Poudarki v slovenskem medijskem govoru z vidika izbranih jezikovnih enot

Avtorji

  • Damjan Huber Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.67.4.17-27

Ključne besede:

poudarek, vprašalnica, nikalnica, pritrdilnica, kazalni zaimek

Povzetek

V prispevku so obravnavani poudarki v medijskem govoru z vidika izbranih jezikovnih enot, tj. vprašalnic, nikalnic, pritrdilnic, kazalnih zaimkov in primernikov ter presežnikov. Poudarke uvrščamo med pomembne označevalce in organizatorje govora, razumemo jih kot izpostavljanje vsebine v govornem toku, poudarjeni pa so tisti zlogi tistih besed znotraj določenih segmentov, ki jih sogovorci oz. poslušalci zaznavajo kot tako ali drugače izstopajoče. Primerjalna analiza pojavljanja poudarkov na izbranih jezikovnih enotah, ki temelji na korpusu izbranih slovenskih pogovornih TV-oddaj, nakazuje, da voditelji in voditeljice TV-oddaj poudarjajo predvsem vprašalnice, gosti in gostje (politiki in političarke) TV-oddaj pa predvsem poudarjeno zanikajo in prepričujejo s poudarjanjem kazalnih zaimkov.

Literatura

Boersma, Paul in Weenink, David, 2013: Praat: Doing phonetics by computer. http://www.praat.org/.

Bolinger, Dwight, 1986: Intonation and its Parts: Melody in Spoken English. Stanford: University Press. DOI: https://doi.org/10.1515/9781503622906

Breznik, Anton, 1908: Besedni red v govoru. Dom in svet 21. 222–230, 258–267.

Cruttenden, Alan, 1986: Intonation. Cambridge: University Press.

Đorđević, Branivoj, 1984: Gramatika srpskohrvatske dikcije sa praktikumom. Beograd: Univerzitet umetnosti.

Fox, John, 1989: Analiza TV-dnevnika kao poruke. Govor 6/1. 75–85.

Halliday, Michael Alexander Kirkwood, 1976: System and Function in Language. Selected Papers. Kress, Gunther Rolf (ur.). London: Oxford University Press.

Huber, Damjan, 2013: Poudarek in pavza v standardnem slovenskem govoru. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Huber, Damjan, 2017a: Raziskovalna izhodišča besedilnofonetične analize slovenskega medijskega govora (na primeru besednovrstne predvidljivosti poudarkov). Slavistična revija 65/2. 281–299.

Huber, Damjan, 2017b: Sentence stress in Slovene media speech: Linguistica 57/1. 123–136. DOI: https://doi.org/10.4312/linguistica.57.1.123-136

Ivas, Ivan, 1993: Izričajna jezgra u hrvatskom jeziku. Doktorski rad. Zagreb: Filozofski fakultet.

Komar, Smiljana, 1996: Funkcija intonacije v diskurzni analizi intervjuja v angleščini in slovenščini. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Matulina Jerak, Željka, 1989: O »logičkom« akcentuiranju u njemačkoj rečenici. Horga, Damir (ur.): Fonološki i fonetski aspekti govorenog jezika. Zbornik radova. Zagreb: Društvo za primijenjenu lingvistiku Hrvatske. 57–67.

Pisanski, Agnes, 2002: Analiza nekaterih metabesedilnih elementov v slovenskih znanstvenih člankih v dveh časovnih obdobjih. Slavistična revija 50/2. 183–197.

Quirk, Randolph, Greenbaum, Sidney, Leech, Geoffrey in Svartvik, Jan, 1985: A Comprehensive Grammar of English Language. London, New York: Longman.

SS 1768 = Pohlin, Marko, 1768: Kranyska Grammatica. Ljubljana.

SS 1811 = Vodnik, Valentin, 1811: Piſmenoſt ali Gramatika sa Perve Shole. Ljubljana.

SS 1849 = Malavašič, Franc, 1849: Slovenska slovnica za perve slovenske šole v mestih in na deželi. Ljubljana.

SS 1876 = Janežič, Anton, 51876: Slovenska slovnica za domačo in šolsko rabo. Celovec: V založbi tiskarnice družbe sv. Mohora.

SS 1947 = Uredniški odbor, 1947: Slovenska slovnica. Ljubljana: Državna založna Slovenije.

SS 1976 = Toporišič, Jože, 11976: Slovenska slovnica. Maribor: Založba Obzorja.

SS 2000 = Toporišič, Jože, 42000: Slovenska slovnica. Maribor: Založba Obzorja.

Škrabec, Stanislav, 1998: O glasu in naglasu našega knjižnega jezika v izreki in pisavi. Toporišič, Jože (ur.): Jezikoslovna dela 4. Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica. 11–50.

Šuštaršič, Rastislav, 1994: Kontrastivna analiza angleške in slovenske stavčne intonacije. Vestnik 28/1–2. 31–47.

Šuštaršič, Rastislav, 1995: Naglas in poudarek v angleščini in slovenščini. Slavistična revija 43/2. 157–182.

Tivadar, Hotimir, 1999: Fonem /v/ v slovenskem govorjenem knjižnem jeziku. Slavistična revija 47/3. 341–361.

Tivadar, Hotimir, 2018: Položaj slovenskega govora skozi prizmo stavčne fonetike – aktualizacija opisa osnovnih besedilnofonetičnih parametrov. Jezik in slovstvo 63/2–3. 7–24.

Toporišič, Jože, 1992: Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Verdonik, Darinka, 2005: Nesporazumi v komunikaciji. Jezik in slovstvo 50/1. 51–63.

Vuletić, Branko, 1980: Gramatika govora. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske.

Prenosi

Objavljeno

29.12.2022

Kako citirati

Huber, D. (2022). Poudarki v slovenskem medijskem govoru z vidika izbranih jezikovnih enot. Jezik in Slovstvo, 67(4), 17–27. https://doi.org/10.4312/jis.67.4.17-27

Številka

Rubrike

Razprave