Knjižnice na Slovenskem v zgodnjem novem veku

Avtorji

  • Luka Vidmar ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede, Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.67.1-2.253-281

Ključne besede:

knjižnice, knjige, tisk, humanizem, reformacija, barok, razsvetljenstvo

Povzetek

Razprava obravnava knjižnice na Slovenskem med koncem 15. in začetkom 19. stoletja, in sicer po glavnih tipih (cerkvene, zasebne in javne knjižnice) in podtipih (npr. knjižnice beraških redov, grajske in plemiške knjižnice, javne znanstvene knjižnice). Prikazani so razvoj, velikost, notranja ureditev, jezikovna sestava, uporabniki, pomen in ohranjenost najpomembnejših knjižnic.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Vir

Valvasor, Janez Vajkard, 1689: Die Ehre dess Hertzogthums Crain. Laybach, Nürnberg: Endter.

*******

Literatura

Bahor, Stanislav, 2005: Samostanske knjižnice na Dolenjskem: cistercijanska opatija Stična. Rast 16/1. 93–112.

Bahor, Stanislav, 2009: Skriti knjižni zakladi: pisna dediščina samostanskih in cerkvenih knjižnic v Sloveniji. Ljubljana: NUK.

Benedik, Metod, 2009: Kapucinski samostan s cerkvijo Sv. Ane Škofja Loka. Celje, Škofja Loka: Celjska Mohorjeva družba, Kapucinski samostan.

Berčič, Branko, 1978: Razvoj slovenske nacionalne knjižnice. Berčič, Branko (ur.): Zbornik Narodne in univerzitetne knjižnice 2. Ljubljana: NUK. 23‒34.

Berčič, Branko, 1991: Knjižnica. Voglar, Dušan (ur.): Enciklopedija Slovenije 5. Ljubljana: Mladinska knjiga. 153–158.

Berčič, Branko, 2000: O knjigah in knjižničarstvu: razvojne študije in analize. Ljubljana: Filozofska fakulteta. (BiblioThecaria 8).

Berčič, Branko, 2007: Avstrijska bibliotečna instrukcija iz leta 1778 in ljubljanska licejska knjižnica. Knjižnica 51. 15‒21.

Bohinjec, Peter, 1914: Velesalo (Velesovo): zgodovinski in cerkveni opis. Velesalo: Župna cerkev.

Buchmayr, Friedrich, 2004: Secularization and Monastic Libraries in Austria. Raven, James (ur.): Lost Libraries: The Destruction of Great Book Collections since Antiquity. New York: Palgrave Macmillan. 145−162. DOI: https://doi.org/10.1057/9780230524255_8

Demšar, Viktorijan, 1977: Glavarjeva knjižnica v Komendi. Kronika 25/3. 177‒183. DOI: https://doi.org/10.1016/S0020-1693(00)95671-8

Deželak Trojar, Monika, 2017: Janez Ludvik Schönleben (1618–1681): oris življenja in dela. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. (Apes academicae 1). DOI: https://doi.org/10.3986/9789610504160

Deželak Trojar, Monika, 2020: Jezuitska dramatika in gledališče na Slovenskem. Jezik in slovstvo 65/3‒4. 167‒182.

Dimitz, August, 1875: Geschichte Krains von der ältesten Zeit bis auf das Jahr 1813: Dritter Theil: Vom Regierungsantritte Erzherzog Karls in Innerösterreich bis auf Leopold I. (1564–1657). Laibach: Kleinmayr, Bamberg.

Ditmajer, Nina, 2020: Prepovedane knjige v samostanskih knjižnicah na Štajerskem v zgodnjem novem veku. Vidmar, Luka (ur.): Cenzura na Slovenskem od protireformacije do predmarčne dobe. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. (Apes academicae 3). 11‒36.

Dolar, Jaro, 1974: Med koncem in začetkom. Dolar, Jaro (ur.): Zbornik Narodne in univerzitetne knjižnice 1. Ljubljana: NUK. 7–16.

Dolar, Jaro, 1992: Ob ostankih ljubljanske jezuitske knjižnice v NUK. Jezuiti na Slovenskem. Ljubljana: Teološka fakulteta, Provincialat slovenske province Družbe Jezusove. (Redovništvo na Slovenskem 3). 189‒192.

