Osrednji simboli v Cankarjevem romanu Hiša Marije Pomočnice

Avtorji

  • Alojzija Zupan Sosič Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.67.1-2.183-196

Ključne besede:

sinkretični simbolizem, osrednji simboli, patološka seksualnost, otroci, Kristus

Povzetek

Raziskovala sem osrednje simbole v Cankarjevem romanu Hiša Marije Pomočnice, ki v preteklosti še niso bili sistematično analizirani. Preplet več literarnih smeri in stilov v Cankarjevem romanu, tj. realizma, naturalizma, dekadence in simbolizma, sem imenovala sinkretični simbolizem, (simbolistična) ujemanja različnih zaznav ter čutnih in čustvenih vtisov, usmerjenih k duhovnemu doživljanju sveta, pa simbolistični simboli. Obravnavala sem naslednje simbole: bolnica, otroški kolektiv, vrata, bela barva, Kristus, oči. Ti so večpomenski, tako kot na primer Kristus, ki je kot vrata vstopni simbol v roman, v katerem so izpostavljene velike mirne oči kot zrcalo duše, medtem ko Kristus-reformator na koncu romana opozarja na krivičnost družbenih razmer. To uspešno kritizira tudi patološka seksualnost v podobi posilstva, pedofilije, incesta in prisilnega voyerizma, značilna samo za nemoralne bogate meščane.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Viri

Cankar, Ivan, 1970: Pisma I. Zbrano delo, 26. knjiga. Ljubljana: DZS.

Cankar, Ivan, 1971: Pisma II. Zbrano delo, 27. knjiga. Ljubljana: DZS.

Cankar, Ivan, 1972: Hiša Marije Pomočnice, Mimo življenja. Zbrano delo, 11. knjiga. Ljub­ljana: DZS.

Cankar, Ivan, 1975: Kritike. Članki, polemike in feljtoni. Bela krizantema. Dodatek. Zbrano delo, 24. knjiga. Ljubljana: DZS. 46–49.

*******

Literatura

Baldick, Chris, 1996: The concise Oxford dictionary of literary terms. Oxford in New York: Oxford University Press.

Batista, Eva, 2012: Moralistične konstrukcije ženskega spola in spolnosti v odnosu do modernega leposlovja: analiza Cankarjevih del Gospa Judit in Hiša Marije Pomočnice ter njunih recenzij. Mateja Tominšek Perovšek idr. (ur.): Slovenke v dobi moderne. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije. 54–63.

Beli, Andrej, 2003: Simbolizem kot pogled na svet. Nova revija 22/249-250-251. 214–229.

Chevalier, Jean in Gheerbrant, Alain, 1987: Rječnik simbola. Rijeka: Tiskara Rijeka.

Childs, Peter in Fowler, Roger, 2009: The Routledge dictionary of literary terms. New York: Routledge.

Čeh, Jožica, 2003: Metaforika v Cankarjevih romanih. Hladnik, Miran in Kocijan, Gregor (ur.): Obdobja 21: Slovenski roman. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko. 51–63.

Čeh Steger, Jožica, 2004: Dunajska predmestna deklica pri Ivanu Cankarju in Arthurju Schnitzlerju. Jezik in slovstvo 49/2. 63–72.

Howard Abrams, Meyer, 1999: A glossary of literary terms. Forth Worth idr.: Harcourt brace college publishers.

Kermauner, Taras, 1974: Spremna beseda in opombe. Cankar, Ivan: Hiša Marije Pomočnice. Ljubljana: Mladinska knjiga. 99–113. (Knjižnica Kondor).

Kirwan SJ, Michael, 2014: The magic mountain by Thomas Mann. Thinking faith. The online journal of Jesuits in Britain: https://www.thinkingfaith.org/articles/magic-mountain-thomas-mann.

Kos, Janko 1972: Opombe. Cankar, Ivan: Zbrano delo, 11. knjiga. Hiša Marije Pomočnice, Mimo življenja. Ljubljana: DZS. 285–340.

Kovač, Edvard, 2005: Preko ironije do ustvarjalne človeškosti. Nietzsche, Friedrich: Človeško, prečloveško. Ljubljana: Slovenska matica. 584–599. Prev. Alfred Leskovec.

Köstler, Erwin, 2010: Cankar med moderno in avantgardo. Sodobnost 74/10. 1263–1270. DOI: https://doi.org/10.3923/jas.2010.1263.1270

Merhar, Boris, 1952: Opombe. Merhar, Boris (ur.): Ivan Cankar, Izbrana dela III. Ljubljana: Cankarjeva založba. 515–579.

Novak, Boris A., 2007: Pogledi na francoski simbolizem. Ljubljana: Študentska založba.

Paternu, Boris, 1989: Problem simbolizma v slovenski književnosti. Obdobja in slogi v slovenski književnosti. Ljubljana: Mladinska knjiga. 91–121.

Pirjevec, Dušan, 1964: Ivan Cankar in evropska literatura. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Popović, Tanja, 2010: Rečnik književnih termina. Beograd: Logos Art.

Raeper, William in Smith, Linda, 1994: Vodnik po idejah: religija in filozofija v preteklosti in danes. Ljubljana: Jutro. Prev. Božidar Kante.

Slodnjak, Anton, 1999: Pogledi na slovensko književnost. Razprave in študije. Ljubljana: Nova revija.

Uršič, Marko, 1994: Swedenborgova topologija onstranstva. Emanuel Swedenborg: Nebesa in pekel. Ljubljana: DZS. 5–33.

Zadravec, Franc, 1983: Nekatere posebnosti slovenskega simbolizma. Zadravec, Franc, Jakopin, Franc in Bernik, France (ur.): Obdobje simbolizma v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. 18. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana: Znanstveni inštitut PZE za slovanske jezike in književnosti. 9–38.

Zupan Sosič, Alojzija, 2017: Ljubezen v dveh romanih Ivana Cankarja. Zupan Sosič, Alojzija (ur.): Ljubezen v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. 53. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 62–70. DOI: https://doi.org/10.4312/SSJLK.53

Zupan Sosič, Alojzija, 2020: Pripovedna empatija ter Cankarjeva romana Hiša Marije Pomočnice in Križ na gori. Primerjalna književnost 43/1. 223–243. DOI: https://doi.org/10.3986/pkn.v43.i1.13

Prenosi

Objavljeno

12.07.2022

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Zupan Sosič, A. (2022). Osrednji simboli v Cankarjevem romanu Hiša Marije Pomočnice. Jezik in Slovstvo, 67(1-2), 183-196. https://doi.org/10.4312/jis.67.1-2.183-196

Podobni članki

11-20 od 23

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.