Nemška književnost na Slovenskem od 11. do 16. stoletja

Avtorji

  • Marija Javor Briški Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.67.1-2.79-105

Ključne besede:

nemška književnost, literarna zgodovina, srednji vek, 16. stoletje, Koroška, Štajerska, Kranjska

Povzetek

Po uvodnem zgodovinskem orisu slovenskega etničnega ozemlja in oblikovanja severne nemško-slovenske jezikovne meje ter pomena nemščine na Slovenskem v članku predstavljamo literarnozgodovinski pregled izbora del pisnega izročila, ki so jih od srednjega veka do 16. st. napisali domači ali tuji avtorji na slovenskem etničnem ozemlju Koroške in Štajerske ter na Kranjskem oz. avtorji, ki izvirajo iz teh dežel. Pri predstavitvi posameznih besedil upoštevamo vsebino, slogovne značilnosti, žanrsko opredelitev, funkcijo ter kulturno-zgodovinski kontekst njihovega nastanka in recepcije. Cilj prispevka je poleg sistematičnega prikaza najpomembnejših del teh obdobij njihovo ovrednotenje v sklopu nemške literarne zgodovine.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Viri

Boockmann, Friederike, 1990: Megiser, Hieronymus. Neue Deutsche Biographie 16. 619–620. https://www.deutsche-biographie.de/pnd116992514.html#ndbcontent.

Glaßner, Christine in Bodemann, Ulrike, 2014: Handschriftenbeschreibung 5372. https://handschriftencensus.de/5372.

Glonar, Joža, 2013: Herberstein, Sigismund, baron (1486–1566). Slovenska biografija. Ljub­ljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi228885/#slovenski-biografski-leksikon.

Grafenauer, Bogo, 2013: Unrest, Jakob (okoli 1430–1500). Slovenska biografija. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi746933/#slovenski-biografski-leksikon.

Herberstein, Sigismund, 2001: Moskovski zapiski. Ljubljana: Slovenska matica. Prev. Ludvik Modest Golia.

Janko, Anton in Henkel, Nikolaus, 1997: Nemški viteški liriki s slovenskih tal. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. 27–60. Prev. Tone Pretnar.

Klobčar, Marija, 2018: »O poslušajte eno grozovito zgodbo«: pesemski letaki z osupljivimi novicami. Perenič, Urška in Bjelčevič, Aleksander (ur.): Starejši mediji slovenske književnosti: rokopisi in tiski. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 159–168. (Obdobja 37). https://centerslo.si/wp-content/uploads/2018/11/Obdobja-37_Klobcar.pdf.

Križman, Mirko, 1985: Obsežna nemška pesem o slovenski kmečki vojni. Dialogi 11/12. 133–140.

Kuripečič, Benedikt, 1997: Itinerarium oder Wegrayß Küniglich Majestät potschafft gen Constantinopel zudem Türckischen Keiser Soleyman. Anno 1530. Celovec: Wieser Verlag.

Kuripečič, Benedikt, 1998: Ein Disputation oder Gesprech zwayer Stalbuben/So mit Küniglicher Maye. Botschafft bey dem Türkischen Keyser zu Constantinopel gewesen. Celovec: Wieser Verlag.

Lamberg, Joseph von. 1689: Herrn von Lamberg Lebenslauff von ihm selbsten beschrieben. Valvasor, Johann Weichard von: Die Ehre des Hertzogthums Crain. 3 zv. Nürnberg, Laibach: Endter. 46–64. (Reprint München: Dr. Dr. Rudolf Trofenik 1971).

Lamberg, Jožef, 2009–2013: Njegov v rimah zloženi življenjepis, kot ga je sam opisal. Valvasor, Janez Vajkard: Čast in slava vojvodine Kranjske. 3. zv. Ljubljana: Zavod Dežela Kranjska. 46–64. Prev. Doris Debenjak idr.

Logar, Janez, 2013: Megiser, Hijeronim (med 1554 in 1555–1619). Slovenska biografija. Ljub­ljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi357106/#slovenski-biografski-leksikon.

Mihelič, Darja, 2013: Christalnick, Michael Gotthard (med 1530 in 1540–1595). Slovenska biografija. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1021180/#novi-slovenski-biografski-leksikon.

N. N., 1972: Kronika grofov Celjskih. Maribor: Obzorja. Prev. Ludvik Modest Golia.

Philipp, brat, 1904: Kartuzijanskega brata Filipa Marijino življenje. Maribor: Prevajatelj. Prev. Matija Zemljič.