Dolar, Jaro, 2000: Knjižnica frančiškanskega samostana v Ljubljani. Krajnc, Silvin (ur.): Frančiškani v Ljubljani: samostan, cerkev in župnija Marijinega oznanjenja. Ljubljana: Samostan in župnija Marijinega oznanjenja. 434‒445.

Dolinar, France Martin, 2004: Knjižnice skozi stoletja. Ljubljana: Filozofska fakulteta. (BiblioThecaria 14).

Dolinar, France Martin, 2007: Ljubljanski škofje. Ljubljana: Družina.

Dular, Anja, 1986: Knjižnica gradu Smlednik po katalogu iz leta 1771. Kronika 34/1‒2. 15‒32.

Dular, Anja, 2002: Valvasorjeva knjižnica. Lozar Štamcar, Maja in Žvanut, Maja (ur.): Theatrum vitae et mortis humanae: Prizorišče človeškega življenja in smrti: podobe iz 17. stoletja na Slovenskem/The Theatre of Human Life and Death: Images from the Seventeenth Century in Slovenia: razprave. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije. 269‒294.

Dular, Anja, 2009: Knjižnica knezoškofa Karla Janeza Herbersteina. Lozar Štamcar, Maja (ur.): Predmet kot reprezentanca: okus, ugled, moč/Objects as Manifestations of Taste, Prestige and Power. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije. 259‒299.

Dular, Anja, 2012: Grajske knjižnice na Slovenskem. Kronika 60/3. 525‒538.

Dular, Anja, 2015: Problematika raziskovanja zgodovine zasebnih knjižnic ‒ zanke in uganke. Knjižnica 59/3. 17‒32.

Dular, Anja, 2018: Antični avtorji na knjižnih policah kranjskih plemičev. Keria 20/1. 131‒144. DOI: https://doi.org/10.4312/keria.20.1.131-144

Emeršič, Jakob, 1989: Minoritska knjižnica. Mlinarič, Jože in Vogrin, Marjan (ur.): Minoritski samostan na Ptuju 1239‒1989. Ptuj, Celje: Mohorjeva družba. 365‒388.

Fagin Davis, Lisa, 1999: Wolfgang Engelbert pl. Auersperg, bibliofil 17. stoletja. Zbornik za umetnostno zgodovino 35. 193–213.

Gargan, Luciano, 1997: Gli umanisti e la biblioteca pubblica. Cavallo, Guglielmo (ur.): Le biblioteche nel mondo antico e medievale. Roma: Laterza (Biblioteca universale Laterza 250). 163–186.

Glonar, Jože, 1937: Iz stare stiške knjižnice. Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo 18/3‒4. 110−131.

Golob, Nataša, 1994: Srednjeveški kodeksi iz Stične: XII. stoletje. Ljubljana: Slovenska knjiga. (Monumenta Slovenica 4).

Gostiša, Lojze (ur.), 1995: Bibliotheca Valvasoriana: katalog knjižnice Janeza Vajkarda Valvasorja. Ljubljana, Zagreb: SAZU, Nacionalna i sveučilišna knjižnica.

Gruden, Josip, 1907: Doneski k zgodovini protestantstva na Slovenskem. Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko 17. 1−15, 54−65, 121−140.

Gruden, Josip, 1916: K drugemu slovenskemu prevodu sv. pisma. Carniola 7. 93‒104.

Hartman, Bruno, 1992: Knjige in knjižnice v Mariboru do marčne revolucije 1848. leta. Časopis za zgodovino in narodopisje 63/1. 188–198.

Južnič, Stanislav, 2005: Knjižničarji in knjige o matematičnih vedah v knjižnici ljubljanskega jezuitskega kolegija. Knjižnica 49/3. 155‒182.

Južnič, Stanislav, 2007: Knjige iz turjaške »knežje« zbirke v sodobnih slovenskih knjižnicah. Knjižnica 51/1. 27–49.

Južnič, Stanislav, 2008a: Najstarejši ohranjeni knjižnični katalog na Slovenskem – 1. del. Knjižnica 52/1. 7–40.

