A Few Important Landmarks in the Chinese Debates on Dialectical and Formal Logic from the 1930s

Authors

  • Jan Vrhovski University of Ljubljana, Faculty of Arts, Slovenia

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.2021.9.2.81-103

Keywords:

dialectical materialism, dialectical logic, formal logic, 1930s debates on logic, Republican China

Abstract

With the rise of the discourse on dialectical materialism in the late 1920s, ideas related to the Marxist notion of dialectical logic started to circulate in the Chinese intellectual world. Not long after the first public discussions on dialectical materialism started to emerge in the early 1930s, the discussants on both sides started to address the question of the Marxist notion of logic and its relationship with Western formal logic. Consequently, over the 1930s, a series of separate public debates ensued, in which dialectical logic contended against the “conventional” forms of logic, such as traditional Aristotelian and modern formal logic. This paper outlines the major landmarks within the public as well as internal Marxist debates on logic in the 1930s. The discussion starts with a general overview of the intellectual background of the debates, and proceeds by analysing the principal developments in them, starting with Ye Qing’s and Zhang Dongsun’s polemic about “dynamic logic” from 1933, and concluding with the internal Marxist discussions on the sublation of formal logic in the last years of the decade.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ai, Siqi 艾思奇. 1936a. Zhexue jianghua 哲學講話 (Lectures in Philosophy). S.l.: Dushu shenghuo she.

–––. 1936b. “Guanyu ‘Xingshi luoji yu bianzheng luoji’: Da Zhang Youren Qu Minggao jun deng 關於 “形式邏輯與辯證邏輯”:答張友仁瞿鳴皋君等 (About ‘Formal Logic and Dialectical Logic’: An Answer to Mr. Zhang Youren, Qu Minggao and Others).” Dushu Shenghuo 4 (2): 28–33.

–––. 1936c. Sixiang fangfalun 思想方法論 (Methodology of Thought). Shanghai: Shenghuo shudian.

–––. 1936d. Dazhong zhexue 大衆哲學 (Popular Philosophy). Shanghai: Dushu Shenghuo chubanshe.

––– (Ai Sheng 艾生). 1937a. Ye Qing zhexue pipan 葉青哲學批判 (Critique of Ye Qing’s Philosophy). Shanghai: Sixiang chubanshe.

–––. 1937b. Zhexue yu shenghuo 哲學與生活 (Philosophy and Life). Shanghai: Dushu shenghuo chubanshe.

–––. 1939. “Xingshi lunlixue he bianzhengfa: bing lüeping Pan Zinian xiansheng de ‘Luojixue yu Luojishu’ 形式論理學和辯證法:並略評潘梓年先生的

“邏輯學與邏輯術” (Formal Logic and Dialectics: Also, a Brief Criticism of Pan Zinian’s Science of Logic and Logical Methods).” Lilun yu xianshi (Chongqing) 1 (2): 122–31.

–––. 1940. Zhexue yanjiu tigang 哲學研究提綱 (An Outline of Studies in Philosophy). S.l.: Chenguang shudian.

Bukharin, Nikolai I. (Buhalin 佈哈林). 1929. Bianzhengfa de weiwulun 辯證法底唯物論 (Dialectical Materialism). Translated by Li Tiesheng 李鐡聲. Shanghai: Jiangnan shudian.

Chen, Baoyin 陳豹隱. 1932. Shehui kexue yanjiu fangfalun 社會科學研究方法論 (Methodology of Studies in Social Sciences). Beiping: Haowang shudian.

Deborin, Abram (Debolin 德波林). 1929. Weiwu bianzhengfa yu ziran kexue 唯物辯證法與自然科學 (Materialist Dialectics and Natural Sciences). Translated by Lin Boxiu 林伯修. Shanghai: Guanghua shuju.

–––. 1930. Weiwu bianzhengfa rumen 唯物辯證法入門 (Introduction to Materialist Dialectics). Translated by Ling Yingfu 凌應甫. Shanghai: Jiangnan shudian.

