Historical Aspects of Early Contacts of Slovaks with English

Authors

  • Adela Böhmerová University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava

DOI:

https://doi.org/10.4312/elope.19.2.63-85

Keywords:

Slovaks and English, historical circumstances, literary translations, emigrants to the US, Janko Slovenský, first English manual, early dictionaries, English at Comenius University

Abstract

This study is devoted to tracing, presenting and linguo-culturally interpreting some of the aspects of the early history of the contacts of Slovaks with the English language. Although English in Slovakia started to be of interest to several men of letters already in the 18th century, the need for it as means of communication only arose in the US in the second half of the 19th century among Slovak immigrants. The paper focuses above all on Janko Slovenský’s book as the first material assisting Slovaks in the acquisition of English, and analyses its content, educational merit and cultural value. Also surveyed is the history of the first dictionaries contrasting English and Slovak. The final part introduces the beginnings of English studies in Slovakia dating from the early 1920s, and their early development. The study offers insight into an educationally important subject that so far has only marginally received scholarly attention.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bartalská, Ľubica. 2001. “Spojené štáty americké.” In Sprievodca slovenským zahraničím, edited by Ľubica Bartalská, 253–85. Bratislava: Dom zahraničných Slovákov.

Baudiš, Josef. 1903. Básně Ossianovy. Praha: Ján Otto.

Böhmerová, Ada. 1991. “Some Notes on the History of Slovak Anglicist Lexicography.” Brno Studies in English 19: 35–44. http://hdl.handle.net/11222.digilib/104415.

—. 2006. “Z problematiky prepisovania anglických prevzatí.” Kultúra slova 40 (2): 86–9.

—. 2012. “Rané dielo slovenskej anglistickej lexikografie.” In Slovo v slovníku, edited by Klára Buzássyová, Bronislava Chocholová, and Nicol Janočková, 245–53. Bratislava: SAV.

—. 2015. “Udomácnení hostia? Nahliadnutie do prítomnosti anglicizmov a dynamiky ich vplyvu na jazykové roviny súčasnej slovenčiny.” In Človek a jeho jazyk/3. Inšpirácie profesora Jána Horeckého, edited by Mária Šimková, 302–13. Bratislava: Veda.

Bučko, Július. 1905. Dictionary of the English and Slovak Languages for General Use. Chicago: Nákladom rovnosti ľudu.

Buzássyová, Klára. 1991. “Opakovaná internacionalizácia a problém identifikácie morfologických a lexikálnych jednotiek.” Jazykovedný časopis 42 (2):. 89 – 104.

—. 1997. “Slovenčina ako stredoeurópsky jazyk (na okraj protikladu domáce-cudzie.” In Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy (Sociolingvistika Slovaca 3), edited by Slavomír Ondrejovič, 70–1. Bratislava: Veda.

Čepček, Štefan. 1982. Zámorská balada. Životopis Janka Slovenského. Bratislava: Tatran.

Čulen, Konštantín. 1938. Dejiny Slovákov v Amerike. Bratislava: Nakladateľstvo Slovenskej Ligy.

—. 1954. J. Slovenský. Životopis zakladateľa prvých slovenských novín v Amerike. Winnipeg: Kanadský Slovák.

Dixon, Charlton. 1904. Slovak Grammar for English Speaking Students. Pittsburgh: P. V. Rovnianek.

Dolník, Juraj. 1999. “Preberanie výrazov a kultivovanie spisovného jazyka.” In Internacionalizácia v súčasných slovanských jazykoch: za a proti, edited by Ján Bosák, 83–7. Bratislava: Veda.

Doruľa, Ján. 1977. Slováci v dejinách jazykových vzťahov. Bratislava: Veda.

Fedor, Helen. n.d. “The Slovaks in America. Chronology.” The Library of Congress. European Reading Room. Accessed November 8, 2022. https://www.loc.gov/rr/european/imsk/slovakia.html#bibl.

Hayeková, Matilda. 1979. Dejiny slovenských slovníkov do roku 1945. Bratislava: Univerzita Komenského.

Hrobak, Philip A. 1935. Slovak Lessons. Middleton: Tlačou Jednoty.

—. 1944. Hrobak’s English-Slovak Dictionary. Middletown: Jednota Printery.

Hviezdoslav, Pavol Országh. 1947. Sobrané spisy básnické XIII. Martin: Matica slovenská.

Janek, Jozef. 2021 “Chronológia Slovákov v Amerike. Časť 1, Roky 1583–1899.” Slovenské zahraničie. Portál Slovákov vo svete. Chronológia Slovákov v Amerike. Accessed November 8, 2022. http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/stranka/57/chronologia-slovakov-v-amerike.

Kadak, Paul K. 1905. Praktičný Slovensko-Anglický Tlumač. The Practical Slovak American Interpreter. New York: Slovak v Amerike.

Kollár, Ján. 1862. Pamäti z mladších rokov života. [Originally as part of: Spisy Jána Kollára, edited by Václav Zelený. Later published separately as translated by Ján Goláň. Martin: Tranoscius 1950; Bratislava: Tatran 1972 & 1997].

Konuš, Jozef J. 1930. Slovensko-anglický slovník. Slovak-English Dictionary. Scranton: Združenie Slovenských katolíkov v Amerike.