Južnič, Stanislav, 2008b: Najstarejši ohranjeni knjižnični katalog na Slovenskem – 2. del. Knjižnica 52/4. 7–37.

Južnič, Stanislav, 2010: Erbergova dolska graščina, zibelka kranjskih znanstvenikov. Omerzu, Stane (ur.): Iz dežele Jurija Vege: zbornik Občine Dol pri Ljubljani 2. Dol pri Ljubljani: Občina. 49‒105.

Kidrič, France, 1926a: Erberg Jožef Kalasanc. Cankar, Izidor (ur.): Slovenski biografski leksikon 2. Ljubljana: Zadružna gospodarska banka. 162‒166.

Kidrič, France, 1926b: Herberstein Karel Janez. Cankar, Izidor (ur.): Slovenski biografski leksikon 2. Ljubljana: Zadružna gospodarska banka. 303‒313.

Kidrič, France, 1929–1938: Zgodovina slovenskega slovstva: od začetkov do Zoisove smrti: razvoj, obseg in cena pismenstva, književnosti in literature. Ljubljana: Slovenska matica.

Kidrič, France, 1935: Peer Karel. Lukman, Franc Ksaver (ur.): Slovenski biografski leksikon 6. Ljubljana: Zadružna gospodarska banka. 278.

Kočevar, Vanja, 2020: Patent cesarja Ferdinanda II. o spreobrnjenju ali izselitvi protestantskega plemstva notranjeavstrijskih dežel iz leta 1628: kritična objava in prevod. Arhivi 43/2. 381‒426.

Kodrič Dačić, Eva, 1994: Obvezni izvod na slovenskem ozemlju (1807‒1945). Knjižnica 38/1‒2. 7‒22.

Kodrič Dačić, Eva, 2000: Federalni zbirni center in njegov prispevek k dopolnitvi fondov Narodne in univerzitetne knjižnice. Knjižnica 44/4. 51‒63.

Lavrič, Ana, 1988: Vloga ljubljanskega škofa Tomaža Hrena v slovenski likovni umetnosti. Ljubljana: SAZU.

Lazarini, Franci, 2012: Dvorec Smlednik in njegovi prebivalci v 20. in 21. stoletju. Kronika 60/3. 735‒746.

Magić, Vladimir, 1995: Knjižnica Janeza V. Valvasorja. Gostiša, Lojze (ur.): Bibliotheca Valvasoriana: katalog knjižnice Janeza Vajkarda Valvasorja. Ljubljana, Zagreb: SAZU, Nacionalna i sveučilišna knjižnica. 7‒18.

Matjaž, Maksimilijan, 2003: Prevajanje Svetega pisma v času škofa Herbersteina. Škulj, Edo (ur.): Herbersteinov simpozij v Rimu. Celje: Mohorjeva družba. (Simpoziji v Rimu 21). 357‒366. DOI: https://doi.org/10.3406/inter.2003.1263

Miklavčič Pintarič, Magda: Popis in cenitev premoženja ljubljanske komende ob zaplembi. Vidmar, Luka (ur.): Križanke. Ljubljana: Srednja šola za oblikovanje in fotografijo. 264‒282.

Mlinarič, Jože, 1995: Stiška opatija 1136–1784. Novo mesto: Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba.

Mlinarič, Jože, 2001: Kartuzija Bistra. Ljubljana: Družina.

Mušič, Marjan, 1961: Erbergova parkovna kompozicija v Dolu pri Ljubljani. Kronika 9/2. 93‒109.

Ogrin, Matija, 2011: Neznani rokopisi slovenskega slovstva 17. in 18. stoletja. Slavistična revija 9/4. 385‒399.

Ogrin, Matija, 2017: O vlogi rokopisov v dolgem prehodu iz rokopisne v tiskano knjigo v slovenski književnosti. Primerjalna književnost 40/1. 43‒58.

Peterlin, Anda, 1999: Glavarjeva knjižnica. Škulj, Edo (ur.): Glavarjev simpozij v Rimu. Celje: Mohorjeva družba. (Simpoziji v Rimu 16). 207‒214.

