Zametki in razcvet duhovne dramatike v zgodnjem novem veku na Slovenskem

Avtorji

  • Monika Deželak Trojar ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede, Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.67.1-2.151-181

Ključne besede:

duhovna drama, verska igra, procesija, historične slovenske dežele, zgodnji novi vek, protestanti, jezuiti, kapucini

Povzetek

Prispevek obravnava začetke duhovne dramatike in glavne poteze njenega razvoja v evropskem prostoru do zgodnjega novega veka. Osvetljuje prve zametke duhovne dramatike na ozemlju historičnih slovenskih dežel in njihovem obrobju (igra o Kristusovem življenju v Čedadu leta 1298 in 1304, drobec velikonočne pesmi iz samostana v Stični, pasijonske igre v 16. stoletju, šolsko gledališče protestantov v Ljubljani). Največ pozornosti posveti procesijam in duhovni drami jezuitov in kapucinov: od pasijonskih in spokorniških procesij do telovskih procesij in duhovnih dram, povezanih z drugimi prazniki cerkvenega leta. Predstavi tudi zanimiv fenomen verskih iger v Rušah, omeni še nekatere druge v virih izpričane pasijonske igre in procesije v širšem slovenskem prostoru ter opozori na nekaj doslej nepoznanih dramskih drobcev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Viri

ARS – Arhiv Republike Slovenije:

SI AS 1073: Zbirka rokopisov, 13. stol.–1941:

I/31r: Diarium praefecturae scholarum in Archiducali collegio Societatis Iesu (1651–1718).

I/39r: Diarium p. ministri (1737–1753).

Dalmatin, Jurij, 1584: Biblia. Wittenberg (vir: Korpus besedil slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja: https://fran.si/korpus16/Knjiga/58/biblia?stran=1).

Dalmatin, Jurij, 1576: PASSION TV IE, BRITKV TERPLENE, INV TVDI Tu zhaſtitu od ſmerti vſtaiene, inu vNebu hoiene, Nashiga GOSPVDI Iesuſa Criſtuſa. Ljubljana (vir: Korpus besedil slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja: https://fran.si/korpus16/Knjiga/31/passion_tu_ie?stran=1).

HACL – Baraga, France (ur.), 2002: Historia annua Collegii Societatis Jesu Labacensis (1596–1691). Ljubljana: Družina, Provincialat Družbe Jezusove.

HACL ­­– Kiauta, Marija (prev.), 2003: Letopis Ljubljanskega kolegija Družbe Jezusove (1596–1691). Ljubljana: Družina, Provincialat Družbe Jezusove.

HHStA – Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Familienarchiv Auersperg:

AT-OeStA/HHStA SB Auersperg XXVII-90-81: Elias Jezabellem fugiens, et Pane subcinericio refectus, 1654.

AT-OeStA/HHStA SB Auersperg XXVII-90-83: Parabola Filij Regis pro Seruo Lae­sae Maiestatis morientis Id est CHRISTVS Pro Peccatore Crucifixus, 1654.

AT-OeStA/HHStA SB Auersperg XXVII-90-101: Christus patiens rex dolorum, 1655.

AT-OeStA/HHStA SB Auersperg XXVII-90-76: Maximilianus Austriacus Seu Refugium ad Orbem Eucharisticum, 1656.

AT-OeStA/HHStA SB Auersperg XXVII-90-105: Documentum mansuetudinis Chriſtianæ. Seu Joannes Gualbertus Eques Florentinus, 1658.

HHStA, AT-OeStA/HHStA SB Auersperg XXVII-90-100: Ionathas In montibus Gelböe telis confoſsus & à Davide amicorum unico defletus, 1659.

HHStA, AT-OeStA/HHStA SB Auersperg XXVII-90-99: Duellum Solem inter Æſtuantem & Amorem Euchariſticum, 1659.

AT-OeStA/HHStA SB Auersperg XXVII-90-87: Panis Austrius poli vindictas mitigans, 1672.

NUK – Narodna in univerzitetna knjižnica:

Ms 387: Schmerzhaffte und Zächer volle Vorstellung des bütteren Leydens Jesu Christi. Welche denen Milttleidenden Seelen zu Crainburg auf den öffentlichen Schauplatz den 25. Martii Anno 1771.

Ms 1544 (ACL): Annua Collegii Labacensis 1722–1773.

R Ms 2056: Varia statum politicum, judicialem, et oeconomicum Carnioliae concernentia, 1679.

