: Taixu weishixue sixiang yanjiu 心識的力量 : 太虛唯師識學思想研究” (The Strength of Consciousness: Research on Taixu’s Thought Yogācāra). Shanghai: Huadong shifan daxue chubanshe.

Li, Xiaofeng 李筱峰. 1991. Taiwan geming seng Lin Qiuwu 臺灣革命僧林秋梧 (The Taiwanese Revolutionary Monk Lin Qiuwu). Taipei: Taiwan bentu xilie.

Long, Darui. 2000. “Humanistic Buddhism From Venerable Tai Xu to Grand Master Hsing Yun.” Hsi Lai Journal of Humanistic Buddhism 1: 53–84.

Lu, Yan. 2004. Re-Understanding Japan: Chinese Perspectives, 1895–1945. Honolulu: Association for Asian Studies and University of Hawai’i Press.

Nakajima, Takahiro. 2018. “The Formation and Limitations of Modern Japanese Confucianism: Confucianism for the Nation and Confucianism for the People.” In Confucianisms for a Changing World Cultural Order, edited by Roger T. Ames, and Peter D. Hershock, 87–101. Honolulu: University of Hawai’i Press: East-West Center.

Pacey, Scott. 2014. “Taixu, Yogācāra, and the Buddhist Approach to Modernity.” In Transforming Consciousness: Yogācāra Thought in Modern China, edited by John Makeham, 149–69. Oxford: Oxford University Press.

Pittman, Don A. 2001. Toward a Modern Chinese Buddhism: Taixu’s Reforms. Honolulu. University of Hawai’i Press.

Ritzinger, Justin R. 2001. Taixu: To Renew Buddhism and Save the Modern World. National Taiwan University Digital Buddhist Library and Museum.

Sengcan. 1981. “Shanhui Heshang zhi Shengpin ji qi yigao 山慧和尚之生品及其議搞 (The Life and Manuscripts of Venerable Shanhui.” Rensheng 6 (11–12): 308–10.

Sheng, Kai 圣凯. 2001. “‘Fofa fei zongjiao fei zhexue’ zhi bian. Ping jindai Zhongguo zhishifenzi dui Fofa, zongjiao ji zhexue de lijie ‘佛法非宗教非哲学’ 之辩 == 评近代中国知识分子对佛法、宗教及哲学的理解 (Discussion on ‘The Buddhist Doctrine is not a Religion and not a Philosophy’—Assessing the Understanding of Modern Chinese Intellectuals Towards the Buddhist Doctrine, Religion, and Philosophy).” Fayuan 法源 19: 301–29.

Svensson, Marina. 1995. “Historical Perspectives on the Chinese Debate on Democracy.” In Wei Jingsheng and the Prospects of Democracy in China, edited by Tom Hart, and Torbjörn Lodén, 1–13. Stockholm: The Center for Pacific Asia Studies.

Taixu 太虛. [1956] 2005. Taixu dashi quanshu 太虛大師全書 (The Complete Works of the Venerable Master Taixu), 20 vols. Accessed 6 October, 2019. http://www.nanputuo.com/nptlib/html/200707/1812143485802.html.

–––. [1956] 2005a. “Xue Fo xian cong zuo ren qi 學佛先從做人起 (Studying Buddhism Starts from being a True Person).” In Taixu dashi quanshu 太虛大師全書 (The Complete Works of the Venerable Master Taixu), vol. 2, Wu cheng gong xue 五乘共學 (Joint Study of the Five Vehicles), part 2 Yishi 義釋 (Explanation of the Meaning), nr.10.

–––. [1956] 2005b. “Rensheng Fojiao de shuoming 人生佛教的說明 (An Explanation of a Buddhism for Human Life).” In Taixu dashi quanshu 太虛大師全書 (The Complete Works of the Venerable Master Taixu), vol. 2 Wu cheng gong xue 五乘共學 (Joint Study of the Five Vehicles), part 2 Yishi 義釋 (Explanation of the Meaning), nr.15.

