Kratični termini in priporočila za njihovo uporabo

Avtorji

  • Gašper Tonin

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.67.1-2.209-221

Ključne besede:

determinologizacija kratic, Tolstojev manever, zapisovanje kratic, kratice v terminologiji, medicina

Povzetek

V zadnjih desetletjih je število kratičnih terminov sploh v naravoslovnih znanostih močno naraslo. V tujini so na problematičnost njihove rabe strokovnjaki že opozarjali, saj so kratice zaradi gospodarnosti izraza in nesistemskega tvorjenja podvržene neželeni terminološki homonimiji in terminološki sinonimiji. V prispevku opisujemo razmerje med kratičnim terminom, razvezavo in pojmom ter nekatere nevarnosti pri rabi kratičnih terminov. Odsvetujemo tvorjenje kratic s krajšanjem poslovenjenih razvezav in predlagamo, da se tudi v slovenskih znanstvenih besedilih uporablja mednarodno ustaljene kratične termine. Pomembno je tudi, da v strokovnem jeziku uporabljamo kratice v njihovi nedeterminologizirani obliki. Poleg tega moramo pri tvorbi priložnostnih kratic v znanstvenih besedilih paziti, da se te ne ujemajo z že obstoječim ustaljenim kratičnim terminom, vsak nov kratični termin pa moramo ob prvi omembi razložiti z razvezavo. Ob prevzemanju razvezave moramo paziti, da vedno izhajamo iz pojma, upoštevati pa moramo tudi terminološka in jezikovnosistemska načela.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Cheng, O. Tsung, 2003: No more unexplained trial acronyms please. International Journal of Cardiology 89/2–3. 303.

Dobrovoljc, Helena in Weiss, Peter. Jezikovna svetovalnica. ISJFR ZRC SAZU: https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/4235/kako-pisati-in-sklanjati-izraze-koronavirus-in-bolezen-covid-19-ali-koronavirusna-bolezen-2019.

Fajfar, Tanja in Žagar Karer, Mojca, 2019: Analiza kratic v terminoloških slovarjih. Slavistična revija 67/4. 551–567.

Humar, Marjeta, 2009: Sinonimija v slovenskih terminoloških slovarjih. Ledinek, Nina, Žagar Karer, Mojca in Humar, Marjeta (ur.): Terminologija in sodobna terminografija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 78–95.

Jaunig, Senta in Zupanič Slavec, Zvonka, 2012: Prikaz medicinske, javnozdravstvene in slovenske zgodovine tuberkuloze. Medicinski razgledi 51. 507–523.

Kališnik, Miroslav, 2004: Uporaba slovenščine, latinščine in angleščine v sodobnem slovenskem zdravstvu. Humar, Marjeta (ur.): Terminologija v času globalizacije: Zbornik prispevkov s simpozija: Ljubljana, 5.–6. Junij 2003 = Terminology at the time of globalization: Collected papers from the scientific conference: Ljubljana, 5th–6th June 2003. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 229–232.

Koh, Kwee Choy, Lau, Kit Mun, Yusof, Siti Aisyah Mohd, Mohamad, Ahmed Ikhwan, Shahabuddin, Farah Syazana Ahmad, Ahmat, Nur Hazirah in Teh, Pei Chiek, 2015: A study on the use of abbreviations among doctors and nurses in the medical department of a tertiary hospital in Malaysia. The Medical Journal of Malaysia 70/6. 334–340.

Logar, Nataša, 2003: Kratice in tvorjenke iz njih – aktualna poimenovalna zmožnost. Vidovič Muha, Ada in Gajda, Stanislaw (ur.): Współczesna polska i słoweńska sytuacja językowa. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej. 131–149.

Politis, John, Lau, Shun, Yeoh, Julian, Brand, Caroline, Russell, David in Liew, Danny, 2015: Overview of shorthand medical glossary (OMG) study. Internal Medicine Journal 45/4. 423–427.

Pottegård, Anton, Haastrup, Maija Bruun, Stage, Tore Bjerregaard, Hansen, Morten Rix, Larsen, Kasper Soltoft, Meegaard, Peter Martin, Meegaard, Line Haugaard Vrdlovec, Horneberg, Henrik, Gils, Charlotte, Dideriksen, Dorthe, Aagaard, Lise, Almarsdottir, Anna Birna, Hallas, Jesper in Damkier, Per, 2014: SearCh for humourIstic and Extravagant acroNyms and Thoroughly Inappropriate names For Important Clinical trials (SCIENTIFIC): Qualitative and quantitative systematic study. BMJ (Clinical Research Ed.) 349. g7092.

Sheppard, Joanna E. idr., 2008: Ambiguous abbreviations: An audit of abbreviations in paediatric note keeping. Archives of Disease in Childhood 93/3.

Soyer, Philippe, 2018: Acronyms, initialisms, and abbreviations. Diagnostic and Interventional Imaging 99/10. 589–590.

Tonin, Gašper, 2021: Medicinska terminologija: Terminotvorni postopki in kratice. Diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko.

Wilcox, J. Allen in McCann, F. Margaret, 2009: Editors Declare a BAN (»Banish Acronyms Now«). Epidemiology 20/1. 2.

Žagar, Mojca, 2005: Determinologizacija (na primeru terminologije fizike). Jezik in slov­stvo 50/2. 35–48.

Žagar Karer, Mojca in Fajfar, Tanja, 2020: Sinonimija v terminologiji: Analiza normativnih odločitev v terminoloških slovarjih. Slavistična revija 68/4. 491–507.

Žele, Andreja, 2004: Stopnje terminologizacije v leksiki (na primerih glagolov). Humar, Marjeta (ur.): Terminologija v času globalizacije: Zbornik prispevkov s simpozija: Ljubljana, 5.–6. Junij 2003 = Terminology at the time of globalization: Collected papers from the scientific conference: Ljubljana, 5th–6th June 2003. Ljubljana: ZRC SAZU. 77–91.

Žele, Andreja, 2009: Pomenotvorne zmožnosti z vidika /de/terminologizacije (v slovenščini). Ledinek, Nina, Žagar Karer, Mojca in Humar, Marjeta (ur.): Terminologija in sodobna terminografija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 125–137.

Prenosi

Objavljeno

12.07.2022

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Tonin, G. (2022). Kratični termini in priporočila za njihovo uporabo. Jezik in Slovstvo, 67(1-2), 209-221. https://doi.org/10.4312/jis.67.1-2.209-221