Pirjevec, Avgust, 2013: Kuripečič, Benedikt (okoli 1490–po 1532). Slovenska biografija. Ljub­ljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi312629/#slovenski-biografski-leksikon.

Pogačnik, Jože, 1980: Starejše slovensko slovstvo. Maribor: Obzorja. 409–492.

Radics, Peter von (ur.), 1904: Ein zeitgenössisches Lied vom »windischen Bauernkrieg 1573«. Ljubljana: samozaložba.

Štih, Peter, 2008: Slovenska zgodovina: družba – politika – kultura. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino: Sistory. http://www.sistory.si/publikacije/pdf/zgodovina/Slovenska-zgodovina-SLO.pdf.

Ulrich von Liechtenstein, 1987: Frauendienst. Izdal Franz Viktor Spechtler. Göppingen: Kümmerle Verlag.

*******

Literatura

Bajt, Drago in Vidic, Marko (ur.), 2011: Slovenski zgodovinski atlas. Ljubljana: Nova revija.

Baum, Wilhelm, 2010: Otto der Rasp. Ruh, Kurt idr. (ur.): Die deutsche Literatur des Mittel­alters. Verfasserlexikon. 7. zv. Berlin in New York: De Gruyter. 234–235.

Bole, Andreja, 2013: Podobe tujega v nemških potopisih 16. in 17. stoletja. Vestnik 5/1–2. 57–66.

Bole Maia, Andreja, 2019: Tuje in prostor. Ars & Humanitas 13/2. 132–146.

Brunner, Horst, 1990: Neidhart. Killy, Wather (ur.): Literatur Lexikon: Autoren und Werke deutscher Sprache. 8. zv. Gütersloh in München: Bertelsmann Lexikon Verlag. 342–344.

Brunner, Horst, 2010: Geschichte der deutschen Literatur des Mittelalters und der Frühen Neuzeit. Stuttgart: Philipp Reclam.

Bumke, Joachim, 1990: Geschichte der deutschen Literatur im hohen Mittelalter. München: Deutscher Taschenbuch Verlag.

Bumke, Joachim, 1991: Wolfram von Eschenbach. Stuttgart: Metzler.

Cormeau, Christoph, 1990: Heinrich von dem Türlin. Killy, Wather (ur.): Literatur Lexikon. Autoren und Werke deutscher Sprache. 5. zv. Gütersloh in München: Bertelsmann Lexikon Verlag. 180–181.

Cormeau, Christoph, 2010: Heinrich von dem Türlin. Ruh, Kurt idr. (ur.): Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. 3. zv. Berlin in New York: De Gruyter. 894–899.

Enenkel, Karl A. E., 2008: Die Erfindung des Menschen. Die Autobiographik des frühneuzeitlichen Humanismus von Petrarca bis Lipsius. Berlin in New York: Walter de Gruyter. 546–574.

Ganz, Peter, 2010: Die Hochzeit. Ruh, Kurt idr. (ur.): Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. 4. zv. Berlin in New York: De Gruyter. 77–79.

Gärtner, Kurt, 1991: Bruder Philipp. Killy, Wather (ur.): Literatur Lexikon. Autoren und Werke deutscher Sprache. 9. zv. Gütersloh in München: Bertelsmann Lexikon Verlag. 152–153.

Gärtner, Kurt, 2010: Bruder Philipp. Ruh, Kurt idr. (ur.): Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. 7. zv. Berlin in New York: De Gruyter. 587–597.

Glier, Ingeborg, 2010: Der von Scharfenberg. Ruh, Kurt idr. (ur.): Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. 8. zv. Berlin in New York: De Gruyter. 604–606.

Goldammer, Kurt, 1991: Paracelsus. Killy, Walther (ur.): Literatur Lexikon. Autoren und Werke deutscher Sprache. 9. zv. Gütersloh in München: Bertelsmann Lexikon Verlag. 76–80.

Grafenauer, Bogo, 1993: Oblikovanje severne slovenske narodnostne meje in njena današnja vprašanja. Zgodovinski časopis 47/3. 349–383.

Grdina, Igor, 1990/1991: Celjska kronika, spomenik srednjeveške književnosti na Slovenskem. Jezik in slovstvo 36/3. 41–49.

Grubmüller, Klaus, 1991: Ulrich von Liechtenstein. Killy, Wather (ur.): Literatur Lexikon. Autoren und Werke deutscher Sprache. 11. zv. Gütersloh in München: Bertelsmann Lexikon Verlag. 476–477.

Heinzle, Joachim, 1994: Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zum Beginn der Neuzeit. II/2. Wandlungen und Neuansätze im 13. Jahrhundert. Tübingen: Niemeyer.

