Obravnava klasičnih literarnih besedil pri pouku slovenščine kot tujega jezika

Na primeru besedil Ivana Cankarja

Avtorji

  • Matej Klemen Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.67.4.3-15

Ključne besede:

klasična literarna dela, slovenščina kot tuji jezik, metodika, Ivan Cankar

Povzetek

Prispevek se ukvarja z vprašanjem, kako pri pouku slovenščine kot tujega jezika obravnavati klasična literarna besedila. Izpostavi specifike tovrstnih besedil, zaradi katerih mora njihovo vključevanje v pouk potekati postopno in načrtovano. Analizira naloge, ki so v obstoječih učbenikih slovenščine kot drugega in tujega jezika pripravljene ob besedilih Ivana Cankarja. Ob odlomku iz Cankarjevega romana Na klancu pa predlaga dejavnosti, ki omogočajo tako razvijanje sporazumevalne jezikovne zmožnosti kot tudi estetsko doživljanje literarnega dela.

Literatura

Viri

Ferbežar, Ina in Domadenik, Nataša, 2005: Jezikovod. Učbenik za izpopolnjevalce na tečajih slovenščine kot drugega/tujega jezika. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete.

Knez, Mihaela, Kern, Damjana, Alič, Tjaša, Klemen, Matej in Kralj, Katja, 2015: Čas za slovenščino 2. Učbenik za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za najstnike. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Markovič, Andreja, Halužan, Vesna, Pezdirc Bartol, Mateja, Škapin, Danuša in Vuga, Gita, 2002: S slovenščino nimam težav. Učbenik za kratke tečaje slovenščine. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete.

Markovič, Andreja, Knez, Mihaela, Šoba, Nina in Stritar, Mojca, 2009: Slovenska beseda v živo 3a. Učbenik za izpopolnjevalni tečaj slovenščine kot drugega/tujega jezika. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Nidorfer Šiškovič, Mojca in Lutar, Mateja (ur.), 2018: Antologija literature Ivana Cankarja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

*****

Literatura

Bassnet, Susan in Grundy, Peter, 1993: Language through Literature. Longman: Harlow.

Bešter, Marja in Črnivec, Ljubica (ur.), 1996: Povej naprej. Priročnik metodičnih dejavnosti za pouk slovenščine kot drugega/tujega jezika. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete.

Carter, Ronald in Long, Michael N., 51997: Teaching Literature. Longman: Harlow.

CEFR Companion Volume = Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment: Companion Volume, 2020. Svet Evrope. https://rm.coe.int/common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-teaching/16809ea0d4.

Cuddon, J. A. (revised by Preston, C. E.), 1999: Classic. Dictionary of Literary Term and Literary Theory. London: Penguin Books. 183.

Gril, Patricija, 2022: Na tečaj: učenje in poučevanje slovenščine kot drugega in tujega jezika v Sloveniji. Pirih Svetina, Nataša in Ferbežar, Ina (ur.): Na stičišču svetov: slovenščina kot drugi in tuji jezik. Ljubljana: Založba Univerze v Ljubljani. 117–127. (Obdobja 41).

Jugović, Tina, Gojkošek, Mateja in Šuler Galos, Jasmina, 2014: Študij slovenščine na Poljskem z vidika študentov. Tivadar, Hotimir (ur.): Prihodnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. 50. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: zbornik predavanj. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 147–158.

Jugović, Tina, 2017: Pouk slovenščine kot tujega jezika z vidika sociokulturnih vsebin na izbranih univerzah na Poljskem. Sotirov, Petar (ur.): Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie (5). Lublin: Wydawnictwo UMCS. 175–184. DOI: https://doi.org/10.17951/zcm.2017.6.175

Kmecl, Matjaž, 1995: Mala literarna teorija. Ljubljana: Mihelač in Nešović.

Knez, Mihaela idr., 2021: Evalvacija modelov učenja in poučevanja slovenščine kot drugega jezika za učence in dijake, ki jim slovenščina ni materni jezik. Zaključno poročilo. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik.

Krakar Vogel, Boža, 1997: Književno besedilo v lektoratu slovenščine za tujce. Bešter, Marja (ur.): Skripta 1. Zbornik za učitelje slovenščine kot drugega/tujega jezika. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete. 35–51.

Lazar, Gillian, 1993: Literature and Language teaching: A guide for teachers and trainers. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511733048

Likar Stanovnik, Petra, 2016: Vloga umetnostnih besedil pri poučevanju slovenščine kot drugega in tujega jezika. Zaključna aplikativna naloga. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Lombardi, Esther, 2019: Literature Definitions: What Makes a Book a Classic? https://www.thoughtco.com/concept-of-classics-in-literature-739770.

Markovič, Andreja, Knez, Mihaela, Šoba, Nina, 2009: Priročnik za učitelje k učbeniku Slovenska beseda v živo 2. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

McKay, Sandra Lee, 2014: Literature as Content for Language Teaching. Celce-Murcia, Marianne, Brinton, Donna M. in Snow, Ann (ur.): Teaching English as a Second or Foreign Language. Boston: National Geographic Learning. 488–500.

Nation, Paul, 2007: The Four Strands. International Journal of Innovation in Language Learning and Teaching 1/1. 2–13. DOI: https://doi.org/10.2167/illt039.0

Pezdirc Bartol, Mateja, 2003: Literarna sestavljanka. Umetnostna besedila na tečaju slovenščine. Ljubljana: DZS.

Pogorelec, Breda, 2011: Stilistika slovenskega knjižnega jezika: jezikoslovni spisi 2. Smolej, Mojca (ur.). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. DOI: https://doi.org/10.3986/9789612542818

Program SDTJ = Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Izobraževalni program za odrasle, 2020. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. https://centerslo.si/knjige/ucbeniki-in-prirocniki/prirocniki-in-ucno-gradivo/slovenscina-kot-drugi-in-tuji-jezik/.

Samide, Irena, 2008: Kdo se boji literature? Književna didaktika pri študiju tujega jezika. Krakar Vogel, Boža (ur.): Književnost v izobraževanju – cilji, vsebine, metode. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. 325–333. (Obdobja 25).

Schultz, Jean-Marie, 1996: The Uses of Poetry in the Foreign Language Curriculum. The French Review 69/6. 920‒932.

Smolej, Mojca, 2018a: Od rokopisa do zbranih del: kompozicija odstavkov pri Ivanu Cankarju. Perenič, Urška in Bjelčevič, Aleksander (ur.): Starejši mediji slovenske književnosti: Rokopisi in tiski. Ljubljana: Znanstvena založba filozofske fakultete. 295–302. (Obdobja 37). DOI: https://doi.org/10.4312/Obdobja.37.295-302

Smolej, Mojca, 2018b: Jezik v delih Ivana Cankarja. Nidorfer Šiškovič, Mojca in Lutar, Mateja (ur.): Antologija literature Ivana Cankarja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 11–12.

Šifrar Kalan, Marjana, 2012: Poučevanje besedišča z vidika delovanja mentalnega leksikona s primeri iz španskega jezika. Sodobna pedagogika 63/3. 68–84.

Prenosi

Objavljeno

29.12.2022

Kako citirati

Klemen, M. (2022). Obravnava klasičnih literarnih besedil pri pouku slovenščine kot tujega jezika: Na primeru besedil Ivana Cankarja. Jezik in Slovstvo, 67(4), 3–15. https://doi.org/10.4312/jis.67.4.3-15

Številka

Rubrike

Razprave