Frazeosemantično makropolje ‘bogastvo, bogat človek’ v slovenskem in slovaškem jeziku

Avtorji

  • Mária Dobríková Univerza Komenskega v Bratislavi, Slovaška
  • Svetlana Kmecová Univerza Komenskega v Bratislavi, Slovaška

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.68.2.31-42

Ključne besede:

materialno bogastvo, frazeologija, paremiologija, slovaški jezik, slovenski jezik

Povzetek

Ker je frazeologija vsakega jezika antropocentrična, se v njej na metaforičen način odražajo različni pojavi človeškega življenja, vključno s tistimi medčloveškimi odnosi, ki temeljijo na nesorazmerni porazdelitvi finančnih in materialnih virov in ki so značilni za vse stopnje razvoja človeške družbe. Zato sta frazeosemantični makropolji ‘revščina, reven človek’ in ‘bogastvo, bogat človek’ v posameznih jezikih zelo obsežni. V prispevku se avtorici ukvarjata z drugo skupino, tj. s frazeološkimi in paremiološkimi enotami, ki se nanašajo na različne vidike bogastva, pri čemer primerjata prisotnost enot iz preučevanega pomenskega spektra v slovaščini in slovenščini. Pridobljeno gradivo delita na več skupin glede na izvor, sestavine in pomen. Na podlagi primerjalne analize ugotavljata, da gre za strukturno in pomensko zelo raznolike stalne besedne zveze, ki v obeh jezikih z različnimi jezikovnimi sredstvi izražajo podobno ali enako miselno vsebino. V več primerih gre za starejše enote, ki se danes uporabljajo le še redko ali sploh ne več, vendar so kljub temu pomemben del kulturne dediščine obeh jezikovnih skupnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Viri

Buzássyová, Klára in Jarošová, Alexandra (ur.), 2006: Slovník súčasného slovenského jazyka. A–G. Bratislava: Veda.

Habovštiaková, Katarína in Krošláková, Ema, 1996: Frazeologický slovník. Človek a príroda vo frazeológii. Bratislava: VEDA.

Jarošová, Alexandra (ur.), 2015: Slovník súčasného slovenského jazyka. M–N. Bratislava: Veda.

Kocbek, Fran in Šašelj, Ivan, 1934: Slovenski pregovori, reki in prilike. Celje: Družba svetega Mohorja.

Kocbek, Fran, 1887: Pregovori, prilike in reki. Ljubljana: Anton Trstenjak.

Korpus Gigafida 2.0: https://viri.cjvt.si/gigafida/. (Dostop 2. 10. 2022.)

Pleteršnik, Maks, 2006: Slovensko-nemški slovar. Ljubljana: ZRC SAZU.

Razvezani jezik. Prosti slovar žive slovenščine: http://razvezanijezik.org. (Dostop 15. 10. 2022.)

Slovar sopomenk sodobne slovenščine: https://viri.cjvt.si/sopomenke/slv/. (Dostop 28. 3. 2023.)

Slovenský národný korpus: https://korpus.sk/. (Dostop 2. 10. 2022.)

Snoj, Jerica, Ahlin, Martin, Lazar, Branka in Praznik, Zvonka, 2016: Sinonimni slovar slovenskega jezika: www.fran.si. (Dostop 2. 10. 2022.) DOI: https://doi.org/10.3986/9789610504771

SSF = Keber, Janez, 2011: Slovar slovenskih frazemov. Ljubljana: ZRC SAZU.

SSJ = Peciar, Štefan (ur.), 1959: Slovník slovenského jazyka A–K:. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.

SSKJ = Bajec, Anton (ur.), 1994: Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: DZS.

SSS = Pisárčiková, Mária (ur.), 2000: Synonymický slovník slovenčiny. Bratislava: Veda.

SSSJ = Jarošová, Alexandra in Buzássyová, Klára (ur.), 2011: Slovník súčasného slovenského jazyka. H–L. Bratislava: Veda.

Záturecký, Adolf Peter, 2005: Slovenské príslovia, porekadlá, úslovia a hádanky. Bratislava: Slovenský Tatran.

Zbirka pregovorov Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Ljubljana.

*****

Literatura

Babić, Stjepan, 1978: Što pada u med: sjekira ili žlica? Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 26/2. 54–55.

Dobríková, Mária, 2009: Konceptuálna analýza frazém s významom bohatstvo: chudoba. Sedláková, Katarína (ur.): Словаците и словакистиката в България/Slováci a slovakistika v Bulharsku. Sofia: Vydavateľstvo Stigmati. 170–171.

Dobríková, Mária, 2017: Jazykový obraz bohatstva a chudoby vo svetle slovenskej frazeológie. Pekarovičová, Jana in Vojtech, Miloslav (ur.): Studia Academica Slovaca 46. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. 23–37.

Dobríková, Mária, 2019: Zmok – poverové predstavy a ich percepcia z hľadiska etnofrazeológie. Dobríková, Mária (ur.): Percepcia nadprirodzena vo frazeológii. Slavofraz 2019. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. 82–89.

EĽKS2 = Botík, Ján, Slavkovský, Peter idr. (ur.), 1995: Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 2. Bratislava: Veda.

Kmecová, Svetlana, 2016: Podpira žena tri vogale hiše? Krejčí, Pavel in Krejčová, Elena (ur.): Jihoslovanská frazeologie kontrastivně. Brno: MUNIpress. 45–58.

Kropej, Monika, 2012: Supernatural Beings from Slovenian Myth and Folktales. Ljubljana: ZRC SAZU. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610503385

Kržišnik, Erika, 2008: Viri za kulturološko interpretacijo frazeoloških enot. Jezik in slovstvo 53/1. 33–47.

Mlacek, Jozef in Ďurčo, Peter idr., 1995: Frazeologická terminológia. Bratislava: STIMUL.

Prenosi

Objavljeno

19.09.2023

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Dobríková, M., & Kmecová, S. (2023). Frazeosemantično makropolje ‘bogastvo, bogat človek’ v slovenskem in slovaškem jeziku. Jezik in Slovstvo, 68(2), 31-42. https://doi.org/10.4312/jis.68.2.31-42

Podobni članki

1-10 od 326

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.