–––. [1956] 2005c. “Rensheng zhi Fojiao 人生之佛教 (Buddhism for Human Life).” In Taixu dashi quanshu 太虛大師全書 (The Complete Works of the Venerable Master Taixu), vol. 2 Wu cheng gong xue 五乘共學 (Joint Study of the five Vehicles), part 2 Yishi 義釋 (Explanation of the Meaning), nr.19.

–––. [1956] 2005d. “Jiu seng yundong 救僧運動 (The Movement for Saving the Saṃgha).” In Taixu dashi quanshu 太虛大師全書 (The Complete Works of the Venerable Master Taixu), vol. 9 Zhiyi 制議 (Discussions), part 4 Jiuzhi 救治 (Treatment and Cure), nr.1.

–––. [1956] 2005e. “Duiyu Zhongguo Fojiao gemingseng de xunshunci 對于中國佛教革命僧的循訓詞 (Instructions to the Chinese Revolutionary Monks).” In Taixu dashi quanshu 太虛大師全書 (The Complete Works of the Venerable Master Taixu), vol. 9 Zhiyi 制議 (Discussions), part 4 Jiuzhi 救治 (Treatment and Cure), nr.3.

–––. [1956] 2005f. “Fojiao bu yao zu zhengdang 佛教不要組政黨 (Buddhism does not Need to Establish a Political Party).” In Taixu dashi quanshu 太虛大師全書 (The Complete Works of the Venerable Master Taixu), vol. 10 Xuexing 學行 (Scholarship and Moral Conduct), part 2 Sengzhong xuexing 僧眾學行 (Scholarship and Moral Conduct of Monastics), nr.25.

–––. [1956] 2005g. “Minguo yu Fojiao 民國與佛教 (The Republic and Buddhism).” In Taixu dashi quanshu 太虛大師全書 (The Complete Works of the Venerable Master Taixu), vol. 13 Zhen xianshi lun zong yong lun 真現實論宗用論 (Discussion on Actuality and the Use of Religion), part 9 Shehui 社會 (Society), nr.15.

–––. [1956] 2005h. “Zenyang lai jianshe renjian Fojiao 怎樣來建設人間佛教” (How to Establish Buddhism for the Human World).” In Taixu dashi quanshu 太虛大師全書 (The Complete Works of the Venerable Master Taixu), vol. 14 Zhilun 支論 (Supporting Treatises), nr.6.

–––. [1956] 2005i. “Fayang shehuihua de Fofa 發揚社會化的佛法 (Advocating a Social Buddhism).” In Taixu dashi quanshu 太虛大師全書 (The Complete Works of the Venerable Master Taixu), vol. 18 Jiangyan 講演 (Lectures), nr.63.

–––. [1956] 2005j. “Wo de Fojiao geming shibai shi 我的佛教革命失敗史 (The History of the Failure of my Buddhist Revolution).” In Taixu dashi quanshu 太虛大師全書 (The Complete Works of the Venerable Master Taixu), vol. 19 Wencong 文叢 (Literary Collection), part 2 Shizhuan 史傳 (Historical Records), nr.4.

–––. [1956] 2005k. “Taixu zizhuan 太虛自傳 (Autobiography), ‘Shengzhang zai nong gong dao shang du de xiangzhen’ 生長在農工到商讀的鄉鎮 (Growing up in a Village of Farmers and Workers, Merchants and Literati). In Taixu dashi quanshu 太虛大師全書 (The Complete Works of the Venerable Master Taixu), vol. 19 Wencong 文叢 (Literary Collection), part 3 Zizhuan 自傳 (Autobiography), nr.2.

–––. [1956] 2005l. “Taixu zizhuan 太虛自傳 (Autobiography), ‘Chujia yu shoujie dujing’ 出家與受戒讀經 (Going Forth and Accepting the Precepts and Reading Scriptures).” In Taixu dashi quanshu 太虛大師全書 (The Complete Works of the Venerable Master Taixu), vol. 19 Wencong 文叢 (Literary Collection), part 3 Zizhuan 自傳 (Autobiography), nr.3.

