Odvečne vejice

Med učnim načrtom in rabo

Avtorji

  • Martina Rodela Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Koper

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.67.4.29-39

Ključne besede:

pravopis, vejica, skladnja, slovenščina, učni načrt, predšolska vzgoja

Povzetek

Slovenščina v vrtcih s slovenskim učnim jezikom je učni in uradni jezik, zato morajo biti besedila vzgojiteljev pravopisno urejena. V raziskavi proučujemo napake zaradi pravopisno neustreznega dodajanja vejice v vzorcu besedil 175 študentov predšolske vzgoje. Obenem ugotavljamo, katere zmožnosti rabe vejice bi morali usvojiti po učnih načrtih za slovenščino v osnovni in srednji šoli, in predlagamo, s katerimi šolskimi dejavnostmi bi poskusili omenjene napake preprečiti. Odvečnih vejic je največ med stavčnimi členi, zlasti če vsebujejo predložno zvezo. Napake bi lahko poskušali odpraviti z vajami z avtentičnimi besedili, v katera bi vnesli omenjene napake, z zapisovanjem govorjenih besedil, povezovanjem skladnje z vejico. Raziskava dopolnjuje obstoječi raziskavi Šek Mertük (2011a, 2011b) in Logar ter Popiča (2015) o pravopisnih napakah dijakov in študentov ter kaže potrebo po natančnejšem ugotavljanju vzrokov za odklon od pravilne rabe vejice.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Kalin Golob, Monika, 1994: Sodobni pogledi na ogroženost slovenščine. Javnost 1/3. 23–37. DOI: https://doi.org/10.1080/13183222.1994.11008572

Kurikulum 1999 = Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih, 1999: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Sektor-za-predsolsko-vzgojo/Programi/Kurikulum-za-vrtce.pdf.

Logar, Nataša in Popič, Damjan, 2015: Vejica: Rezultati anketne raziskave med dijaki in študenti. Jezikoslovni zapiski 21/2. 45–59.

Petek, Tomaž, 2021: Pravopisna ozaveščenost učiteljev razrednega pouka – zgled na poti do višje pismenosti vseh učencev (pedagoško-kodifikacijski vidik). Jezik in slovstvo 66/2–3. 37–53.

Slovenski pravopis, 2007 (2001). Ljubljana: Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU.

Starc, Sonja (ur.), 2022: Naloge za spoznavanje osnov eno- in večkodnega besedila. Trst: DIZ Jožef Stefan.

Šek Mertük, Polonca, 2011a: Neupoštevanje pravopisnih pravil v učnih pripravah na nastope pri matematiki. Kranjc, Simona (ur.): Meddisciplinarnost v slovenistiki. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 449–454.

Šek Mertük, Polonca, 2011b: Vejica premalo ali preveč pri študentih razrednega pouka. Revija za elementarno izobraževanje 4/1–2. 123–145.

Šek Mertük, Polonca, 2017: (Ne)usvojeni cilji pravopisne zmožnosti v prvem vzgojnoizobraževalnem obdobju. Revija za elementarno izobraževanje 10/1. 123–140.

UN OŠ 2018 = Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt (posodobljena izdaja), 2018: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_slovenscina.pdf.

UN SŠ 2008 = Učni načrt: slovenščina: gimnazija, 2008: https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-WAOPWWDK.

Verovnik, Tina, 2003a: Vejica premalo, vejica preveč (1). Pravna praksa 22/21. 31.

Verovnik, Tina, 2003b: Vejica premalo, vejica preveč (2). Pravna praksa 22/22–23. 51.

Zemljak Jontes, Melita in Valh Lopert, Alenka, 2016: Pismenost v teoriji in praksi – temeljni cilj slovenskega institucionalnega izobraževalnega sistema. Annales 26/1. 95–106.

Prenosi

Objavljeno

29.12.2022

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Rodela, M. (2022). Odvečne vejice: Med učnim načrtom in rabo. Jezik in Slovstvo, 67(4), 29-39. https://doi.org/10.4312/jis.67.4.29-39

Podobni članki

1-10 od 128

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.