ÖNB – Österreichische Nationalbibliothek:

Cod. 12100, LA 1705, str. 13v.

Cod. 12109, LA 1715, str. 27r.

Cod. 12112, LA 1718, str. 16.

Cod. 12218, LA 1638, str. 295v.

Trubar, Primož: Catechismus sdveima islagama. Tübingen, 1575 (vir: Korpus besedil slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja: https://fran.si/korpus16/Knjiga/29/catehismvs_sdveima_islagama?stran=1).

SK – Semeniška knjižnica Ljubljana:

AE 105/6: Kurtzer Begriff Des Bittern Leyden und Sterben Unſers ſieſſiſten Heyland und Erlöſers Jesu Christi (1701).

Janez Gregor Dolničar, Miscellanea, S II:

/22: CertaMIna Dant VICtorIas. Das iſt: Streit bringt Freudt, 1708.

/23: Krafft vnd Würckung Des bitteren Leyden vnd Sterben JESU CHRISTI, 1680.

/24: Das Creutz-Zeichen Deß Leydenden JESV CHRISTI, 1683.

/25: Danckbare Erinerung Der ſo wunderbarlichen Beſchützung von Peſt / Hunger / vnd Krieg, 1684.

/26: Vngerechte Vrtheils-Verfaſſung Wider die Vnſchuld Bey dreyen Gerichts-Stellen abgehandlet, 1685.

/27: Der Todt aller Menſchen Obſiger, 1686.

/28: Das Leyden Chriſti ein Lebenſchilt der Sünder, 1687.

/29: Christi patientis lucta, victoria, triumphus, requies, 1688.

/30: Christus per humilitatem, vulnera, & Mortem Succumbens, 1692.

/31: Christus per humilitatem, vulnera, & Mortem Succumbens, 1692.

/32: Chriſtus der Leydende Wahre Zuflucht der Betrangten Chriſtenheit, 1693.

/33: Heilige Vergſtaltung Deß Sünden-Hertzen, 1694.

/34: Neue Außrüſtung Wieder die feindliche Porten verhilff deß H. Creutzes, 1695.

/8: Fronleichnams Verehrung Der Oeſterreicher Schirmſchildt, Oder FERDINAND Der dritte Römiſcher König, durch ſeine gegen ſeinen in Brod vergeſtalteten Gott gepflogene Andacht ſeinen Nachkömmlingen vorſehend, 1678.

/16: Kindliche Trey In FLORINDA Spaniſcher Infantin, 1693.

/29: Vngebrochene Geheims-Treu In Heiligen JOANNES Von NEPOMUCK, 1708.

/43: Kleins Spil, 1712.

/24: Kurtzer Begriff Deß bitteren Leyden und Sterben Unſers ſüſſeſten Heylands und Erlöſers Jesu Christi, 1713.

Steiermärkische Landesbibliothek (Gradec):

A 513555 I: PAX REDEMPTORIS IESV CHRISTI INCARNATI, ET PASSI. Oder Der erwünſchte Frieden nach erhebten Streit durch den Fall deß Adams Zwiſchen Fleisch und Geist deß Menſchens / Durch Das bittere Leyden und Sterben unſers HERRN IESU CHRISTI erworben, 1722.

Valvasor, Janez Vajkard, 1689: Die Ehre des Herzogthums Crain, 3. zv., 11. knj. Nürnberg.

*******

Literatura

Ahačič, Kozma, 2012: Zgodovina misli o jeziku na Slovenskem: katoliška doba (1600–1758). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Benedik, Metod, 1994: Kapucini v Novem mestu. Zgodovinski časopis 48/2. 195–216.

Benedik, Metod, 2006: Izhodišča Škofjeloškega pasijona. Katalog Potujoče razstave Škofjeloški pasijon. Škofja Loka: Muzejsko društvo Škofja Loka. 25–35.

Benedik, Metod, 2008a: Škofjeloški pasijon 1713 – 1715 – 1721 – 1999 – 2000. Valenčič, Rafko idr. (ur.): Liturgia Theologia prima: zbornik ob 80-letnici profesorja Marijana Smolika. Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, Založba Družina. 415–429.

Benedik, Metod, 2008b: Kapucinski samostan s cerkvijo Sv. Ane Škofja Loka. Celje: Celjska Mohorjeva družba; Škofja Loka: Kapucinski samostan.

Costa, Etbin Henrik, 1857: Beſchprach »ein Paſſions-Schauſpiel in Krain«. Mittheilungen des historischen Vereines für Krain 12/5. 69–70.