–––. [1956] 2005m. “Taixu zizhuan” 太虛自傳 (Autobiography), ‘Xin xue he geming sixiang de qinru’ 新學和革命思想的侵入 (New Learning and the Invasion of Revolutionary Thinking).” In Taixu dashi quanshu 太虛大師全書 (The Complete Works of the Venerable Master Taixu), vol. 19 Wencong 文叢(Literary Collection), part 3 Zizhuan自傳 (Autobiography), nr.5.

–––. [1956] 2005n. “Taixu zizhuan 太虛自傳 (Autobiography), ‘Wo yu Xinhai geming de Fojiao’ 我與辛亥革命的佛教 (Me and Buddhism of the Xinhai Revolution).” In Taixu dashi quanshu 太虛大師全書 (The Complete Works of the Venerable Master Taixu), vol. 19 Wencong 文叢 (Literary Collection), part 3 Zizhuan自傳 (Autobiography), nr.7.

–––. [1956] 2005o. “Taixu zizhuan 太虛自傳 (Autobiography), ‘Putuo shan de biguan’ 普陀山的閉關 (Solitary Recluse in Putuo shan).” In Taixu dashi quanshu 太虛大師全書 (The Complete Works of the Venerable Master Taixu), vol. 19 Wencong 文叢 (Literary Collection), part 3 Zizhuan 自傳 (Autobiography), nr.9.

–––. [1956] 2005p. “Haichao yin yaoyan 海潮音要言 (Essential Words of Hai­chao yin).” In Taixu dashi quanshu 太虛大師全書 (The Complete Works of the Venerable Master Taixu), vol. 19 Wencong 文叢 (Literary Collection), part 7 Wencong: Yuanqi, xuanyan, qishi文叢 : 緣起宣言启事 (Collection: Genesis, Manifests, Announcements), nr.32.

Walker, Richard L. [1956] 1967. China and the West: Cultural Collision. Selected Documents. Sinological Series 5. New Haven: Yale University Far Eastern Publications.

Wei-huan. 1939. “Buddhism in Modern China.” T’ien Hsia Monthly 9 (2) (September): 140–55.

Welch, Holmes. 1967. The Practice of Chinese Buddhism, 1900–1950. Harvard East Asian Studies, 26. Cambridge: Harvard University Press.

–––. 1968. The Buddhist Revival in China. Harvard East Asian Studies, 33. Cambridge: Harvard University Press.

Yang, Huinan 楊惠南. 1991. Dangdai Fojiao sixiang zhanwang 當代佛教思想展望 (A Survey of Modern Buddhist Thought). Taipei: Dongda tushu gongsi.

Yinshun 印順. 1973. Taixu dashi nianpu 太虛大師年譜 (Chronological Biography of the Venerable Master Taixu). Taipei: Yinshun wenjiao jijinhui (Originally published in Hong Kong in 1950).

–––. 1985. “Jingtu xin lun 淨土新論 (New Treatise on Pure Land).” In Miaoyun ji 妙雲集 (Miaoyu Collection), vol. 17 Jingtu yu chan 淨土與禪 (Pure Land and Chan), 1–75. Taipei: Sanmin shuju.

Yu, Lingbo 于凌波. 2005. Minguo gao seng zhuan, chubian 民國高僧傳, 初編 (Eminent Monks of the Republic—Part I). Taipei: Zhishufang chuban jituan.

Downloads

Published

22.09.2020

How to Cite

Dessein, B. (2020). The Heritage of Taixu: Philosophy, Taiwan, and Beyond. Asian Studies, 8(3), 251–277. https://doi.org/10.4312/as.2020.8.3.251-277

Issue

Section

Modern Transformations in Logic, Daoist and Buddhist Philosophy