Saint Jerome as a Model and Author for Nuns in Early Hungarian Texts

Authors

  • Ágnes Korondi National Széchényi Library, Budapest, Hungary

DOI:

https://doi.org/10.4312/clotho.3.2.147-164

Keywords:

medieval Hungarian-language literature, Saint Jerome, Pseudo-Jerome, reception of Jerome, Bible translation, Vita et transitus Sancti Hieronymi

Abstract

Saint Jerome was a prominent figure in the Hungarian-language literature prepared mainly for nuns in the last decade of the fifteenth and the first decades of the sixteenth century. A Dominican codex contains two legends about him (one of them is the translation of Pseudo-Augustine’s Epistola ad Cyrillum de magnificentiis beati Hieronymi), while a Franciscan manuscript preserved the Hungarian version of the Regula monachorum attributed to Jerome. The Franciscan András Nyujtódi represented the Church Father as a model teacher and translator when quoting the great biblical philologist’s dedicatory lines to the Book of Judith in his translation of the same biblical book, which this Transylvanian friar prepared as a private reading for his sister, a Franciscan tertiary. Another self-proclaimed follower of Jerome’s translating activity was an anonymous Carthusian monk, who mentioned the Slavic Bible and liturgy prepared by the saintly scholar. – The paper presents the texts by and about Jerome, which can be found in the not very extensive late medieval Hungarian-language literature, and traces the image of the saintly author as represented for the audience of the corpus produced for Observant Dominican and Franciscan nuns, tertiaries, and in a few cases perhaps laypersons.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abaffy, Csilla, and Csilla T. Szabó, eds. Döbrentei-kódex, 1508: Halábori Bertalan keze írásával: A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel [Döbrentei Codex, 1508: Written by the hand of Bertalan Halábori: The facsimile and transliteration of the early Hungarian text with an introduction and notes]. Régi Magyar Kódexek 19. Budapest: Argumentum Kiadó and Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1995.

——— , ed. Székelyudvarhelyi Kódex, 1526–1528: A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel [Székelyudvarhelyi Codex, 1526–1528: The facsimile and transliteration of the early Hungarian text with an introduction and notes]. Régi magyar kódexek 15. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1993.

Augustinus, [Pseudo-]. Epistola Augustini Hipponensis episcopi ad Cyrillum Jerosolymitanum episcopum, de magnificentiis beati Hieronymi. PL 22, 281–289.

Bálint, Sándor. Ünnepi kalendárium: A Mária-ünnepek és jelesebb napok hazai és közép-európai hagyományvilágából [Festive calendar: Marian feasts and important days from the autochthonous and European tradition], vol. 2. Budapest: Szent István Társulat, 1977.

Bán, Imre. A Karthausi Névtelen műveltsége [The erudition of the Carthusian Anonym]. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1976.

Bárczi, Ildikó. Ars compilandi: A késő középkori prédikációs segédkönyvek forráshasználata: A hiteles információk összegyűjtésének kevéssé bevallott módszerei: Az intertextualitás információs rendszerei [Ars compilandi: The use of sources in the late medieval handbooks of sermon making: The little acknowledged methods of gathering authentic information: The informational systems of intertextuality]. Budapest, Universitas, 2007.

Csapodi, Csaba, and Klára Csapodiné Gárdonyi. Bibliotheca Hungarica: Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt [Bibliotheca Hungarica: Codices and printed books in Hungary before 1526], vol. 1–3. Budapest: MTAK, 1988–1994.

Cyrillus, [Pseudo-]. Epistola Cyrilli episcopi Jerosolymitani de miraculis Hieronymi ad Sanctum Augustinum episc. Hipponensem. PL 22, 289–326.

Döbrentei Codex. Batthyaneum Library, Alba Iulia. Ms III 76.

Érdy codex. National Széchényi Library, Manuscript Collection, Budapest. MNy 9.

Érsekújvári Codex. Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences, Department of Manuscripts and Rare Books, Budapest. K 45.

Gábor, Csilla. “Kitalált szent, valós kultusz (Remete Szent Pál)? Szövegek tanúságai” [Imaginary saint, real cult (Saint Paul the First Hermit)? The testimony of texts]. In Laus et polemia: Magasztalás és vetekedés közép- és kora újkori szövegtípusokban [Laus et polemia: Praise and polemics in medieval and early modern text types], 69–84. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó; Kolozsvár: Bolyai Társaság, Egyetemi Műhely Kiadó, 2015.

Haader, Lea, and Zsuzsanna Papp, eds. Horvát-kódex, 1522: A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel [Horvát Codex, 1522: The facsimile and transliteration of the early Hungarian text with an introduction and notes]. Régi magyar kódexek 17. Budapest: [Magyar Nyelvtudományi Társaság], 1994.

——— , ed. Érsekújvári Kódex, 1529–1531: A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel [Érsekújvári Codex, 1529–1531: The facsimile and transliteration of the early Hungarian text with an introduction and notes]. Régi magyar kódexek 32. Introduction by Edit Madas and Lea Haader. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézete; MTAK; Tinta, 2012.

