Slovenski jezik v dvojezičnih osnovnih šolah v Porabju danes

Avtorji

  • Katalin Munda Hirnök Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
  • Sonja Novak Lukanović Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.68.2.57-73

Ključne besede:

porabski Slovenci, slovenski jezik, izobraževalni sistem, stališča

Povzetek

Pri ohranjanju slovenskega jezika v Porabju ima pomembno vlogo manjšinski izobraževalni sistem. Prispevek na podlagi ankete, izvedene med učitelji slovenščine in drugih predmetov, ki se poučujejo dvojezično na dveh dvojezičnih šolah v Porabju (Dvojezična osnovna šola Jožefa Košiča na Gornjem Seniku in Dvojezična osnovna šola Števanovci), proučuje, kako anketiranci ocenjujejo lastno znanje in rabo jezikov v družini in javnem življenju, položaj slovenskega jezika v osnovnih šolah ter različne dejavnike, ki so v podporo pouku slovenskega jezika. Prispevek prikazuje tudi stališča anketiranih do slovenskega jezika ter podatke o izkušnjah s poukom na daljavo v času prvega vala covida-19.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Viri

'1411/2020. (VII. 15.) Korm. határozat A szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről, 2020. http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=200&pageindex=kozltart&ev=2020&szam=171. (Dostop 1. 8. 2020.)

A Kormány 1618/2019. (X. 28.) Korm. határozata a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program megvalósításának támogatásáról, 2019. https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/520643f27db28df824844b9a727a3de6bf1fe2e3/megtekintes. (Dostop 21. 8. 2020.)

'2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól, 2011. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100179.TV. (Dostop 18. 1. 2020.)

'2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 2011. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100190.TV. (Dostop 21. 1. 2020.)

Državna slovenska samouprava, 2021. Szlovén nyelvoktatásban,- nevelésben részesülő diákok. https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fslovenci.hu%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F02%2FSzloven-nyelvoktatasban-reszesulok-letszama-20222023-2023.02.03.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK. (Dostop 12. 9. 2023.)

Eöry, Silva, 2021: Generalna konzulka RS v Monoštru Metka Lajnšček. „Samo skupnost je tista, ki lahko ohrani slovenstvo na tem območju”. Porabje 31/4, 28. januar 2021. 2.

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.), 2011. https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100425.ATV. (Dostop 15. 1. 2020.)

Perger, Valerija, 2010: Rekviem za vrtec v Slovenski vesi. Porabje 20/24, 17. junij 2010. 1.

Resolucija o položaju avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah in s tem povezanimi nalogami državnih in drugih dejavnikov 1996. Uradni list RS, št. 35/1996.

Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko. Uradni list RS, št. 94/21.

Sotočja, Radio Slovenija, Prvi program, Ljubljana, 2. 11. 2020, 2020. https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174729474?s=mmc. (Dostop 7. 12. 2020).

Sporazum o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne manjšine v Republiki Madžarski in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji. Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 6/93.

Sukič, Marijana, 2018: Zasedal občni zbor DSS. Porabje 28/23, 7. junij 2018. 3.

Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja. Uradni list RS, št. 43/06,76/10 in 206/21 −ZDUPŠOP.

Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja. Uradni list RS, št. 43/06,76/10 in 206/21 −ZDUPŠOP.

*****

Literatura

Bernjak, Elizabeta, 2012: Etnolingvistična revitalizacija slovenske manjšine na Madžarskem. Anali PAZU 2/2. 103−107. DOI: https://doi.org/10.18690/analipazu.2.2.103-107.2012

Just, Franci, 2009: Slovensko Porabje. Murska Sobota: Franc-Franc.

Just, Franci, 2015: Zakaj porabščina in kako dolgo še? Tivadar, Hotimir (ur.): Država in narod v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture 51. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 101−109.

Munda Hirnök, Katalin, 1999: Slovenci na Madžarskem ob koncu 90-ih let. Razprave in gradivo 35. 61−75.

Munda Hirnök, Katalin, 2017: Stališča staršev v Porabju do slovenskega jezika. Slovenščina 2.0 5/2. 33−63. DOI: https://doi.org/10.4312/slo2.0.2017.2.33-63

Munda Hirnök, Katalin, 2018: Pomen bilateralnega sporazuma – pogled pripadnikov slovenske narodne manjšine na Madžarskem. Komac, Miran in Vizi, Balázs (ur.): Bilateralni sporazumi kot oblika urejanja varstva narodnih manjšin: primer Sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne manjšine v Republiki Madžarski in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji. Budapest: l'Harmattan. cop., Budapest. 168−181.

Munda Hirnök, Katalin, 2019: Analiza stanja porabskih Slovencev in perspektive njihovega razvoja: zaključno poročilo. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja.

