Politično delovanje Josipa Jurčiča, ko »politika veže razum in roke«

Avtorji

  • Irena Selišnik Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.67.4.87-97

Ključne besede:

jugoslovanstvo, 19. stoletje, Nemci, nacionalna gibanja, slovanska vzajemnost

Povzetek

V prispevku bom osvetlila politično delovanje Josipa Jurčiča, zlasti v sedemdesetih letih 19. stoletja, v desetletju, ki ga je zaznamoval razdor na mladoslovence in staroslovence ter izreden pritisk nemške liberalne vlade z Dunaja na slovenski tabor. V tem zelo težkem obdobju je postal prav Josip Jurčič ena izmed osrednjih osebnosti slovenskega političnega življenja v Ljubljani, zaradi številnih pomembnih političnih funkcij je nosil veliko odgovornost za prihodnost slovenskega tabora. Kot ena izmed osrednjih osebnosti mladoslovenskega gibanja se je ukvarjal tudi z idejo slovanske vzajemnosti in predvsem jugoslovanstvom. Vse to je vodilo k temu, da naj bi politika postala njegova osrednja preokupacija, medtem ko naj bi se leposlovno ustvarjanje umaknilo na obrobje, kar je sodilo k podobi požrtvovalnega narodnega delavca.

Literatura

Arhivski viri

SI ZAL LJU 505, Mesto Ljubljana, volitve.

*****

Objavljeni viri

Anonimni, 1874a: Prvi občni zbor »narodnega društva«. Slovenski narod 18. 8. 1874. 1.

Anonimni, 1874b: Narodno društvo, Slovenski narod 30. 12. 1874. 1.

Anonimni, 1876a: Meščanje! Slovenec 23. 3. 1876. 1.

Anonimni, 1876b: Tiskovna pravda »Slov. Narod«, Slovenski narod 6. 4. 1876. 3.

Anonimni, 1881: † Josip Jurčič, Slovenski narod 6. 5. 1881. 2–3.

Bezenšek, Anton, 1879: Svečanost o priliki sedemdesetletnice dr. Janeza Bleiweisa. Zagreb.

Hribar, Ivan, 1983: Moji spomini. I. del. Ljubljana: Slovenska matica.

Jurčič, Josip, 1982: Zbrano delo. Deseta knjiga. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Jurčič, Josip, 1984: Zbrano delo. Enajsta knjiga. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Koder, Anton, 1911: Josip Jurčič. Ob tridesetletnici njegove smrti. Slovan 9/10. 291–295.

Kolarič, Rudolf, 1934: Josip Jurčič. Predavanje za devetdesetletnico rojstva. Življenje in svet 15/9. 202–206.

Sernec, Josip, 2003: Spomini. Celje: Osrednja knjižnica Celje.

Šuklje, Fran, 2010: Sodobniki, mali in veliki. III del spominov. Ljubljana: Slovenska matica.

Vošnjak, Josip, 1982: Spomini. Ljubljana: Slovenska matica.

Vošnjak, Josip, 1889: Spomini o Josipu Jurčiči. II. Ljubljanski zvon 9/2. 145–150.

Vošnjak, Josip, 1890: Spomini o Jožefu Jurčiči. III. Ljubljanski zvon 10/5. 266–273

*****

Literatura

Cindrič, Alojz, 2009: Študentje s Kranjske na dunajski univerzi 1848–1918. Ljubljana: Univerza v Ljubljani.

Cvirn, Janez, 2003: Josip Sernec, rodoljub z dežele. Sernec, Josip. Spomini. Celje: Osrednja knjižnica Celje. 92–161.

Čurkina, Iskra V., 1979: Osnovne etape v razvoju rusko-slovenskih odnosov v drugi polovici 19. stoletja. Zgodovinski časopis 33/3. 451–462.

Dović, Marjan, 2006: Literatura in mediji v Jurčičevem času. Slavistična revija 54/4. 543–557.

Globočnik, Damir, 2018: Julij Fränzl vitez Vesteneck. Zgodovinski časopis 72/1–2. 146–193.

Grdina, Igor, 2013: Med kraljestvom in republiko duhov. Ljubljana: ICK.

Kmecl, Matjaž, 1981: Pozabljena in založena spominska pričevanja o Jurčiču. Jezik in slovstvo 26/ 7–8. 289–291.

Melik, Vasilij, 2002: Slovenci 1848–1918. Maribor: Litera.

Perovšek, Jurij, 1999: Jugoslovanstvo in vprašanje narodov v južnoslovanski problematiki. Prispevki za novejšo zgodovino 39/ 2. 7–24

Prijatelj, Ivan, 1958: Slovenska kulturnopolitična in slovstvena zgodovina 1848–1895. Tretja knjiga. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Prijatelj, Ivan, 1961: Slovenska kulturnopolitična in slovstvena zgodovina 1848–1895. Četrta knjiga. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Prijatelj, Ivan, 1927: Slovensko, slovansko in južnoslovansko vprašanje pri Slovencih na prelomu 60-ih in 70-ih let. Separat.

Renko Grgić, Manca, 2017: Vloga Rusije in pomen slovanske vzajemnosti na severnem Jadranu 1848–1914. Doktorska disertacija. Koper: Manca Grgić Renko.

Smolej, Tone, 2015: »Kaj večega poskusiti in postati«: slovenski pisatelji dunajski študentje (1850–1926). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Vatovec, Fran, 1968: Ob stoletnici »Slovenskega naroda«. Kronika 16/3. 145–149.

Vodopivec, Peter, 2006a: O gospodarskih in socialnih nazorih na Slovenskem v 19. stoletju. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino.

Vodopivec, Peter, 2006b: Ruski »mir«, južnoslovanska zadruga in slovenski liberalci. Prispevki za novejšo zgodovino 46/1. 65–78.

Zajc, Marko, 2018: Časopis Slovenski narod in slovensko jugoslovanstvo pred Jugoslavijo. Teorija in praksa 55/4. 864–881.

Prenosi

Objavljeno

29.12.2022

Kako citirati

Selišnik, I. (2022). Politično delovanje Josipa Jurčiča, ko »politika veže razum in roke«. Jezik in Slovstvo, 67(4), 87–97. https://doi.org/10.4312/jis.67.4.87-97

Številka

Rubrike

Josip Jurčič