Pintar, Ivan, 1963: Dr. Marko Gerbec. Ljubljana: SAZU.

Pirjevec, Avgust, 1940: Knjižnice in knjižničarsko delo. Celje: Družba sv. Mohorja. (Znanstvena knjižnica 12).

Pivec Stele, Melitta, 1971: Srednjeveške knjižnice v Sloveniji. Knjižnica 15/3‒4. 87‒97.

Potočnik, Mitja, 2013: Valvasorjeva navezanost na nekatere svoje knjige ob koncu življenja. Zgodovinski časopis 67/1‒2. 28‒58.

Prelovšek, Damjan, 1997: Ljubljanski stavbni mojster Francesco Coconi. Acta historiae artis Slovenica 2. 109‒134.

Reisp, Branko, 1983: Kranjski polihistor Janez Vajkard Valvasor. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Reisp, Branko, 1989: O nekdanji knjižnici knezov Auerspergov (Turjaških) v Ljubljani. Zgodovinski časopis 43/1. 37–47.

Remec, Alojzij, 1933: K zgodovini prezidave minoritske cerkve in samostana v Ptuju ob koncu 17. stoletja. Časopis za zgodovino in narodopisje 28/2‒4. 189‒198.

Ručigaj, Luka, Monika Deželak Trojar, Anja Dular, Sonja Svoljšak, 2019: Katalogi in inventarji Auerspergove knjižnice kot pomniki njenega kulturnozgodovinskega pomena in razvoja skozi čas. Ars et humanitas 13/1. 123‒150. DOI: https://doi.org/10.4312/ars.13.1.123-150

Simoniti, Primož, 1974: Med knjigami iz stare gornjegrajske knjižnice. Dolar, Jaro (ur.): Zbornik narodne in univerzitetne knjižnice 1. Ljubljana: NUK. 17–48.

Simoniti, Primož, 1979: Humanizem na Slovenskem in slovenski humanisti do srede XVI. stoletja. Ljubljana: Slovenska matica.

Smolej, Tone, 2011: Knjižnica in bralec na Kranjskem (1670‒1870) in slovenska literarna zgodovina. Primerjalna književnost 34/2. 95‒105.

Smolik, Marijan, 1959: Kako so zidali semenišče v Ljubljani. Kronika 7. 90‒96.

Smolik, Marijan, 1975: Semeniška knjižnica v Ljubljani. Maribor: Obzorja. (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije 54).

Smolik, Marijan, 1980: Thallmainer (Tolmajner) Frančišek Jožef. Gspan, Alfonz, Fran Petre (ur.): Slovenski biografski leksikon 12. Ljubljana: SAZU. 70–71.

Smolik, Marijan, 1994: Janez Krstnik Prešeren in prva javna znanstvena knjižnica v Ljub­ljani. Gantar, Kajetan (ur.): Academia operosorum: zbornik prispevkov s kolokvija ob 300-letnici ustanovitve. Ljubljana: SAZU. 61–72.

Smolik, Marijan, 2013: Knjižnica Karla Peera (1697–1776) v ljubljanski Semeniški knjižnici. Preinfalk, Miha (ur.): Neznano in pozabljeno iz 18. stoletja na Slovenskem. Ljubljana: SD18, ZRC SAZU. http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:sd18z11/VIEW/ (dostop 17. 6. 2021).

Stefan, Konrad, 1907: Geschichte der Entstehung und Verwaltung der k. k. Studien-Bibliothek in Laibach. Mitteilungen des Musealvereines für Krain 20/1–3. 1–116.

Steska, Viktor, 1904: Frančišek Mihael Paglovec. Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko 14. 46−67, 69−92.

Stopar, Ivan, 2012: Slovenski gradovi – prezrta dediščina. Kronika 60/3. 379–390.

Svoljšak, Sonja, 2009: Knjižna zbirka p. Žige Škerpina v ljubljanskem frančiškanskem samostanu. Knjižnica 53/1‒2. 7‒31.

