Slovenski jezik in vloga učiteljev slovenskega jezika na Hrvaškem

Avtorji

  • Barbara Riman Inštitut za narodnostna vprašanja
  • Sonja Novak Lukanović Inštitut za narodnostna vprašanja

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.68.1.19-33

Ključne besede:

slovenski jezik na Hrvaškem, manjšinski jezik, pouk slovenskega jezika, ohranjanje slovenskega jezika

Povzetek

Slovenski jezik ima na Hrvaškem status manjšinskega jezika. Število govorcev vsako leto upada. V zadnjem desetletju se vse bolj krepijo prizadevanja za ohranitev in revitalizacijo slovenskega jezika, pri čemer imajo pomembno vlogo učitelji slovenskega jezika na Hrvaškem. Leta 2020 je bila med slednjimi opravljena raziskava, katere namen je bil opredeliti in opisati izzive, s katerimi se srečujejo učitelji slovenskega jezika na Hrvaškem. Rezultati raziskave so prikazani v prispevku.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Al Kaboody, Mastoor, 2013: Second Language Motivation; The Role of Teachers in Learners’ Motivation. Journal of Academic and Applied Studies 4/3. 45–54.

Bratt Paulston, Christina, 1994: Linguistic Minorities in Multilingual Settings: Implications for Language Policies. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. DOI: https://doi.org/10.1075/sibil.4

Brezigar, Sara in Zver, Sofija, 2019: Priprava učnih gradiv za poučevanje slovenščine v Furlaniji - Julijski krajini : študija primera in razvojne možnosti. Razprave in gradivo 83. 51–66.

Dörnyei, Zoltan, 1994: Motivation and Motivating in the Foreign Language Classroom. The Modern Language Journal 78/3. 273–284. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.1994.tb02042.x

Edwards, John, 1985: Language, Society, Identity. Oxford: Basil Blackwell.

Elosua, Paula, 2016: Minority language revitalization and educational assessment: Do language‐related factors impact performance? Journal of Sociolinguistics 20/2. 212–228. DOI: https://doi.org/10.1111/josl.12176

Grgič, Matejka, 2019: Manjšinski jeziki med Italijo in Slovenijo: zakaj potrebujemo čezmejno šolstvo?. Razprave in gradivo 83. 35–50.

Hornberger, Nancy H. (ur.), 2008: Can Schools Save Indigenous Languages? Policy and Practice on Four Continents. New York: Palgrave Macmillan. DOI: https://doi.org/10.1057/9780230582491

Jurman, Eva in Jurkovič Tatjana (ur.), 2016: Dopolnilni pouk slovenščine v tujini: učni načrt. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo. http://www.zrss.si/pdf/Ucni-nacrt-dopolnilni-pouk-slovenscine.pdf

Kaufmann, Göz, 2006: Language Maintenance and Reversing Language Shift / Spracherhalt und Umkehr von Sprachwechsel. Ammon, Ulrich, Dittmar, Norbert, Mattheier, Klaus in Trudgill, Peter (ur.): Sociolinguistics, An International Handbook of the Science of Language and Society / Soziolinguistik, Ein internationales Handbuch zur Wissenschaft von Sprache und Gesellschaft. Volume 3. Berlin, New York: Walter de Gruyter.

Kržišnik - Bukić, Vera, 2006: O Slovencih in slovenstvu na Hrvaškem od nekdaj do danes. Munda Hirnök, Katalin in Ravnik, Mojca (ur.): Slovenci na Hrvaškem. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo. 15–87.

Lokar, Metka, 2013: Zelen kot Slovenija in rdeč kot ljubezen: slovenski jezik med. Dve domovini: razprave o izseljenstvu 38. 141–151.

Medvešek, Mojca in Novak Lukanović, Sonja, 2016: Analiza vitalnosti slovenskega jezika v Varaždinski in Medžimurski županiji na Hrvaškem. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja.

Medvešek, Mojca in Riman, Barbara 2019: Znanje in raba slovenskega jezika med mladimi v slovenskem zamejstvu na Hrvaškem. Novak Lukanović, Sonja (ur.): Jezikovni profil mladih v slovenskem zamejstvu. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja; Celovec: Slovenski znanstveni inštitut: Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik; Trst: Slovenski raziskovalni inštitut. 245–294.

Medvešek, Mojca, 2017: Učenje slovenskega jezika ter stališča dijakov in staršev do slovenščine v Varaždinski in Medžimurski županiji na Hrvaškem. Slovenščina v dvojezičnih okoliščinah 5/2. 151–178. DOI: https://doi.org/10.4312/slo2.0.2017.1.151-178

Medvešek, Mojca, 2018: Pomen učenja slovenščine v okviru izobraževalnega sistema za slovensko skupnost v Varaždinski županiji. Dve domovini: razprave o izseljenstvu 48. 89–107.

Meho, Lokman I., 2006: E-mail Interviewing in Qualitative Research: A Methodological Discussion. Journal of the American Society for Information Science and Technology 10/27. 1284–1295. DOI: https://doi.org/10.1002/asi.20416

Melinc Mlekuž, Maja, 2019: Sporazumevalna zmožnost v šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji. Razprave in gradivo 83. 67–82.

Novak Lukanović, Sonja, 2019: Pomen in vloga jezika za posameznika in družbo: teoretična izhodišča. Novak Lukanović, Sonja (ur.): Jezikovni profil mladih v slovenskem zamejstvu. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja; Celovec: Slovenski znanstveni inštitut: Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik; Trst: Slovenski raziskovalni inštitut. 37–66.

Ramšak, Mojca, 2004: Včasih znam tudi molčati, čeprav se zdi to malo verjetno: pripombe k mizoginim stereotipom o ženskem opravljanju. Etnolog 65/14. 121–138. DOI: https://doi.org/10.1109/TASC.2004.833997

Riman, Barbara in Novak Lukanović, Sonja, 2021: Trideset let učenja slovenskega jezika na Hrvaškem. Razprave in gradivo 87. 173–194.

Riman, Barbara, 2021: Narodnostna vprašanja – koordinacija in evalvacija projektnih aktivnosti (Slovenci na Hrvaškem). Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja.

Vlada, 2022: Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravim anacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu za potrebe nacionalnih manjina. Zagreb: Vlada Republike Hrvatske.

Yagmur, Kutlay in Kroon, Sjaak, 2003: Ethnolinguistic vitality perceptions and language revitalisation in Bashkortostan. Journal of Multilingual and Multicultural Development 24/4. 319–336. DOI: https://doi.org/10.1080/01434630308666504

Prenosi

Objavljeno

14.04.2023

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Riman, B., & Novak Lukanović, S. (2023). Slovenski jezik in vloga učiteljev slovenskega jezika na Hrvaškem. Jezik in Slovstvo, 68(1), 19-33. https://doi.org/10.4312/jis.68.1.19-33

Podobni članki

1-10 od 652

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.