Dalmatin, Jurij, 2014: Pasijonska pesnitev. Pasijonski doneski 9. 9–71.

Deželak Trojar, Monika, 2009: Listi ob kodeksu Škofjeloškega pasijona. Ogrin, Matija (ur.): Oče Romuald: Škofjeloški pasijon. Celje in Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba. 366–386.

Deželak Trojar, Monika, 2020: Jezuitska dramatika in gledališče na Slovenskem. Jezik in slovstvo 65/3–4. 167–182.

Deželak Trojar, Monika, 2021: Listi ob kodeksu Škofjeloškega pasijona: znanilci tradicije škofjeloške pasijonske procesije. Pasijonski doneski 16. 43–64.

Dimitz, August, 1862: Historische Notizen aus den im Museal-Archive aufbewahrten Kalendern des Bischofes Th. Chrön. Mittheilungen des historischen Vereines für Krain 17/12. 99–109.

Dimitz, August, 1875: Geschichte Krains von der ältesten Zeit bis auf das Jahr 1813. Mit besonderer Rücksicht auf Kulturentwicklung. Dritter Theil (1564–1657). Laibach: Druck und Verlag von Ig. v. Kleinmayr & Fed. Bamberg.

Dimitz, August, 1876: Geschichte Krains von der ältesten Zeit bis auf das Jahr 1813. Mit besonderer Rücksicht auf Kulturentwicklung. Vierter Theil (1657–1813). Laibach: Druck und Verlag von Ig. v. Kleinmayr & Fed. Bamberg.

Dolinar, France M., 2003: Spremna beseda. Baraga, France (ur.): Letopis Ljubljanskega kolegija Družbe Jezusove (1596–1691). Ljubljana: Družina, Provincialat Družbe Jezusove. 9–11.

Drozd, Kurt Wolfgang, 1965: Schul- und Ordenstheater am Collegium S. J. Klagenfurt (1604–1773). Klagenfurt: Landesmuseum für Kärnten.

Florjančič, Alojzij Pavel, 2014: Dalmatinov Pasijon 1576. Pasijonski doneski 9. 89–93.

Glazer, Janko 1950: Verske igre v Rušah. Slavistična revija 3/1­­–2. 166–172.

Glazer, Janko, 1985: Verske igre v Rušah. Ruška kronika. Ruše: Krajevna skupnost. 607–617.

Grafenauer, Ivan, 1980: Literarno-zgodovinski spisi. Ljubljana: Slovenska matica.

Grošelj, Nada, 2004: Two 17th century Jesuit plays in Ljubljana inspired by English literature. Acta neophilologica 37/1–2. 61–71.

Hicinger, Peter, 1859: Nekdanja pasijonska procesija. Zgodnja Danica 12/10. 73–74.

Koruza, Jože, 1991: Slovstvene študije. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Kreft, Bratko, 1967: Prvi slovenski dialog in prizor. Mahnič, Mirko, Moravec, Dušan (ur.): Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja, tretja knjiga, 10: ob stoletnici dramatičnega društva. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej. 92–116.

Kuret, Niko, 1958: Ljubljanska igra o paradižu in njen evropski okvir: za 300-letnico »prve« slovenske igre. Razprave. [Razred 2], Razred za filološke in literarne vede (separat). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti. 1–50.

Kuret, Niko, 1981: Duhovna drama. Ljubljana: Državna založba Slovenije (Literarni leksikon 13).

Kühnel, Jürgen, 1990: Geistliches Spiel. Metzler Literatur Lexikon (2. Auflage). Stuttgart: J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung. 171.

Lavrič, Ana, 2016: Kamniške bratovščine in njihova povezava s freskami pri Sv. Primožu in v župnijski cerkvi na Šutni. Arhivi 39/1. 9–25.

Mantuani, Josip, 1916: Pasijonska procesija v Loki. Carniola VII. 222–232.

Martelanc, Tanja, 2016: Kapucinska arhitektura v slovenskem etničnem prostoru do nastanka Ilirskih provinc. Maribor: doktorska disertacija.

Metz, Detlef, 2013: Das protestantische Drama. Evangelisches geistliches Theater in der Reformationszeit und im konfessionellen Zeitalter. Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag.

Ogrin, Matija, 2008: Vprašanja tradicije Škofjeloškega pasijona: ekdotična perspektiva. Slavistična revija 56/3. 289–304.