Deng, Yunte 鄧雲特. 1933. “Xingshi luoji haishi weiwu bianzhengfa? 形式邏輯還是唯物辯證法? (Formal Logic or Materialist Dialectics?).” Dagong bao 1 (23): 69–75.

Dietzgen, Josef (Dicigen 狄慈根). 1929. Bianzhengfa de weiwu guan 辯證法的唯物觀 (Materialist View of Dialectics). Translated by Yang Dongchun 楊東蒓. Shanghai: Kunlun shudian.

––– (Dizhigen 狄芝根). 1930. Bianzhengfa de luoji 辯證法的邏輯 (Dialectical Logic). Translated by Ke Bonian 柯伯年. Shanghai: Nanqiang shuju.

Engels, Friedrich (恩格斯). 1932. Ziran bianzhengfa 自然辯證法 (Dialectics of Nature). Translated by Du Weizhi 杜畏之. Shanghai: Shenzhou guoguangshe.

Feng, Ding 馮定 (Beiye 貝葉). “Xingshi luoji de yangqi 形式邏輯的揚棄 (Sublation of Formal Logic).” Zixiu daxue 1 (13): 250–52.

Guo, Zhanbo 郭湛波. 1930. Bianzhengfa yanjiu 辯證法研究 (A Study of Dialectics). Beiping: Jingshan shushe.

–––. 1931. “Xingshi luoji yu bianzhengfa zhi bijiao yanjiu 形式邏輯與辯證法之比較研究 (A Comparative Study of Formal Logic and Dialectics).” Beida xuesheng zhoukan 2 (1): 23–27; 2 (2): 19–24.

–––. 1935. Jin sanshi nian Zhongguo sixiangshi 近三十年中國思想史 (Chinese Intellectual History in the Last Thirty Years). Beiping: Dabei shuju.

Hegel, G. W. F. 1986. “Wissenschaft der Logik II.” In Georg Wilhelm Friedrich Hegel Werke, vol. 6. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Heubel, Fabian. 2019. “Beyond Murderous Dialectics.” Asian Studies 7 (1): 37–54. https://doi.org/10.4312/as.2019.7.1.37-54.

Jin, Yuelin 金岳霖. 1930. “A, E, I, O de zhijie tuilun A, E, I, O的直接推論 (Immediate Inference of A, E, I and O).” Zhexue pinglun 3 (3): 8–64.

–––. 1934. “Bu xiangrong de luoji xitong 不相融的邏輯系統 (Alternative Systems of Logic).” Qinghua xuebao 9 (2): 309–29.

Li, Da 李達. 1935a. “Bianzheng luoji yu xingshi luoji 辯證邏輯與形式邏輯 (Dialectical Logic and Formal Logic).” Faxue zhuankan 5: 1–22.

–––. 1935b. “Shuxue de benzhi he yingyong 數學的本質和應用 (The Essence and Use of Mathematics).” Kexue shijie 4 (11): 1043–44.

–––. 1936a. “Shuxue he ziran kexue 數學和自然科學 (Mathematics and Natural Science).” Kexue shijie 5 (8): 667–70.

–––. 1936b. “Dongde luoji 動的邏輯 (Dynamic Logic).” Shehui shenghuo 1 (1): 37–39.

–––. 1936c. “Bianshengfa de luoji 辯證法的邏輯 (The Logic of Dialectics).” Recorded by Yang Mingzhang 楊明章. Yanda zhoukan 7 (2): 6–8; 7 (4): 17–20.

–––. 1936d. “Luoji de genben yuanli 邏輯的根本原理 (Fundamental Principles of Logic).” Zhongshan wenhua jiaoyuguan jikan 3 (1): 283–307.

–––. 1936e. “Luoji dayi 邏輯大意 (Essentials of Logic).” Zhongshan wenhua jiaoyuguan jikan 3 (3): 975–93.

–––. 1939. “Xingshi luoji yangqi wenti 形式邏輯揚棄問題 (On the Question of Sublation of Formal Logic).” Lilun yu xianshi 1 (2): 101–21.

Li, Shicen 李石岑. 1932. “Bianzhengfa yu xingshi luoji 辯證法與形式邏輯 (Dialectical Method and Formal Logic).” Dushu zazhi 2 (5): 27–46.

