Maturitetni šolski esej in bralna zmožnost literarnega bralca

Avtorji

  • Igor Saksida Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.67.1-2.63-77

Ključne besede:

bralna zmožnost literarnega bralca, ravni odzivanja na besedilo, vrednotenje književnosti, maturitetni šolski esej, esejska navodila in ocenjevanje

Povzetek

Članek v prvem delu na podlagi kurikularnih besedil, književnodidaktične teorije in raziskave PISA povzema razsežnosti bralne zmožnosti literarnega bralca, predvsem povezavo doživljanja, razumevanja in vrednotenja književnosti v povezavi s kontekstualnim znanjem. Osredotoča se na vrednotenje, ki lahko poteka na podlagi notranjih ali zunanjih meril. V osrednjem delu analizira esejska navodila na podlagi vprašanja, katero znanje oz. raven odziva pričakujejo od kandidatov, ter zanesljivost navodil za ocenjevanje. Članek s komentarjem navodil za pisanje eseja dokazuje, da navodila usmerjajo dijake predvsem k obnavljanju vsebine in k predvidljivim odgovorom, z analizo odstopanj med ocenami ocenjevalcev ob vsebinskih in jezikovnih postavkah pa, da podrobna, a nezanesljiva ocenjevalna navodila ne prispevajo k objektivnosti ocenjevanja. V sklepnem delu predlaga spremembe v smeri subjektivnosti pisanja maturitetnih esejev ter bolj celosten, manj analitičen pristop k njihovemu ocenjevanju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Viri

PIK, 2019: Predmetni izpitni katalog za splošno maturo – slovenščina. Ljubljana: Državni izpitni center. https://www.ric.si/mma/M-SLO-2021/2019082714564976/.

PISA, 2018. Program mednarodne primerjave dosežkov učencev in učenk. Nacionalno poročilo s primeri nalog iz branja (ur. K. Šterman Ivančič). Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2019. https://www.pei.si/wp-content/uploads/2019/12/PISA2018_NacionalnoPorocilo.pdf.

Učni načrt, 2008: Učni načrt. Slovenščina. Gimnazija. Splošna, klasična, strokovna gimnazija. http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2018/programi/media/pdf/un_gimnazija/un_slovenscina_gimn.pdf.

*******

Literatura

Bucik, Valentin in Čokl, Sonja, 2016: Razvijanje novih meril za ocenjevanje maturitetnih esejev pri splošni maturi iz slovenščine. Jezik in slovstvo 61/1. 15–34.

Grosman, Meta, 1989: Bralec in književnost. Ljubljana: DZS.

Kordigel Aberšek, Metka, 2008: Didaktika mladinske književnosti. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Krakar Vogel, Boža, 1991: Skice za književno didaktiko. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Krakar Vogel, Boža, 1994: Preverjanje znanja in sposobnosti pri pouku književnosti. Književnost na maturi. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (Matura). 5–51.

Krakar Vogel, Boža, 2004: Poglavja iz didaktike književnosti. Ljubljana: DZS.

Krakar Vogel, Boža, 2012: Recepcijska in sistemska didaktika književnosti kot izhodišči za sodoben književni pouk. Krakar Vogel, Boža in Blažić, Milena Mileva (ur.): Sistemska didaktika književnosti. Ljubljana: Pedagoški inštitut. 5–44.

Krakar Vogel, Boža, 2020: Didaktika književnosti pri pouku slovenščine. Ljubljana: Rokus Klett. (Učiteljeva orodja).

Pečjak, Sonja, 2012: Psihološki vidiki bralne pismenosti. Od teorije k praksi. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. (Razprave FF).

Petek, Tomaž, 2014: Sodobno načrtovanje pouka književnosti v 1. in 2. triletju osnovne šole. Razredni pouk 2–3. 46–51.

Zupan Sosič, Alojzija, 2020: Očetje in sinovi v maturitetnih romanih Konje krast in Figa. Jezik in slovstvo 65/3–4. 269– 285.

Zupanc, Darko, 2004: Problematika pri ne-testnih oblikah preverjanja znanja. Preverjanje in ocenjevanje 1/4. 7–14.

Žbogar, Alenka, 2019: Razvijanje literarne zmožnosti pri pouku književnosti. Jezik in slov­stvo 64/1. 73–83.

Prenosi

Objavljeno

12.07.2022

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Saksida, I. (2022). Maturitetni šolski esej in bralna zmožnost literarnega bralca. Jezik in Slovstvo, 67(1-2), 63-77. https://doi.org/10.4312/jis.67.1-2.63-77