V italijanskih testeninah na papirju in spletu

Slovnična zmožnost južnoslovanskih govorcev slovenščine

Avtorji

  • Mojca Stritar Kučuk Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.67.1-2.107-123

Ključne besede:

slovenščina kot drugi jezik, jezikovno testiranje, slovnična zmožnost, samostalnik, učenje na daljavo

Povzetek

V prispevku preverjam, kako uspešni so južnoslovanski govorci slovenščine kot drugega jezika pri rabi slovenskih sklonov. Osredotočam se na nalogo iz pisnega izpita na lektoratu slovenščine in primerjam študente, ki so izpit reševali na roko v razredu, s študenti, ki so se slovenščino delno učili na daljavo in tako reševali tudi izpit. Skloni so zahtevni za vse študente. Najtežavnejša sta mestnik množine in brezpredložna raba dajalnika. Študenti, ki so izpit reševali na daljavo, so uspešnejši, predvidoma zaradi manjšega nadzora učitelja nad uporabo zunanjih virov pri reševanju, je pa med njihovimi rešitvami več primerov napačnega zapisa ali rabe napačnega besedišča. Makedonski študenti, predvsem tisti, ki so izpit reševali na daljavo, pa so uspešnejši kot študenti, katerih prvi jezik je bosanščina, črnogorščina, hrvaščina ali srbščina.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Viri

Markovič, Andreja, Stritar, Mojca, Jerman, Tanja in Pisek, Staša, 2013: Slovenska beseda v živo 1b: Delovni zvezek za začetni tečaj slovenščine kot drugega/tujega jezika. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Markovič, Andreja, Stritar, Mojca, Jerman, Tanja in Pisek, Staša, 2013: Slovenska beseda v živo 1b: Učbenik za začetni tečaj slovenščine kot drugega/tujega jezika. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Petric Lasnik, Ivana, Pirih Svetina, Nataša in Ponikvar, Andreja, 2009: Gremo naprej: Učbenik za nadaljevalce na tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

*******

Literatura

Arizankovska, Lidija, 2008: Slovenščina kot tuji jezik – težave, s katerimi se srečujejo govorci makedonščine. Obdobja 28: Infrastruktura slovenščine in slovenistike. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 27–32.

Balažic Bulc, Tatjana, 2004: Jezikovni prenos pri učenju sorodnih jezikov (na primeru slovenščine in srbohrvaščine). Jezik in slovstvo 49/3–4. 77–89.

Dagneaux, Estelle, Denness, Sharon in Granger, Sylviane, 1998: Computer-aided error analysis. System 26/2. 163–174.

Ferbežar, Ina in Bajec, Boštjan, 2004: Priročnik za avtorje testnih gradiv. Ljubljana, Krakov: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, TAiWPN.

Ferbežar, Ina (ur.), 2011: Skupni evropski jezikovni okvir: Učenje, poučevanje, ocenjevanje. Ljubljana: Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva.

Ferbežar, Ina in Stabej, Marko, 2013: Slovene or not Slovene? Issues on testing speakers of closely related languages. Strani jezici: Časopis za primijenjenu lingvistiku. 42/4. 338–353.

Kosem, Iztok in Može, Sara, 2011: Rešitve slovničnih zagat na dosegu miške: Analiza napak v besedilih učencev in dijakov za potrebe elektronskega slovničnega vira. Med­disciplinarnost v slovenistiki. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 249–257.

Kosem, Iztok, Stritar, Mojca, Može, Sara, Zwitter Vitez, Ana, Arhar Holdt, Špela in Rozman, Tadeja, 2012: Analiza jezikovnih težav učencev: Korpusni pristop. Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko.

Pirih Svetina, Nataša, 2005: Slovenščina kot tuji jezik. Ljubljana: Izolit.

Pirih Svetina, Nataša, Ponikvar, Andreja in Kern, Damjana, 2010: Kontrastivni vidiki poučevanja slovenščine za govorce hrvaščine kot prvega jezika. Riječ: Časopis za filologiju 16/3. 82–93.

Požgaj Hadži, Vesna, 1999: Nekatere pasti pri prevajanju iz slovenščine v hrvaščino (in narobe). Zbornik predavanj: 35. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete. 241–254.

Savić, Aleksandra, 2020: Poučevanje sklonov slovenščine kot tujega jezika na ravni A1/A2 za neslovansko govoreče tuje študente Univerze v Mariboru: Magistrsko delo. Maribor.

Skela, Janez, 2011: Opredelitev tujejezikovne sporazumevalne zmožnosti v Skup­nem evropskem jezikovnem okviru. Sodobna pedagogika 62/2. 114–133.

Wollscheid, Sabine, Sjaastad, Jørgen, Tømte, Cathrine in Løver, Nalini, 2016: The effect of pen and paper or tablet computer on earlywriting: A pilot study. Computers & Education 98. 70–80.

Prenosi

Objavljeno

12.07.2022

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Stritar Kučuk, M. (2022). V italijanskih testeninah na papirju in spletu: Slovnična zmožnost južnoslovanskih govorcev slovenščine. Jezik in Slovstvo, 67(1-2), 107-123. https://doi.org/10.4312/jis.67.1-2.107-123

Podobni članki

1-10 od 678

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.