Munda Hirnök, Katalin, 2020a: Porabski Slovenci 1919. Štih, Peter, Ajlec, Kornelija in Kovács, Attila (ur.): »Mi vsi živeti ščemo«: Prekmurje 1919: okoliščine, dogajanje, posledice: zbornik prispevkov mednarodnega in interdisciplinarnega posveta na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, Ljubljana, 29.–30. maj 2019. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti. 442−462.

Munda Hirnök, Katalin, 2020b: Impact of the covid-19 coronavirus disease pandemic on Slovene organisations and institutions in the Raba region. Treatises and Documents: Journal of Ethnic Studies 85. 165−179.

Munda Hirnök, Katalin in Novak-Lukanovič, Sonja, 2016: Slovenščina v Porabju: stopnja vitalnosti. Grafenauer, Danijel in Munda Hirnök, Katalin (ur.): Raznolikost v etničnosti: izbrani pogledi. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja. 192−219.

Munda Hirnök, Katalin in Novak-Lukanovič, Sonja. 2019: Slovenski jezik med mladimi v slovenskem zamejstvu na Madžarskem. Novak-Lukanovič, Sonja (ur.): Jezikovni profil mladih v slovenskem zamejstvu. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, Celovec: Slovenski znanstveni inštitut, Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik, Trst: Slovenski raziskovalni inštitut. 193−244.

Munda Hirnök, Katalin, Novak-Lukanović, Sonja, Fon Jager, Pia, Malnar, Ana, Sorgo, Lara, 2020: Šolstvo narodnosti in zamejstva – podpora in razvoj slovenskega jezika v zamejstvu (Madžarska): slovenski jezik v vrtcih in šolah v Porabju na Madžarskem. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja.

Nećak Lük, Albina, 1998: Jezik in etnična pripadnost v Porabju. Nećak Lük, Albina in Jesih, Boris (ur.): Medetnični odnosi v slovenskem etničnem prostoru I: izsledki projekta. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja. 231−252.

Nećak Lük, Albina, 2008: Oris jezikovne politike in jezikovnega načrtovanja v panonskem prostoru na dveh tromejah. Klopčič, Vera in Vratuša, Anton (ur.): Živeti z mejo, Panonski prostor in ljudje ob dveh tromejah: zbornik referatov na znanstvenem posvetu v Murski Soboti, 9.−11. novembra 2007. Narodne manjšine 6. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Inštitut za narodnostna vprašanja. 51−73.

Novak-Lukanovič, Sonja idr., 2018: Priložnosti in možnosti za ohranjanje oziroma za revitalizacijo slovenščine med slovensko manjšinsko skupnostjo v sosednjih državah: zaključno poročilo. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja idr.

Perger, Valerija, 2008: Ohranjanje slovenščine v narodnostni šoli v Porabju. Medkulturnost slovenske književnosti na avstrijskem Koroškem. Košuta, Miran (ur.): Slovenščina med kulturami. Zbornik Slavističnega društva Slovenije 19. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije. 137−149.

Rigler, Jakob, 2001: Zbrani spisi 1. Jezikovnozgodovinske in dialektološke razprave. Ur. Smole, Vera. Ljubljana: Založba ZRC SAZU.

Tivadar, Hotimir, 2012: Slovanskost, slovenskost med Muro in Rabo v 3. tisočletju s pogledom v preteklost. Stankovska, Petra, Wtorkowska, Maria in Pallay, Jozef (ur.): Individualna in kolektivna dvojezičnost. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 135−142.

Tivadar, Hotimir, Sedar, Klaudija, Novak, Valentina, Panker, Suzana, Hajdinjak, Maja in Lutar Ivanc, Aleksandra (ur.), 2022: Prekmurščina, kinč predragi: živa prekmurska kulturna dediščina v zvoku in pisavi. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Vratuša, Anton, 1966: Jezikovne razmere v severnem Prekmurju in Slovenskem Porabju. Zadravec, Franc (ur.): Panonski zbornik. Murska Sobota: Pomurska založba. 20−28.

Zorko, Zinka, 2009: Prekmursko goričko podnarečje v Porabju na Madžarskem. Novak-Popov, Irena (ur.): Slovenski mikrokozmosi – medetnični in medkulturni odnosi. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije. 13−27.

Prenosi

Objavljeno

19.09.2023

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Munda Hirnök, K., & Novak Lukanović, S. (2023). Slovenski jezik v dvojezičnih osnovnih šolah v Porabju danes. Jezik in Slovstvo, 68(2), 57-73. https://doi.org/10.4312/jis.68.2.57-73

Podobni članki

1-10 od 350

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.