——— . “Arcképtöredékek ómagyar scriptorokról” [Fragmentary portraits of old Hungarian scribes]. In “Látjátok feleim…”: Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig [Can you see, my brothers… Monuments of the Hungarian language from the beginnings to the early sixteenth century], edited by Edit Madas, 53–78. Budapest: OSZK, 2009.

——— . “Írásbeli megakadásjelenségek történeti pszicholingvisztikai szemszögből” [Disfluencies in writing in a historical-psycholinguistic perspective]. Magyar Nyelvőr 133.1 (2009): 48–65.

Hieronymus, [Pseudo-]. Epistola IX. Ad Paulam et Eustochium: De assumptione beatae Mariae Virginis. PL 30, 126–147 / 122–142.

Horvát Codex. National Széchényi Library, Manuscript Collection, Budapest. MNy 7.

Horváth, Cyrill. Középkori legendáink és a Legenda aurea [Our medieval legends and the Legenda aurea]. Budapest, 1911.

Horváth, János. A magyar irodalmi műveltség kezdetei: Szent Istvántól Mohácsig [The beginnings of Hungarian literary culture: From Saint Stephen to Mohács]. Budapest: Magyar Szemle Társaság, 1944.

Ivić, Ines. “Circulation of Vita et Transitus Sancti Hieronymi along the Eastern Adriatic Coast in the Late Middle Ages.” Edinost in dialog / Unity and Dialogue 75.1 (2020): 125–139.

——— . “Jerome Comes Home: The Cult of Saint Jerome in Late Medieval Dalmatia.” Hungarian Historical Review 5.3 (2016): 618–644.

——— . “The ‘Making’ of a National Saint: Reflections on the Formation of the Cult of Saint Jerome in the Eastern Adriatic.” In Visualizing Past in a Foreign Country: Schiavoni / Illyrian Confraternities and Colleges in Early Modern Italy in Comparative Perspective, edited by Giuseppe Capriotti, Francesca Coltrinari, and Jasenka Gudel. Supplement 7 (2018), Il Capitale Culturale: Studies on the Value of Cultural Heritage: 247–278.

——— . “The Cult of Saint Jerome in Dalmatia in the Fifteenth and the Sixteenth Centuries.” MA thesis, Central European University, Budapest, 2016.

Kacskovics-Reményi, Andrea and Beatrix Oszkó, eds. Peer-kódex: A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel [Peer Codex: The facsimile and transliteration of the early Hungarian text with an introduction and notes]. Régi Magyar Kódexek 25. Budapest: Argumentum Kiadó and Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2000.

Kazinczy Codex. National Széchényi Library, Manuscript Collection, Budapest. MNy 11.

Klaniczay, Gábor. “Sacred Sites in Medieval Buda.” In Medieval Buda in Context, edited by Balázs Nagy, Martyn Rady, Katalin Szende, and András Vadas, 229–254. Leiden: Brill, 2016.

Korondi, Ágnes. “A Vita et transitus Sancti Hieronymi keletközépeurópai és magyarországi elterjedéséről” [On the dissemination of the Vita et transitus Sancti Hieronymi in East Central Europe and Hungary]. In A könyv és olvasója: A 14–16. századi könyvkultúra interdiszciplináris megvilágításban [The book and its reader: 14–16th-century book culture in an interdisciplinary light], edited by Laura Fábián, Borbála Lovas, Péter Haraszti Szabó, and Dorottya Uhrin, 193–211. Budapest, MTA-ELTE HECE, 2018.

——— . “Szent Jeromos, az auctor a késő középkori magyar nyelvű kódexekben” [Saint Jerome, the auctor in the late medieval Hungarian-language codices]. In Emlék – Emlékmű – Műemlék [Memory – Memorial – Monument], edited by Anna Boreczky and Franciska Dede. Budapest: OSZK, forthcoming.

Kovács, Zsuzsa, ed. Kazinczy-kódex, 1526–1541: A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel [Kazinczy Codex, 1526–1541: The facsimile and transliteration of the early Hungarian text with an introduction and notes]. Régi magyar kódexek 28. Budapest: Pharma Press; Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2003.

——— , ed. Tihanyi Kódex, 1530–1532: A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel [Tihanyi Codex, 1530–1532: The facsimile and transliteration of the early Hungarian text with an introduction and notes]. Régi magyar kódexek 31. Budapest: Pharma Press; Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2007.

——— , ed. Virginia-kódex, XVI. század eleje: A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel [Virginia Codex, beginning of the sixteenth century: The facsimile and transliteration of the early Hungarian text with an introduction and notes]. Régi magyar kódexek 11. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1990.

Lázs, Sándor. Apácaműveltség Magyarországon a XV–XVI. Század fordulóján: Az anyanyelvű irodalom kezdetei [Nuns’ culture in Hungary at the turn of the 15th‒16th centuries: The beginnings of vernacular literature]. Budapest: Balassi, 2016.