Lin, Zhongda 林仲達. 1936. Zonghe luoji 綜合邏輯 (Synthetic Logic). Shanghai: Zhonghua shuju.

Mou, Zongsan 牟宗三. 1934. “Luoji yu bianzheng luoji 邏輯與辯證邏輯 (Logic and Dialectical Logic).” In Weiwu bianzhengfa lunzhan 唯物辯證法論戰 (The Polemic on Materialist Dialectics), edited by Zhang Dongsun 張東蓀, vol. 1, 93–138. Beiping: Minyou shuju.

Pan, Zinian 潘梓年. 1937. Luoji yu luojixue 邏輯與邏輯學 (Logic and the Science of Logic). Shanghai: Shenghuo shudian.

–––. 1938. Luojixue yu luojishu (Bianzheng zenyang yangqi le xingshi luoji) 邏輯學與邏輯術(辯證法怎樣揚棄了形式邏輯) (Science of Logic and Logical Methods (How Dialectics Sublated Formal Logic). Shanghai: Shenghuo shudian.

Plekhanov, Georgi. 1908 (1928). “Osnovnye Voprosy Marksizma (Fundamental Problems of Marxism).” In Sochinyeniya (Works) Vol. 18 – Ot Utopii k Nauke (From Utopia to Science), edited by D. Rjazanov, 340–504. Moscow, Leningrad: Gosizdat.

––– (Puliehanuofu 普列哈諾夫). 1924. “Bianzhengfa yu luoji 辯證法與邏輯 (Dialectical Method and Logic).” Translated by Zheng Chaolin 鄭超麟. Xin qingnian 3: 41–49.

Rošker, Jana S. 2015. “Two Models of Structural Epistemology: Russell and Zhang Dongsun.” International Communication of Chinese Culture 1 (2): 109–21. http://link.springer.com/article/10.1007/s40636-015-0020-3, doi: 10.1007/s40636-015-0020-3.

–––. 2019. “Li Zehou and His Rocky Relationship with Marx.” Asian Studies 7 (1): 201–15. https://doi.org/10.4312/as.2019.7.1.201-215.

Shen, Youqian 沈有乾. 1930. “Dongde luoji 動的邏輯 (Dynamic Logic).” Renwen (Shanghai) 1 (7): 1–3.

Shen, Zhiyuan 沈志遠. 1932. Heigeer yu bianzhengfa 黑格爾與辯證法 (Hegel and Dialectics). S.l.: Bigengtang shudian.

Suter, Rafael. 2017. Logik und Apriori zwischen Wahrnehmung und Erkenntnis: Eine Studie zum Frühwerk Mou Zongsans (1909–1995). Berlin: De Gruyter.

Tian, Chenshan. 2005. Chinese Dialectics: From Yijing to Marxism. Lanham, Boulder: Lexington Books.

–––. 2019. “Mao Zedong, Sinization of Marxism, and Traditional Chinese Thought Culture.” Asian Studies 7 (1): 13–37. https://doi.org/10.4312/as.2019.7.1.13-37.

Toporkov, Aleksey K. (Taopoerkaofu 陶潑爾考夫). 1932. Bianzheng luoji zhi jiben yuanli 辯證邏輯之基本原理 (Elementary Principles of Dialectical Logic) Translated by Peng Weisen 彭葦森. Shanghai: Chunqiu shudian.

Wang, Dianji 汪奠基. 1927. Luoji yu shuxue luoji lun 邏輯與數學邏輯論 (A Treatise on Logic and Mathematical Logic). Shanghai: Shangwu yinshuguan.

–––. 1932. “Xingshi luoji yuanli de piping 形式邏輯原理的批評 (A Critique of the Principles of Formal Logic).” Biance zhoukan 1 (9): 7–10.

Wang, Zhaogong 王昭公. 1931. “Xingshi luoji zhi bengkui yu xin kexue de fangfalun zhi wancheng 形式邏輯之崩潰與新科學的方法論之完成 (The Decline of Formal Logic and Completion of a New Scientific Methodology).” Dushu zazhi 1 (2): 8–35.

