Josip Jurčič – začetnik novinarskega stila

Avtorji

  • Monika Kalin Golob Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.67.4.99-114

Ključne besede:

Josip Jurčič, novinarski stil, razvoj poročevalstva

Povzetek

Josip Jurčič je med letoma 1871 in 1881 urejal Slovenski narod, ki je po selitvi iz Maribora v Ljubjano leta 1873 postal prvi slovenski dnevnik. Dnevno izhajanje je povzročilo časovno stisko pri tvorjenju besedil in tako kot objektivni stilotvorni dejavnik vplivalo na oblikovanje novinarskega stila. Kako je uredniško delo zmogel Josip Jurčič in kakšen je njegov prispevek k razvoju novinarskih besedil in stila, bomo prikazali v prispevku, izhajajoč iz analize njegovih avtorskih opomb v časopisu, ocenjevalcev njegovega dela in jezikovnostilne analize prvega dnevnika.

Literatura

Viri

Jurčič, Josip, 1953: Zbrano delo. Šesta knjiga. Ljubljana: DZS.

Jurčič, Josip, 21965: Zbrano delo. Tretja knjiga. Ljubljana: DZS.

Jurčič, Josip,1982: Zbrano delo. Deseta knjiga. Ljubljana: DZS.

Jurčič, Josip, 1984: Zbrano delo. Enajsta knjiga. Ljubljana: DZS.

Levstik, Fran, 1954: Zbrano delo. Čerta knjiga. Pripovedni in satirični spisi, mladinski spisi, prevodi. Ljubljana: DZS.

Slovenski narod. Narodna tiskarna. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-TTJ9M4QA.

*****

Literatura

Breznik, Anton, 1982: Jezikoslovne razprave. Toporišič, Jože (ur.). Ljubljana: Slovenska matica.

Jesenko, Janez, 1884: Časnikarstvo in naši časniki. Spisal Stat nominis umbra. Ljubljana.

Kalin Golob, Monika, 1998: Jezikovno-stilni razvoj v slovenskih poročevalnih besedilih do začetka 20. stoletja. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Kalin Golob, Monika, 2003: H koreninam slovenskega poročevalnega stila. Ljubljana: Jutro.

Kalin Golob, Monika, 2008: Jezikovnokulturni pristop h knjižni slovenščini. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Kalin Golob, Monika, 2019: Valentin Vodnik: predhodnik, in ne začetnik novinarskega stila. Legan Ravnikar, Andreja, Orel, Irena in Jelovšek, Alenka (ur.). Oživljeni Vodnik: razprave o Valentinu Vodniku. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 125–134. (Linguistica et philologica 39).

Kmecl, Matjaž, 1983: Mala literarna teorija. Ljubljana: Zavod SR Slovenije za šolstvo.

Korošec, Tomo, 1976: Poglavja iz strukturalne analize slovenskega časopisnega stila. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Korošec, Tomo, 1998: Stilistika slovenskega poročevalstva. Ljubljana: Kmečki glas.

Nežmah, Bernard, 2012: Časopisna zgodovina novinarstva na Slovenskem med letoma 1797–1989. Ljubljana: Študentska založba.

Prijatelj, Ivan, 1955–1961: Slovenska kulturnopolitična in slovstvena zgodovina 1848–1895. Knjiga III. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Toporišič, Jože, 1984: Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja.

Vatovec, Fran, 1968: Ob zibelki Slovenskega naroda pred 100 leti. Ob stoletnici ustanovitve »Slovenskega Naroda« 1868–1968. Maribor: Društvo novinarjev Slovenije. 5–32.

Prenosi

Objavljeno

29.12.2022

Kako citirati

Kalin Golob, M. (2022). Josip Jurčič – začetnik novinarskega stila. Jezik in Slovstvo, 67(4), 99–114. https://doi.org/10.4312/jis.67.4.99-114

Številka

Rubrike

Josip Jurčič