Hellgardt, Ernst, 1991. Vom Rechte. Killy, Wather (ur.): Literatur Lexikon. Autoren und Werke deutscher Sprache. 9. zv. Gütersloh in München: Bertelsmann Lexikon Verlag. 323.

Henkel, Nikolaus 1991: Physiologus. Killy, Wather (ur.): Literatur Lexikon. Autoren und Werke deutscher Sprache. 9. zv. Gütersloh in München: Bertelsmann Lexikon Verlag. 154–155.

Janko, Anton, 1982: Zwei Wigalois-Fragmente aus Ljubljana. Acta neophilologica 15. 3–15.

Janko, Anton, 1989: Der von Suonegge, Der von Obernburg, Der von Scharpfenberg – trije nemški viteški liriki s slovenskih tal. Toporišič, Jože (ur.): Srednji vek v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana: Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Filozofska fakulteta. 171–180. (Obdobja 10).

Janko Anton, 1994: Parzival in slovenska Štajerska. Germadnik, Janko (ur.): Celjski zbornik. Celje: Osrednja knjižnica Celje. 191–195.

Janko, Anton, 1995: Nemška literarna ustvarjalnost na Slovenskem: Zgodovinski oris. Orožen, Martina (ur.): Informativni kulturološki zbornik. Ljubljana: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete. 319–333.

Janko, Anton, 1996: Nemško literarno tvorstvo na Slovenskem v 16. stoletju. Jakopin, Franc, Kerševan, Marko in Pogačnik, Jože (ur.): 3. Trubarjev zbornik. Ljubljana: Slovenska matica, Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar. 168–177.

Janko, Anton, 2001: Die höfische deutsche Dichtung im slovenischen Raum. Zach, Krista in Miladinović Zalaznik, Mira (ur.): Querschnitte: deutsch-slovenische Kultur und Geschichte im gemeinsamen Raum. München: Südostdeutsches Kulturwerk. 9–19.

Janko, Anton, 2002: Slovenija in Slovenci v nekaterih nemških virih. Smolej, Tone (ur.): Podoba tujega v slovenski književnosti. Podoba Slovenije in Slovencev v tuji književnosti. Imagološko berilo. Ljubljana: Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Filozofska fakulteta. 143–151.

Janko, Anton, 2006: Jožef Lamberg in njegova življenjepisna pesem. Osolnik Kunc, Viktorija, Hudelja, Niko in Šetinc Salzmann, Madita (ur.): Transkulturell: Festschrift für Käthe Grah zum 70. Geburtstag. Ljubljana: Oddelek za germanistiko, Filozofska fakulteta. 67–85.

Janko, Anton in Henkel, Nikolaus, 1997: Nemški viteški liriki s slovenskih tal. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Janota, Johannes, 2004: Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zum Beginn der Neuzeit. Zv. III/1. Orientierung durch volkssprachige Schriftlichkeit. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.

Javor Briški, Marija, 1998a: Geistesgeschichtliche und literarhistorische Aspekte eines spätmittelalterlichen Privatgebetbuches der National- und Universitätsbibliothek von Ljubljana. Acta neophilologica 31. 3–33.

Javor Briški, Marija, 1998b: Untersuchungen zur deutschen Schreibsprache eines spätmittelalterlichen Gebetbuches von Ljubljana. Linguistica 38/2. 115–130.

Javor Briški, Marija, 2009: »... zu solcher erkhündigung haben mich die Lateinisch und Windisch sprachn vasst geholfen«: Konstruktionen des Fremden in Sigismund von Herbersteins Moscovia. Javor Briški, Marija, Miladinović Zalaznik, Mira in Bračič, Stojan (ur.). Sprache und Literatur durch das Prisma der Interkulturalität und Diachronizität: Festschrift für Anton Janko zum 70. Geburtstag. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 216–228, 421. (Slovenske germanistične študije 4).

Javor Briški, Marija, 2011: Auf der Reise nach Konstantinopel. Fremd- und Eigenbilder im Itinerarium des Benedict Curipeschitz. Unzeitig, Monika (ur.): Grenzen überschreiten – transitorische Identitäten. Beiträge zu Phänomenen räumlicher, kultureller und ästhetischer Grenzüberschreitungen in Texten vom Mittelalter bis zur Moderne. Bremen: edition lumière. 143–150.

Javor Briški, Marija, 2012: Slowenien. Greule, Albrecht, Meier, Jörg in Ziegler, Arne (ur.): Kanzleisprachenforschung: ein internationales Handbuch. Berlin: W. de Gruyter. 589–598.