Madas, Edit. “Az Érsekújvári Kódex mint a menekülő apácák hordozható könyvtára és két új forrásazonosítás (Műhelytanulmány)” [The Érsekújvári Codex as the portable library of fleeing nuns and two newly identified sources (Working paper)]. In Szöveg – emlék – kép [Text – memory – image], edited by László Boka and Judit P. Vásárhelyi, 91–104. Budapest: Bibliotheca Nationalis Hungariae; Gondolat, 2011.

Mező, András. Patrocíniumok a középkori Magyarországon [The patron saint of the churches in medieval Hungary]. Budapest: METEM, 2003.

National Széchényi Library. “Virtual Corvinas.” Bibliotheca Corvina Virtualis, available online.

Paschasius Radbertus. “Paschasii Radberti Epistula Hieronymi ad Paulam et Eustochium de Assumptione Sanctae Mariae Virginis.” In De partu virginis; De assumptione sanctae mariae virginis, eds. E. A. Matter and A. Ripberg. CCCM 56C. Turnhout: Brepols, 1985, 97–162.

Peer Codex. National Széchényi Library, Manuscript Collection, Budapest. MNy 12.

Pelbartus de Themeswar. Pomerium de sanctis, Pars aestivalis. Augsburg, 1502.

[Pelbartus de Themeswar.] Stellarium coronae beatae virginis Mariae. [Basel: Jacobus Wolff, c.1497 / 1500].

Pócs, Dániel. “D12 (= Kalauz / Guide 2018, Kat. D12) Szent Jeromos: Kommentár Szent Pál leveleihez (Commentarii in Epistolas S. Pauli ad Galatas, ad Ephesios, ad Titum, ad Philemonem), Nicolas of Lyra: Postilla a zsidókhoz írt levélhez (Postilla super S. Pauli Epistolam ad Hebraeos)” [Saint Jerome: Commentaries on Galatians, Ephesians, Titus, and Philemon, Nicolaus de Lyra: Postil on Saint Paul’s Epistle to the Hebrews]. In “Az ország díszére.” A Corvina könyvtár budai műhelye: Kiállítási katalógus [The Corvina Library and the Buda workshop: Exhibition catalogue], edited by Edina Zsupán, 231–234. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2020.

Radocsay, Dénes. A középkori Magyarország táblaképei [Panel paintings of medieval Hungary]. Budapest: Akadémiai, 1955.

Rice, Eugene F. Saint Jerome in the Renaissance. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1985.

Ripberg, Albert. Der Pseudo-Hieronymus-Brief IX ‘Cogitis me’: Ein Erster Marianischer Traktat des Mittelalters von Paschasius Radbert. Spicilegium Friburgense 9. Freiburg: Universitätsverlag, 1962.

Romhányi, Beatrix F. “The Monastic Topography of Medieval Buda.” In Medieval Buda in Context, edited by Balázs Nagy, Martyn Rady, Katalin Szende, and András Vadas, 204–228. Leiden: Brill, 2016.

Székelyudvarhelyi Codex. Odorheiu Secuiesc, Romania, Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtár.

Tarnai, Andor. „A magyar nyelvet írni kezdik”: Irodalmi gondolkodás a középkori Magyarországon [“The Hungarian language starts to be written:” Literary thinking in medieval Hungary]. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1984.

Tihanyi Codex. National Széchényi Library, Manuscript Collection, Budapest. MNy 75.

Timár, Kálmán. “Adalékok kódexeink forrásaihoz” [Additions to the sources of our codices]. Irodalomtörténti Közlemények 36.4 (1926): 264–270.

Verkholantsev, Julia. The Slavic Letters of St. Jerome: The History of the Legend and Its Legacy, or, How the Translator of the Vulgate Became an Apostle of the Slavs. DeKalb, IL: Northern Illinois University Press, 2014.

Virginia Codex. Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences, Department of Manuscripts and Rare Books, Budapest. K 40.

Volf, György, ed. Érdy codex. 2 vols. Nyelvemléktár, 4–5. Budapest: MTA, 1876.

Zsupán, Edina, and Ferenc Földesi. The Corvina Library and the Buda Workshop: A Guide to the Exhibition, transl. Ágnes Latorre. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2018.

——— . “F 8 (= Kalauz / Guide 2018, Kat. F8) Eusebius Krónikájának második könyve (Chronikoi kanones) Szent Jeromos latin fordításában” [The second book of Eusebius’ Chronicle in Saint Jerome’s translation]. In “Az ország díszére.” A Corvina könyvtár budai műhelye: Kiállítási katalógus [The Corvina Library and the Buda workshop: Exhibition catalogue], edited by Edina Zsupán, 309–311. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2020.

Downloads

Published

24. 12. 2021

Issue

Section

Articles

How to Cite

Korondi, Ágnes. 2021. “Saint Jerome As a Model and Author for Nuns in Early Hungarian Texts”. Clotho 3 (2): 147-64. https://doi.org/10.4312/clotho.3.2.147-164.