Metoda obrnjenega učenja pri pouku slovenščine (književnosti)

Avtorji

  • Alenka Žbogar Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.68.2.19-30

Ključne besede:

metoda obrnjenega učenja, literarna zmožnost, pouk slovenščine (književnosti)

Povzetek

V prispevku razvijem v slovenskem prostoru novo metodo književnega pouka, ki jo po zgledu ameriške splošnodidaktične različice flipped learning/flipped classroom in upoštevajoč pri nas uveljavljeno poimenovanje imenujem metoda obrnjenega učenja. Ker se zdi primerljiva tako z metodo domačega branja kakor z metodo šolske interpretacije, jo z obema vzporejam in primerjam. Čeprav metoda obrnjenega učenja pri književnem pouku slovenščine na primarni in/ali sekundarni stopnji slovenskega vzgojno-izobraževalnega sistema še ni bila statistično relevantno preizkušana, skušam izpostaviti njene prednosti in pomanjkljivosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Boyd, Brian, 2016: O izvoru zgodb: evolucija, mišljenje in fikcija. Ljubljana: ZiFF.

Carr, Nicholas G., 2011: Plitvine: kako internet spreminja naš način razmišljanja, branja in pomnjenja. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Dillon, James T., 1995: Using discussion in classrooms. Buckingham. Philadelphia: Open University Press.

Grosman, Meta, 2009: Kaj je branje in kakšen je bralec v 21. stoletju? Otrok in knjiga 36/75. 21–34.

Jurič, Zora A., 2003: Govoriti bi bilo treba o radosti: pravica učencev do različnega mnenja o literarnem delu. Ivšek, Milena (ur.): Pogovor o prebranem besedilu: zbornik Bralnega društva Slovenije. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 123–132.

Kerndl, Milena, 2013: Diferenciacija in individualizacija pri pouku književnosti v tretjem triletju osnovne šole: doktorska disertacija. Mentorica Metka Kordigel Aberšek. Maribor: Filozofska fakulteta.

Krakar Vogel, Boža, 2020: Didaktika književnosti pri pouku slovenščine. Ljubljana: Rokus Klett.

Krakar Vogel, Boža in Blažić, Milena Mileva, 2013: Sistemska didaktika književnosti: od teorije k praksi. Ljubljana: Pedagoški inštitut.

Marentič Požarnik, Barica, 2000: Psihologija učenja in pouka. Ljubljana: DZS.

Obrnjeno učenje: https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje/obrnjeno-ucenje. (Dostop 30. 5. 2023).

Programme for International Student Assessment: https://www.oecd.org/pisa/. (Dostop 30. 5. 2023).

Rot, Veronika, 2003: Moja pripoved je zelena, tvoj smeh je rumen. Ivšek, Milena (ur.): Pogovor o prebranem besedilu: zbornik Bralnega društva Slovenije. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 56–64.

Slemenjak, Tanja, 2003: Pogovor o prebranem domačem branju po načelu teza – antiteza. Ivšek, Milena (ur.): Pogovor o prebranem besedilu: zbornik Bralnega društva Slovenije. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 157–161.

Spitzer, Manfred, 2017: Digitalna demenca: kako spravljamo sebe in svoje otroke ob pamet. Celovec: Mohorjeva.

Sposobnosti, spretnosti: https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje/spretnosti. (Dostop 30. 5. 2023.)

Strehovec, Janez, 2013: Elektronska literatura in nove družbene paradigme. Primerjalna književnost 36/1. 103–121.

Zupan Sosič, Alojzija, 2014: Literarno branje. Jezik in slovstvo 59/4. 47–65.

Žbogar, Alenka, 2019: Razvijanje literarne zmožnosti pri pouku književnosti. Jezik in slovstvo 64/1. 73–83.

Žbogar, Alenka, 2020: Razvijanje literarne zmožnosti s Hemingwayjevo kratko zgodbo. Pedagoška obzorja: časopis za didaktiko in metodiko 35/2. 38–51.

Prenosi

Objavljeno

19.09.2023

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Žbogar, A. (2023). Metoda obrnjenega učenja pri pouku slovenščine (književnosti). Jezik in Slovstvo, 68(2), 19-30. https://doi.org/10.4312/jis.68.2.19-30

Podobni članki

11-20 od 260

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.