Kartschoke, Dieter, 1990: Geschichte der deutschen Literatur im frühen Mittelalter. München: Deutscher Taschenbuch Verlag.

Knapp, Fritz Peter, 1994: Die Literatur des Früh- und Hochmittelalters. Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt.

Knapp, Fritz Peter, 1999: Die Literatur des Spätmittelalters in den Ländern Österreich, Steiermark, Kärnten, Salzburg und Tirol. Zv. 2/1. Die Literatur in der Zeit der frühen Habsburger bis zum Tod Albrechts II. 1358. Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt.

Knapp, Fritz Peter, 2004: Die Literatur des Spätmittelalters in den Ländern Österreich, Steiermark, Kärnten, Salzburg und Tirol. Zv. 2/2. Die Literatur zur Zeit der habsburgischen Herzöge von Rudolf IV. bis Albrecht V (1358–1439). Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt.

Knapp, Fritz Peter, 2010: Wintnauer, Rudolf, Ruh, Kurt idr. (ur.): Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. 10. zv. Berlin in New York. 1238–1239.

Krevs Birk, Uršula, 2019: Zu einigen Aspekten des Deutschen als Kontaktsprache des Slowenischen. Linguistica 59/1. 155–173.

Moro, Gotbert, 1955: Die Kärntner Chronik des Theophrastus Paracelsus: eine landeskundliche Quelle. Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark 46. 57–67.

Müller, Jan-Dirk, 2010: Ulrich von Liechtenstein. Ruh, Kurt idr. (ur.): Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. 9. zv. Berlin in New York. 1274–1282.

Nadler, Josef, 1951: Literaturgeschichte Österreichs. Salzburg: Otto Müller Verlag.

Otorepec, Božo, 1988: Celjska kronika. Enciklopedija Slovenije. 2. zv. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Pogačnik, Jože, 1990: Starejše slovensko slovstvo. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Rädle, Fidel, 2010: Millstätter Handschrift. Ruh, Kurt idr. (ur.): Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. 6. zv. Berlin in New York. 531–534.

Schneider, Joachim, 2016: Dynastisch-territoriale Geschichtsschreibung. Wolf, Gerhard in Ott, Norbert H. (ur.): Handbuch Chroniken des Mittelalters. Berlin in Boston: De Gruyter. 225–265.

Stanonik, Janez, 1957: Ostanki srednjeveškega nemškega slovstva na Kranjskem. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Stanonik, Janez, 1987: Die deutsche Literatur im mittelalterlichen Slowenien. Acta neo­philologica 20. 10–18.

Stanonik, Janez, 1989: Die mittelalterliche deutschsprachige Literatur im slowenischen Gebiet. Österreichische Osthefte 31/3. 276–286.

Stanonik, Marija, 2020: Pesnjenje v vojaški suknji in proti njej 1515–1918. Ljubljana: Založba ZRC.

Stelzer, Winfried, 2010a: »Cronica der Grafen von Cilli«. Ruh, Kurt idr. (ur.): Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. 1. zv. Berlin in New York: De Gruyter. 1248.

Stelzer, Winfried, 2010b: Unrest, Jakob. Ruh, Kurt idr. (ur.): Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. 10. zv. Berlin in New York: De Gruyter. 85–88.

Vollmann-Profe, Gisela, 1989a: Exodus. Killy, Wather (ur.): Literatur Lexikon. Autoren und Werke deutscher Sprache. 3. zv. Gütersloh in München: Bertelsmann Lexikon Verlag. 312–313.

Vollmann-Profe, Gisela, 1989b: Genesis. Killy, Wather (ur.): Literatur Lexikon. Autoren und Werke deutscher Sprache. 4. zv. Gütersloh in München: Bertelsmann Lexikon Verlag. 110–111.

Vollmann-Profe, Gisela, 1994: Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zum Beginn der Neuzeit. Zv. I/2. Wiederbeginn volkssprachiger Schriftlichkeit im hohen Mittelalter. Tübingen: Max Niemeyer.

Weiss, Peter, 1987: Benedikt Kuripečič in njegov potopis. Slava 1/1. 27–37.

Wennerhold, Markus, 2005: Späte mittelhochdeutsche Artusromane. »Lanzelet«, »Wigalois«, »Daniel von dem Blühenden Tal«, »Diu Crône«. Bilanz der Forschung 1960–2000. Würzburg: Königshausen & Neumann. 182–253.

Prenosi

Objavljeno

12.07.2022

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Javor Briški, M. (2022). Nemška književnost na Slovenskem od 11. do 16. stoletja. Jezik in Slovstvo, 67(1-2), 79-105. https://doi.org/10.4312/jis.67.1-2.79-105