Prostor v romanu Marjana Tomšiča Óštrigéca

Avtorji

  • Vladka Tucovič Sturman Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije; Pedagoška fakulteta, Koper

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.67.1-2.139-150

Ključne besede:

prostor, dogajalni prostor, prostorski obrat, Istra, regionalnost

Povzetek

Prispevek z literarnovedno analizo pripovednega prostora ob pomoči spoznanj prostorskega obrata in t. i. prostorske literarne vede odgovarja na vprašanja, kakšen je v tem romanu istrski dogajalni prostor, na katere mikrolokacije je razdeljen, kako so predstavljene oz. kaj jih določa in kako literarni prostor določa regionalnost tega romana. Dogajalni prostor Óštrigéce je paralelen: realni in domišljijski, osrednja literarna mikrolokacija je pot na istrskem podeželju. Realni istrski literarni prostor je neposredno določen z zemljepisnimi lastnimi imeni za kraje, vzpetine in reko, posredno pa s t. i. prostorskimi drobci, ki niso zemljepisna lastna imena, temveč ostali jezikovni elementi, ki dopolnijo predstavo o literarnem prostoru: narečno besedje, prepoznavna pokrajinska lastna imena bitij ter vpeljava tipične pokrajinske predmetnosti oz. značilnosti in elementov narave. Domišljijski prostor med drugim določajo mitološka bitja, elementi tradicionalne medicine in redki naravni pojavi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Viri

Chevalier, Jean in Gheerbrandt, Alain, 1993: Slovar simbolov. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Literatura: leksikon, 2009: Ljubljana: Cankarjeva založba (Mali leksikoni Cankarjeve založbe).

Tomšič, Marjan, 1991: Óštrigéca. Ljubljana: Mladika.

*******

Literatura

Bahtin, M. Mihail, 1982: Teorija romana: Izbrane razprave. Ljubljana: Cankarjeva založba. Prev. Drago Bajt.

Baskar, Bojan, 2002: Med regionalizacijo in nacionalizacijo. Iznajdba šavrinske identitete. Dvoumni Mediteran: Študije o regionalnem prekrivanju na vzhodnojadranskem območju. Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije (Knjižnica Annales). 179–216.

Baskar, Bojan, 2013: Kako geografi, antropologi in literarni teoretiki pripovedujejo o prostorskem obratu. Primerjalna književnost 36/2. 27–42.

Cergol, Ines, 1993: Prozni opus Marjana Tomšiča. Dialogi 29/6–7. 110–113.

Čebron, Jasna, 2010: Prostori Tomšičeve pripovedi. Uvodni referat na študentskem simpoziju ob 70-letnici Marjana Tomšiča. 23. 11. 2010. Koper: Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem. Tipkopis.

Hladnik, Miran, 2012a: Gorenjska v slovenski književnosti. Ideologije v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. 48. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Zbornik predavanj. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 45–54.

Hladnik, Miran, 2012b: Prostor v slovenskih literarnovednih študijah: Kritične izdaje klasikov. Slavistična revija, tematska številka Prostor v literaturi in literatura v prostoru 60/3. 271–282.

Jež, Andraž, 2012: The spatial humanities – GIS and the future of humanities scholarship. Slavistična revija, tematska številka Prostor v literaturi in literatura v prostoru 60/3. 577–579.

Juvan, Marko, 2004: Spaces of intertextuality, the intertextuality of space. Primerjalna književnost, tematska številka Literature and space: spaces of transgressiveness 27. 85–96.

Juvan, Marko, 2006: Literarna veda v rekonstrukciji: Uvod v sodobni študij literature. Ljub­ljana: LUD Literatura (Zbirka Novi pristopi).

Juvan, Marko, 2013: Prostorski obrat, literarna veda in slovenska književnost: Uvodni zaris. Primerjalna književnost 36/2. 5–26.

Koron, Alenka, 2012: Prostorski obrat v naratologiji. Slavistična revija, tematska številka Prostor v literaturi in literatura v prostoru 60/3. 561–567.

Kovač, Zvonko, 2004: Entiteti i paradigma. Regionalno (zavičajno) u književnosti i paradigma povijesti književnosti. Interkulturna saradnja i istraživanje u savremenim južnoslavenskim književnostima (Dani Midhata Begića, Tuzla, 2004). Http:/www-razlika-differance.com/Razlika9/RAZLIKA%2009%2002-01.pdf.

Kovač, Zvonko, 2009: Domovinski eseji: Rasprave, ogledi i kritike o domaćim autorima i temama. Čakovec: Insula (Biblioteka Insula).

Lipovec Čebron, Uršula, 2002: Mitološka bitja v Slovenski Istri. Brazde s trmuna, glasilo študijskega krožka Beseda Slovenske Istre 26/6. 62–70.

Lipovec Čebron, Uršula, 2008: Krožere zdravja in bolezni: tradicionalne in komplementarne medicine v Istri. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo (Županičeva knjižnica).

Lotman, Jurij Mihajlovič, 2006: Znotraj mislečih svetov. Ljubljana: Studia humanitatis. Prev. Urša Zabukovec.

Mencej, Mirjam, 2013: Sem vso noč lutal v krogu: simbolika krožnega gibanja v evropski tradicijski kulturi. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, ZRC SAZU (Studia mythologica Slavica, Supplementa, 7).

Perenič, Urška, 2012: Prostor v literaturi in literatura v prostoru. Slavistična revija, tematska številka Prostor v literaturi in literatura v prostoru 60/3. 260–264.

Pisk, Marjeta, 2012: The spatial turn: Interdisciplinary perspectives. Slavistična revija, tematska številka Prostor v literaturi in literatura v prostoru 60/3. 574–576.

Vrbnjak, Eva, 2019: Odsekati hudiču rep. Marjan Tomšič: Óštrigéca. Ljubljana: Mladinska knjiga (Kondor). 165–167.

Zupan Sosič, Alojzija, 2003: Zavetje zgodbe: Sodobni slovenski roman ob koncu stoletja. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura.

Prenosi

Objavljeno

12.07.2022

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Tucovič Sturman, V. (2022). Prostor v romanu Marjana Tomšiča Óštrigéca. Jezik in Slovstvo, 67(1-2), 139-150. https://doi.org/10.4312/jis.67.1-2.139-150