Ogrin, Matija, 2009: Tradicija in datacija Škofjeloškega pasijona. Ogrin, Matija (ur.): Oče Romuald: Škofjeloški pasijon. Celje in Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba. 343–365.

Ogrin, Matija, 2014: Pridiga p. Ferdinanda Ljubljanskega na veliki petek 1722 v Škofji Loki. Pasijonski doneski 9. 94–108.

Ogrin, Matija, 2016: Kodikološki opis rokopisa in besedilno izročilo pasijona. Prunč, Erich in Ogrin, Matija (ur.): Kapelski pasijon. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, Mohorjeva družba. 457­–507.

Ogrin, Matija, 2019: Slovensko slovstveno izročilo: drobci slovenskega slovstva, izročeni v rokopisih. Celje, Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba.

Podgoršek, Robert, 2010: O pasijonskih igrah in procesijah na Slovenskem. Pasijonski doneski 5. 13–52.

Popit, Ilja, 2010: Pasijoni pri nas že pred letom 1584. Pasijonski doneski 5. 57–66.

Prunč, Erich, 2016: Zgodovinske in literarne prvine Kapelskega pasijona. Prunč, Erich in Ogrin, Matija (ur.): Kapelski pasijon. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, Mohorjeva družba, 2016. 231–455.

Radics, Peter, 1863: Aelteste Geschichte des Laibacher Theaters. Blätter aus Krain 7/21 (23. Mai 1863). 82–84.

Radics, Peter, 1865: Der verirrte Soldat oder: Des Glück's Probirstein. Agram: F. Suppan.

Renk, Herta-Elisabeth, 1990: Sacra rappresentazione. Metzler Literatur Lexikon (2. Auflage). Stuttgart: J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung. 404.

Reske, Gisela, 1990: Auto sacramental. Metzler Literatur Lexikon (2. Auflage). Stuttgart: J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung. 35–36.

Romuald, Oče, 2009: Škofjeloški pasijon. Ogrin, Matija (ur.): Oče Romuald: Škofjeloški pasijon. Celje in Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba.

Smolik, Marijan, 1960: Glasbeno življenje v baročni Ljubljani. Kronika 8/3. 183–193.

Smolik, Marijan, 2008: Bogoslužni obredi in knjige ob posvetitvi. Benedik, Metod (ur.): Stolnica sv. Nikolaja v Ljubljani: 1707. Ljubljana in Celje: Stolna župnija sv. Nikolaja, Inštitut za zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti, Društvo Mohorjeva družba. 116–122.

Steska, Viktor, 1901: Dolničarjeva ljubljanska kronika. Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko 11/5–6. 141–186.

Szarota, Elida Maria, 1979: Das Jesuitendrama in deutschen Sprachgebiet. Eine Periochen-Edition. Texte und Kommentare. Bd. 1: Vita Humana und Transzendenz. München: Wilhelm Fink.

Škerlj, Stanko, 1967: O jezuitskem gledališču v Ljubljani. Mahnič, Mirko in Moravec, Dušan (ur.): Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja, tretja knjiga, 10: ob stoletnici dramatičnega društva. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej. 146–198.

Škerlj, Stanko, 1973: Italijansko gledališče v Ljubljani v preteklih stoletjih. Ljubljana: SAZU.

Štukl, France, 1999: Drobižki k Škofjeloškemu pasijonu. Loški Razgledi. Škofja Loka: Muzejsko društvo Škofja Loka. 105–114.

Ušeničnik, Franc, 1924: Obrednik oglejske cerkve v ljubljanski škofiji. Bogoslovni vestnik 4/1–2. 1–35, 97–127.

Vidmar, Luka, 2020: Od prevajanja Molièra in Metastasia do uprizarjanja Micke in Matička: dolgo porajanje slovenske posvetne dramatike in gledališča. Jezik in slovstvo 65/3–4. 183–200.

Visočnik, Julijana, 2010: Hrenova pridiga ob polaganju temeljnega kamna za kapucinski samostan v Ljubljani. Studia mythologica Slavica 13. 59–74.

Žontar, Josip, 1982: Zgodovina mesta Kranja. Kranj: Skupščina občine.

Prenosi

Objavljeno

12.07.2022

Kako citirati

Deželak Trojar, M. (2022). Zametki in razcvet duhovne dramatike v zgodnjem novem veku na Slovenskem. Jezik in Slovstvo, 67(1-2), 151–181. https://doi.org/10.4312/jis.67.1-2.151-181

Številka

Rubrike

Razprave