Ye, Qing 葉青. 1933. “Dongde luoji shi keneng de! Da Zhang Dongsun jiaoshou 動的邏輯是可能的!答張東蓀教授 (A Dynamic Logic is Possible! An Answer to Professor Zhang Dongsun).” Xin Zhonghua 1 (23): 52–69.

–––. 1934. Zhang Dongsun zhexue pipan 張東蓀哲學批判 (A Critique of Zhang Dongsun’s Philosophy). 2 Volumes. Shanghai: Xinken shudian.

–––, ed. 1935a. Zhexue lunzhan 哲學論戰 (The Philosophical Polemic). Shanghai: Xinken shudian.

–––, ed. 1935b. Heigeer – qi shengping qi zhexue jiqi yingxiang 黑格爾--- 其生平其哲學及其影響 (Hegel—His Life, Philosophy and Influences). Shanghai: Xinken shudian.

–––. 1936a. “Xingshi luoji yu bianzheng luoji 形式邏輯與辯證邏輯 (Formal Logic and Dialectical Logic). Yanjiu yu pipan 2 (2): 73–82.

–––. 1936b. “Xingshi luoji yu bianzheng luoji 形式邏輯與辯證邏輯 (Formal Logic and Dialectical Logic).” Yanjiu yu pipan 2 (3): 49–54.

–––. 1937a. “Xingshi luoji yu bianzheng luoji 形式邏輯與辯證邏輯 (Formal Logic and Dialectical Logic).” Zhongshan wenhua jiaoyuguan jikan 4 (2): 663–79.

–––. 1937b. Lunlixue wenti 論理學問題 (Problems of Logic). Shanghai: Zhenli chubanshe.

Zhang, Dongsun 張東蓀. 1931. “Wo yi tantan bianzheng de weiwulun 我亦談談辯證的唯物論 (I Am also Discussing Dialectical Materialism).” Dagong bao, September 18: 11.

–––. 1933. “Dongde luoji shi kenengde ma? 動的邏輯是可能的麽? (Is Dynamic Logic Possible?).” Xin Zhonghua 1 (18): 18–28.

–––, ed. 1934a. Weiwu bianzhengfa lunzhan 唯物辯證法論戰 (The Polemic on Materialist Dialectics). 2 Volumes. Beijing: Minyou shuju.

–––. 1934b. “Sixiang de luntan shang jige shimao wenti 思想的論壇上幾個時髦問題 (A Few Fashionable Questions in the Forum of Ideas).” Xin Zhonghua 2 (10): 54–59; 2 (11): 56–59.

–––. 1939. “Butong de luoji yu wenhua bing lun Zhongguo lixue 不同的邏輯與文化並論中國理學 (Different Types of Logic and Culture—Discussed Together with Chinese Neo-Confucianism).” Yanjing xuebao 26: 2–39, 282–83.

Zhou, Yunzhi 周云之, and Zhou Wen Ying 周文英. 1989. Zhongguo luojishi 中國邏輯史 (The History of Chinese Logic), vol. 5: Xiandai juan 現代卷 (Modern Era). Lanzhou: Gansu renmin chubanshe.

Zhu, Baiying 祝百英 (Yiying 亦英). 1930a. “Junhenglü yu maodunlü 均衡率與矛盾律 (Law of Equilibrium and Law of Contradiction).” Dongfang zazhi 29 (5): 47–51.

––– . 1930b. “Renshilun zhong de xingshi lunli yu maodun lunli 認識論中的形式論理與矛盾論理 (Formal Logic and Contradictory Logic in Epistemology).” Dongfang zazhi 29 (6): 11–15.

Downloads

Published

7. 05. 2021

How to Cite

Vrhovski, Jan. 2021. “A Few Important Landmarks in the Chinese Debates on Dialectical and Formal Logic from the 1930s”. Asian Studies 9 (2): 81-103. https://doi.org/10.4312/as.2021.9.2.81-103.

Similar Articles

11-20 of 176

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)