Kroatizmi v jeziku pridigarja Jožefa Horvata

Avtorji

  • Nina Horvat Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.67.1-2.3-26

Ključne besede:

gradiščanskohrvaški jezik, gradiščanski Hrvati, Štoji, štokavščina, čakavščina, kajkavščina, prekmurščina, pridigar Jožef Horvat, Črenšovci, jezikovna analiza, kroatizmi

Povzetek

Prispevek obravnava jezik šestnajstih pridig iz leta 1905, ki so nastale v Župniji Črenšovci izpod peresa Jožefa Horvata, takratnega tamkajšnjega kaplana (1905–1912), po izvoru gradiščanskega Hrvata iz Velike Narde. Gre za njegove prve pridige, ki jih je pisal oz. skušal pisati v prekmurskem (knjižnem) jeziku, v njih pa se v veliki meri kažejo elementi njegovega maternega jezika, tj. gradiščanske hrvašči­ne, ki temelji na čakavski hrvaščini, vendar ima tudi štokavske in kajkavske poteze. Jezik je analiziran na glasoslovni, oblikoslovni in besedni ravni, pri čemer se osredinjam na tiste elemente, ki niso skupni prekmurskemu in hrvaškemu jezikovnemu prostoru.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Viri

Pridige Jožefa Horvata iz leta 1905. Trenutno hrani avtorica članka.

Škofijski arhiv v Sombotelu, Informationes Cleri junioris Seminarii eppalis Sabariensis 1892–1900.

*******

Literatura

Ahačič, Kozma, et al., 2014: Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja (elektronski vir). Ljubljana: Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU.

Benčić, Nikola, et al., 2003: Gramatika gradišćanskohrvatskoga jezika. Željezno: Znanstveni inštitut Gradišćanskih Hrvatov.

Bezlaj, France, 1977: Etimološki slovar slovenskega jezika I: A–J. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Bezlaj, France, 1982: Etimološki slovar slovenskega jezika II: K–O. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Bezlaj, France, 1995: Etimološki slovar slovenskega jezika III: P–S. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Bezlaj, France, 2005: Etimološki slovar slovenskega jezika IV: Š–Ž. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Blažeka, Đuro, Nyomárkay, Istvan, Rácz, Erika, 2009: Mura menti horvát tájszótár = Rječnik pomurskih Hrvata. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Dudás, Előd, 2012: Primerjalni zgodovinski razvoj prekmurskega črkopisa. Jezikoslovni zapiski 18/2, 149–165.

Finka, Božidar, 1976: O čakavskom dijalektu gradišćanskih Hrvata. Čakavska rič. 65–81.

Gradišćanskohrvatski rječnik. Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov. Na spletu.

Hadrovics, László, 1974: Schrifttum und Sprache der burgenländischen Kroaten im 18. und 19. Jahrhundert: mit 12 Faksimiles. Budapest: Akadémiai.

Hamm, Josip, 1974: Položaj i značaj gradišćansko-hrvatskoga jezika unutar slavenske jezične grupe. Palkovits, Franz (ur.): Symposion Croaticon: Gradišćanski Hrvati – Die Burgenländischen Kroaten. Wien, Stuttgart: Wilhelm Braumüller. 45–52.

Horvat, Nina, 2020: Predstavitev prekmurskih rokopisnih pridig iz 1. polovice 20. stoletja. Slavia Centralis XIII/2, 50‒63.

Horvat, Nina, 2021: O odkrivanju avtorstva črensovskih in martjanskih rokopisnih pridig. Stopinje 2021, letnik 50. 89–92.

Horvat, Nina, 2022: Pomen Jožefa Horvata za Prekmurje. Stopinje 2022, letnik 51. 99–102.

Horváth, Sandor, 2002: Narda. Budapest: Száz magyar falu könyvesháza/Knjižnjica Sto Ugarskih Sel.

Hrvatska enciklopedija: spletna izdaja. Gradišćanski Hrvati. Leksikografski zavod Miroslav Krleža.

Hrvatski jezični portal. Dostop 13. 2. 2021 na https://hjp.znanje.hr/index.php?show=main.

Jesenšek, Marko, 2013: Poglavja iz zgodovine prekmurskega knjižnega jezika. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta. (Zora, 90).

Kinda-Berlaković, Zorka, 2011: Razvojni put književnog jezika Gradišćanskih Hrvata do regionalnog hrvatskog standardnog jezika. Croatica et Slavica Iadertina 7/2. 377–387.

Klinčić, Ivana, 2011: Opis tvorbe komparativa u gramatikama hrvatskoga kajkavskog književnog jezika. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 37/2. 423–442.

Klinčić, Ivana, 2015: Utjecaj kajkavske jezične tradicije na jezik Vjekoslava Babukića. Radovi Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Požegi 4. 59–70. Tudi na spletu.

Koletnik, Mihaela, 2008: Narečna podoba Prekmurja. Panonsko lončarsko in kmetijsko izrazje ter druge dialektološke razprave. (Zora, 60). 9–16.

Kuzmič, Franc: Vezi med Gradiščanskim in Prekmurjem. Na spletu.