Svoljšak, Sonja, 2014: Gašper Žitnik in njegove knjige. Ars et humanitas 8/2. 131‒148. DOI: https://doi.org/10.4312/ars.8.2.131-148

Svoljšak, Sonja in Vidmar, Luka, 2019: Knjižnica barona Žige Zoisa: središče razsvetljenske kulture na Slovenskem/Baron Sigismund Zoisʼs Library: The Centre of Enlightenment Culture in Slovenia. Ljubljana: NUK.

Svoljšak, Sonja in Kocjan, Urša, 2017: Knjiga kot dar: darovalci in darovi v licejski oziroma Cesarsko-kraljevi študijski knjižnici v Ljubljani med 1774 in 1860. Keria 18/1. 81‒96. DOI: https://doi.org/10.4312/keria.19.1.81-96

Štuhec, Marko, 1995: Rdeča postelja, ščurki in solze vdove Prešeren: plemiški zapuščinski inventarji 17. stoletja kot zgodovinski vir. Ljubljana: ŠKUC, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1995. (Studia humanitatis, Apes 1).

Štuhec, Marko, 2009: Besede, ravnanja in stvari: plemstvo na Kranjskem v prvi polovici 18. stoletja. Ljubljana: Slovenska matica.

Umek, Eva, 2006: Kranjska kmetijska družba 1767‒1787. Arhivi 29/1. 1‒34.

Uršič, Milena, 1975: Jožef Kalasanc Erberg in njegov Poskus osnutka za literarno zgodovino Kranjske. Ljubljana: SAZU.

Vidmar, Luka, 2008: »Ad usum publicum destinata«: o javnem značaju Semeniške knjižnice v Ljubljani. Zgodovinski časopis 62/1‒2. 187−202.

Vidmar, Luka, 2012: Prepovedane knjige na Kranjskem od indeksa Pavla IV. (1559) do indeksa Pija VI. (1786): libri prohibiti v Semeniški knjižnici. Juvan, Marko (ur.): Svetovne književnosti in obrobja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. (Studia litteraria). 233‒262.

Vidmar, Luka, 2013: Požiga protestantskih knjig v Ljubljani leta 1600 in 1601: med zgodovino in mitom. Kronika 61/2. 189‒216.

Vidmar, Luka, 2015: Knjižnica Žige Zoisa kot žarišče slovenskega kulturnega nacionalizma. Knjižnica 59/3. 33‒46.

Vidmar, Luka, 2018: Avtorji in bralci prepovedanih knjig na Slovenskem v zgodnjem novem veku: libri prohibiti iz zbirke Narodne in univerzitetne knjižnice/Authors and Readers of Banned Books in Slovenian Lands in the Early Modern Age: Libri Prohibiti from the National and University Library Collection. Kocjan, Urša (ur.): In vendar so jih brali: prepovedane knjige na Slovenskem v zgodnjem novem veku iz zbirke Narodne in univerzitetne knjižnice/And Yet They Read Them: Banned Books in Slovenia in the Early Modern Age from the National and University Library Collection. Ljubljana: NUK. 9–59.

Vidmar, Luka, 2019: Ferrante Pallavicino in Carniola. Bouchard, François in Farinelli, Patrizia (ur.): Les Régions slovènes entre XVIIIe et XIXe siècles: Plurilinguisme et transferts culturels à la frontière entre empire des Habsbourg et Venise. Paris: Le Manuscrit. 263‒286.

Žargi, Matija, 2002: Auerspergov knežji dvorec v Ljubljani. Lozar Štamcar, Maja in Žvanut, Maja (ur.): Theatrum vitae et mortis humanae: Prizorišče človeškega življenja in smrti: podobe iz 17. stoletja na Slovenskem/The Theatre of Human Life and Death: Images from the Seventeenth Century in Slovenia: razprave. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije. 277‒307.

Žvanut, Maja, 1987: Knjižnice na Kranjskem v 16. stoletju. Zgodovinski časopis 41/2. 277‒288.

Žvanut, Maja, 1994: Od viteza do gospoda. Ljubljana: Viharnik, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Prenosi

Objavljeno

12.07.2022

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Vidmar, L. (2022). Knjižnice na Slovenskem v zgodnjem novem veku. Jezik in Slovstvo, 67(1-2), 253-281. https://doi.org/10.4312/jis.67.1-2.253-281