—. 1941. New English-Slovak Dictionary. Pittsburgh.

—. 1969. Slovensko-anglický frazeologický slovník. Slovak-English Phraseological Dictionary. Passaic: Slovenský Katolícky Sokol.

Krajčovič, Rudolf. 1981. Pôvod a vývin slovenského jazyka. Bratislava: SPN.

Kuchar, Rudolf. 2009. Žilinská právna kniha. Bratislava: Veda.

Lanstyák, István, Gabriela Múcsková, and Ján Tancer, eds. 2017. Jazyky a jazykové ideológie v kontexte viacjazyčnosti na Slovensku. Bratislava: Univerzita Komenského.

Lifanov, Konstantin. 2003. “K otázke podstaty jazyka východoslovenských publikácií z USA z konca 19. – začiatku 20. storočia.” Slovenská reč 68 (6): 340–52.

Лифанов, Константин В. 2005. Язык восточнословацких публикаций в США: конец ХIХ-начало ХХ вв. Munich: LINCOM.

Machek, Václav. 1948. Jozef Baudiš. Praha: Česká akademie věd a umění. Accessed November 8, 2022. https://keltistika.wordpress.com/keltisti/josef-baudis/.

Maťovčík, Augustín, ed. 1992. Slovenský biografický slovník (od roku 833 do roku 1990). Volume V, R – Š. Martin: Matica slovenská.

Mosný, Peter, and Miriam Laclavíková. 2019. Dejiny štátu a práva na území Slovenska II (1848–1948). Bratislava: Wolters Kluwer.

Múcsková, Gabriela. 2015. “Status jazyka z hľadiska jazykového plánovania v podmienkach slovenskej jazykovej situácie.” In Človek a jeho jazyk/3. Inšpirácie profesora Jána Horeckého, edited by Mária Šimková, 238–48. Bratislava: Veda.

—. 2017. “O slovenskom purizme a antipurizme v kontexte jazykových ideológií.” In Jazyky a jazykové ideológie v kontexte viacjazyčnosti na Slovensku, edited by István Lanstyák, Gabriela Múcsková and Jozef Tancer, 39–80. Bratislava: Univerzita Komenského.

Nyitray, Emil. ca. 1900–1910: Slovensko-anglický a anglicko-slovenský slovník. New York.

Pauliny, Eugen. 1983. Dejiny spisovnej slovenčiny. Bratislava: SPN.

Peprník, Jaroslav. 2021. Vzpomínky českého anglisty. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Pražák, Albert. 1955. S Hviezdoslavom. Rozhovory s básnikom o živote a diele. [Text for the Slovak edition prepared by Gabriel Rapoš.] Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.

Rovnianek, Peter Víťazoslav. 1924. Zápisky za živa pochovaného. Pittsburgh.

Slovenský, Janko. 1887. Americký Tlumač ku naučeñu še najpotrebnejších, začatečných známoscoch z angľickej reči pre uherských Slovákoch v Amerike žijúcich. American Interpreter. Pittsburgh: Náklad Amerikansko Slovenských Novin.

Tablic, Bohuslav. 1806. “Monolog z Hamleta Šekspírova.” In Poezye I, 16–7. Vacov: J. Gotlíb.

—. 1809. Poezye III. Vacov: J. Gotlíb.

—. 1831. Anglické Múzy v česko-slovenském oděvu. Budín: W král. universické tiskárně.

Tancer, Jozef, scriptwriter, and Anna Grusková, director. 2018. Smutné Jazyky. Dokument o živote Karpatských Nemcov na Slovensku. Accessed November 9, 2022. https://dafilms.sk/film/12906-smutne-jazyky.

Vilikovský, Ján. 1946. Anglicko-slovenský slovník. Bratislava: Vydavateľský odbor YMCA.

Vočadlo, Otakar. 1932. Anglická literature XX. století. Praha: Aventinum.

—. 1934. Současná literatura Spojených států. Praha: Jan Laichter.

Vojtech, Miloslav. 2004. “Slovenská literatúra národného obrodenia a európsky literárny kontext.” In Česko-slovenské vztahy: Evropa a svět, edited by Ivo Pospíšil and Miloš Zelenka, 171–89. Brno: Masarykova univerzita.

—. 2005. “Albert Pražák a Pavol Országh Hviezdoslav. Nad knihou Alberta Pražáka S Hviezdoslavom.” In Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století (Stav - metodologie - mezinárodní souvislosti). Brněnské texty k slovakistice VIII, edited by Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka, and Anna Zelenková, 259–69. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

—, ed. 2009. Ján Kollár: Dielo. Bratislava: Kalligram, Ústav slovenskej literatúry SAV.

—. 2019. “Problematika medziliterárnosti a dejín umeleckého prekladu v monografii Ruda Brtáňa venovanej Bohuslavovi Tablicovi.” Slovenská literatúra 66 (5): 346–57.

Downloads

Published

31.12.2022

How to Cite

Böhmerová, A. (2022). Historical Aspects of Early Contacts of Slovaks with English. ELOPE: English Language Overseas Perspectives and Enquiries, 19(2), 63–85. https://doi.org/10.4312/elope.19.2.63-85

Issue

Section

Special Issue Articles