L.Greenberg, Marc, 2002: Zgodovinsko glasoslovje slovenskega jezika. Maribor: Aristej.

Lisac, Josip, 2009: Južnočakavski dijalekt i njegov leksik. Croatica et Slavica Iadertina. 79–85.

Lisac, Josip, 2009a: Hrvatska dijalektologija 2. Čakavsko narječje. Golden marketing, Tehnička knjiga, Zagreb.

Lončarević, Juraj, 1983: Gradišćanski Hrvati u zapadnoj Mađarskoj. Crkva u svijetu. 377–381.

Lončarić, Mijo, 2012: Uz novije istraživanje govora »Štoja«. Virtualni Časopis ZIGH. 1–11.

Međimorski tolnačnik. Dostopno na https://sites.google.com/site/medjimorskitolnacnik/home.

Meršić, Martin, ml., 1972: Znameniti i zaslužni Gradišćanski Hrvati. Čakavski sabor.

Neweklowsky, Gerhard, 1978: Die kroatischen Dialekte des Burgenlandes un der angrenzenden Gebiete. Wien: ÖAW.

Neweklowsky, Gerhard, 1982: O kajkavskim osobinama u nekajkavskim govorima Gradišća. Hrvatski dijalektološki zbornik 6, 257–264.

Neweklowsky, Gerhard, 1985: O štokavskim elementima u iseljeničkim hrvatskim govorima u Gradišću. Hrvatski dijalektološki zbornik 7, 181–190.

Neweklowsky, Gerhard, 2008: Gradišćansko-hrvatski jezik kao sistem. Referat prilikom 25. obljetnice »Nimško-gradišćanskohrvatsko-hrvatskoga rječnika«.

Neweklowsky, Gerhard, 2008a: O štokavskim osobinama u hrvatskim govorima Bandola i Nove Gore u južnom Gradišću. Hrvatski dijalektološki zbornik 14, 49–57.

Neweklowsky, Gerhard, 2019: Poskus širjenja protestantizma med gradiščanskimi Hrvati: pesmarici iz leta 1609 in 1611. Slavia Centralis 12/1, 232–238.

Novak, Vilko, 1972: Kajkavske prvine v prekmurski knjigi 18. stoletja. Slavistična revija 1/20, 95–103.

Novak, Vilko, 1978: O grafiki prve prekmurske knjige. Linguistica 18/1, 31–45.

Novak, Vilko, 2014: Slovar stare knjižne prekmurščine (elektronski vir). Ljubljana: Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU.

Orožen, Martina, 1991: Fran Miklošič – raziskovalec slovanske obredne terminologije. Miklošičev zbornik. Ur. Viktor Vrbnjak. Maribor: Kulturni forum.

Orožen, Martina, 2003: Pridige v knjižni prekmurščini. Studia Slavica Savariensia 1–2. 382–391.

Orožen, Martina, 2010: Kulturološki pogled na razvoj slovenskega knjižnega jezika. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru. (Zora, 74).

Pleteršnik, Maks, 2014: Slovensko-nemški slovar (elektronski vir). Ljubljana: Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU.

Prekmursko-slovenski slovar. Dostopno na http://www.pomurski-muzej.si/izobrazevanje/gradiva-pomurja/slovar.

Ramovš, Fran, 1935: Historična gramatika slovenskega jezika. VII. Dialekti. Ljubljana: Učiteljska tiskarna.

Ramovš, Fran, 1952: Morfologija slovenskega jezika. Ljubljana: DZS.

Slavič, Matija, 5. 12. 1924: Prekmurje. Amerikanszki Szlovenczov glász, let. 4, št. 49.

Slovar prleških besed. Portal Prlekija-on.net. Dostopno na https://www.prlekija-on.net/slovar-prleskih-besed.html.

Snoj, Marko, 2015: Slovenski etimološki slovar (elektronski vir). Ljubljana: Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU.

Šekli, Matej, 2013: Zemljepisnojezikoslovna členitev kajkavščine ter slovensko-kajkavska jezikovna meja. Slovenski jezik – Slovene linguistic studies 9. 3–53.

Šojat, Antun, 1980: O jeziku i rječniku gradišćanskih Hrvata. Rasprave 6/7. 305–317.

Šojat, Olga, 1970: O dvjema kajkavskim revolucionarnim pjesmama s kraja osamnaestog stoljeća. Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu 1/1. 211–236.

Zelko, Ivan, (Hozian, Gizella), 1972: Sad ljubezni do Boga in domovine. Murska Sobota: samozaložba.

Zelko, Ivan, 1996: Fare Slovenske krajine: Črensovci. Zgodovina Prekmurja (ur. Vilko Novak). Murska Sobota: Pomurska založba. 293–294.

Prenosi

Objavljeno

12.07.2022

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Horvat, N. (2022). Kroatizmi v jeziku pridigarja Jožefa Horvata. Jezik in Slovstvo, 67(1-2), 3-26. https://doi.org/10.4312/jis.67.1-2.3-26

Podobni članki

1-10 od 266

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.