Procesne metode pri pouku slovenskega jezika kot prvega jezika

Avtorji

  • Jerca Vogel Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.68.2.3-17

Ključne besede:

pouk prvega jezika, procesne metode, problemski pouk, projektni pouk, kritična sporazumevalna zmožnost

Povzetek

Tako didaktična literatura kot učni načrti za slovenščino kot prvi/materni jezik pri pouku jezika v zadnjih desetletjih priporočajo predvsem uporabo komunikacijske besedilnoanalitične metode. Vendar ta metoda ne odseva vedno procesov naravnega učenja, hkrati pa ne omogoča dovolj razvijanja kritične sporazumevalne zmožnosti. Kot ugotavljamo, je te pomanjkljivosti mogoče preseči, če pri pouku prvega jezika poleg besedilnoanalitične metode uporabljamo tudi procesne. V prispevku razpravljamo predvsem o problemski in projektni metodi, ki imata mnogo skupnih značilnosti, a se hkrati zaradi različnih težišč pomembno razlikujeta. V članku ju tako predstavljamo ločeno, pri čemer so v središče postavljene analitično prikazane faze učnega procesa pri posamezni metodi ter možnosti, ki ju ponujata za razvijanje kritične sporazumevalne zmožnosti. Razprava se zaključi s pregledom prednosti procesnega pouka in z opozorilom na nekatere pasti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Abdullah, Mardziah Hayati, 2005: Problem-Based Learning in Language Instruction: A Constructivist Model. Eric Digest. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED423550.pdf. (Dostop 1. 10. 2022.)

Allen, Deborah E., Duch, Barbara J. in Groh, Susan E. 1996: The power of problem-based learning in teaching introductory science courses. Wilkerson, LuAnn in Gijselaers, Wim (ur.): Bringing problem-based learning to higher education: Theory and practice. San Francisco, Calif: Jossey-Bass. 43–52. DOI: https://doi.org/10.1002/tl.37219966808

Bešter Turk, Marja in Križaj, Martina, 2018: Jezikovni pouk: čemu, kaj in kako? Ljubljana: Rokus Klett.

Blumenfeld, Phyllis C., Soloway, Elliot, Marx, Ronald W., Krajcik, Joseph S., Guzdial, Mark in Palincsar, Annemarie, 1991: Motivating Project-Based Learning: Sustaining the Doing, Supporting the Learning. Educational Psyhologist 26/3–4. 369–398. DOI: https://doi.org/10.1080/00461520.1991.9653139

Buck Institute of Education 2018: What is Project-based learning? Buck Institute of Education https://www.bie.org/about/what_pbl. (Dostop 12. 4. 2023.)

CLEAR (Center for Learning Experimentation, Application, and Research), 2021: Problem-based learning vs. Project-based Learning. Denton, Teksas: University of North Texas.

Deakin University, 2019: Problem solving techniques: Steps and methods. Deakin University 29. 5. 2019. https://credentials.deakin.edu.au/problem-solving-techniques-steps-and-methods/. (Dostop 12. 4. 2023.)

Edens, Kellah M., 2000: Preparing Problem Solvers fort the 21st Century through Problem-Based Learning. College Teaching 48/2. 55–60. DOI: https://doi.org/10.1080/87567550009595813

Harding da Rosa, Jane-Maria, 2018: Promoting Project-Based Learning. Oxford University Press: English Language Teaching Global Blog 14. 6. 2018. https://oupeltglobalblog.com/2018/06/14/promoting-project-based-learning-qa/. (Dostop 12. 4. 2023.)

Krajcik, Joseph S. in Blumenfeld, Phyllis C., 2006: Project-Based Learning. The Cambridge Handbook of the language Sciences. 317–333. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511816833.020

Križaj Ortar, Martina in Bešter, Marja, 1994/5: Prenova jezikovnega pouka pri predmetu slovenski jezik. Jezik in slovstvo 41/1–2. 5–16.

Kunst Gnamuš, Olga, 1992: Sporazumevanje in spoznavanje jezika. Ljubljana: DZS.

Larmer, John, 2018: Project-Based Learning in Social Studies. Social Education 82/1. 20–23.

Othman, Normala in Shah, Mohamed Isamil Ahamad, 2013: Problem-Based Learning in the English Language Classroom. English Language Teaching 6/3. 125–133. DOI: https://doi.org/10.5539/elt.v6n3p125

Pečjak, Sonja in Gradišar, Ana, 2012: Bralne učne strategije. 2., razširjena in dopolnjena izdaja. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Plut Pregelj, Leopoldina, 2004: Konstruktivistične teorije znanja in šolska reforma: učitelj v vlogi učenca. Marentič Požarnik, Barica (ur.): Konstruktivizem v šoli in izobraževanje učiteljev. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. 17–40.

Sardar Ali, Sheeba, 2019: Problem Based Learning: A Student-Centered Approach. English language teaching 12/5. 73–78. DOI: https://doi.org/10.5539/elt.v12n5p73

Segar, Sara, 2021: Project-based learning vs. problem-based learning. SpacesEDU 5. 1. 2021. https://spacesedu.com/en/project-based-learning-vs-problem-based-learning/. (Dostop 12. 4. 2023.)

Stepien, William in Pyke, Sharon L., 1997: Designing problem-based learning units. Journal for the Education of the Gifted 20/4. 380–400. DOI: https://doi.org/10.1177/016235329702000404

Štefanc, Damijan, 2006: Koncept kompetence v izobraževanju: definicije, pristopi, dileme. Sodobna pedagogika 57/5. 66–85.

Vogel, Jerca, 2015a: Modeli jezikovnega pouka pri predmetu slovenščina od leta 1990 do danes. Jezik in slovstvo 60/3–4. 173–183.

Vogel, Jerca, 2015b: Understanding language awareness in the first language teaching in Slovenia as a »traditional monocultural« society. Journal of Language and Cultural Education 3/2. 22–31. DOI: https://doi.org/10.1515/jolace-2015-0011

Vogel, Jerca, 2019: The importance of intra-linguistic diversity in teaching Slovenian as the first language. Journal of Language and Cultural Education 7/3. 1–17. DOI: https://doi.org/10.2478/jolace-2019-0018

Vogel, Jerca, 2021: Kritična sporazumevalna zmožnost – osrednji koncept sodobnega pouka prvega jezika. Jezik in slovstvo 66/1. 3–15.

Vogel, Jerca, 2022: Razvijanje strategij kritičnega branja pri pouku prvega jezika. Žbogar, Alenka (ur.): Branje v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. 58. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana: Založba Univerze. 9–16.

Žbogar, Alenka, 2013: Iz didaktike književnosti. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije.

Prenosi

Objavljeno

19.09.2023

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Vogel, J. (2023). Procesne metode pri pouku slovenskega jezika kot prvega jezika. Jezik in Slovstvo, 68(2), 3-17. https://doi.org/10.4312/jis.68.2.3-17

Podobni članki

1-10 od 234

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.