Naklon kot morfoskladenjska kategorija v slovenščini

Avtorji

  • Andreja Žele Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.68.1.35-51

Ključne besede:

naklon, naklonskost, glagol, upovedovanje, /ne/propozicijskost

Povzetek

Namen prispevka je aktualizirati naklon kot morfoskladenjsko kategorijo, ki presega glagolske (naklonske) oblike in upovedovalno sega v skladnjo povedi kot zaključenega sporočila. Predstavljena so naklonska sredstva, tako glagolska kot neglagolska in skladenjskorazmerna, in različne možnosti njihove uporabe za izražanje upovedovalnega naklona v slovenščini. Upovedovalni vidik združuje tvorca in njegovo sporočanjsko usmerjenost s t. i. morfoskladenjsko naklonsko določitvijo znotraj povedi in tako vzpostavlja osnovno razmerje med pragmatiko, semantiko in sintakso. In upovedovalni vidik tvorca se je potrdil kot ključen in zato izhodiščen tudi za prikaz naklonskosti oz. naklonskih zmožnosti upovedovanja različnih sporočanjskih vlog oz. vzorcev. Upovedovanje omogoča tudi ločevanje med propozicijsko naklonskostjo znotraj povedka in nepropozicijsko naklonskostjo, ki ni in ne more biti sestavina siceršnjih propozicijskih enot; nepropozicijski so navadno izpridevniški lastnostni prislovi, členki in medmeti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Бондарко, В. Александер, Буланин Л. Лев, 1967: Русский глагол (Пособие для студентов и учителей). Ленинград: Издательство Просвещение.

Grepl, Miroslav, 1976: Komunikativně pragmatické aspekty výpovědi. Otázky slovanské syntaxe IV/1. Brno: Fakulta Filozofická. 15–37.

Karlík, Petr, 1981: Morfologický a syntaktický modus. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské university 29. 59‒71.

Karlík, Petr, 2017: Slovesný způsob. Karlík, Petr, Nekula, Marek in Pleskalová, Jana (ur.): CzechEncy − Nový encyklopedický slovník češtiny. Brno: Masarykova univerzita. https://www.czechency.org/slovnik/SLOVESN%C3%9D%20ZP%C5%AESOB.

Kunst Gnamuš, Olga, 1981: Pomenska sestava povedi. Ljubljana: Pedagoški inštitut UL.

Kunst Gnamuš, Olga, 1987/88: Težave upovedovalne teorije in smeri njenega razvoja. Jezik in slovstvo 33/1–2. 8–16.

Lenček, Rado L., 1968. Modalna raba adverba lahko v slovenščini. Zbornik za filologiju i lingvistiku 11. Novi Sad: Matica srpska. 127−135.

Mrázek, Roman, 1968: Modus verbi v češtině z hlediska morfologie a syntaxe. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské university 16. 25‒35.

Nuyts, Jan, 2014: Analyses of the Modal Meanings. Nuyts, Jan in Auwera, Johan van der (ur.): The Oxford Handbook of Modality and Mood. Oxford: Oxford University Press. 31–49.

Palmer, Frank Robert, 1998: Mood and Modality. Cambridge: University Press.

Petr, Jan idr., 1986: Mluvnice češtiny 2 – Tvarosloví. Praha: Academia.

Petr, Jan idr., 1987: Mluvnice češtiny 3 – Skladba. Praha: Academia.

Ramovš, Fran, 1952: Morfologija slovenskega jezika. Skripta, prirejena po predavanjih prof. dr. Fr. Ramovša v l. 1947/48, 48/49. Ljubljana: DZS za Univerzitetno študijsko komisijo.

Roeder F. Carolin in Hansen, Björn, 2006: Modals in contemporary Slovene. Wiener Slavistisches Jahrbuch 52. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften. 153−170.

Ševčíková, Magda, 2009: Funkce kondicionálu z hlediska významové roviny, Disertační práce. Praha: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Ústav formální a aplikované.

Toporišič, Jože, 1982: Nova slovenska skladnja. Ljubljana: DZS.

Toporišič, Jože, 1992: Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Toporišič, Jože, 2000: Slovenska slovnica. Četrta prenovljena in razširjena izdaja. Maribor: Obzorja.

Uhlik, Mladen, 2016a. Nekatere značilnosti izražanja nuje oz. obveznosti v slovenščini in ruščini. Jezikoslovni zapiski 22/2. 45–59.

Uhlik, Mladen, 2016b: Beseda rad v slovenščini in ruščini z vidika opredelitve povedkovnika. Kržišnik, Erika in Hladnik, Miran (ur.): Toporišičeva obdobja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 281−289. (Obdobja 35).

Uhlik, Mladen, 2018: O naj in pust’ v slovensko-ruski sopostavitvi. Slavistična revija 66/4. 403−419.

Zvekić-Dušanović, Dušanka, 2011: Modalnost. Motivaciona modalnost u srpskom i mađarskom jeziku. Novi Sad: Filozofski fakultet.

Žele, Andreja, 2021: Zloženi povedek vs. zloženi glagol v slovenščini. Slavistična revija 69/3. 339–353.

Prenosi

Objavljeno

14.04.2023

Kako citirati

Žele, A. (2023). Naklon kot morfoskladenjska kategorija v slovenščini. Jezik in Slovstvo, 68(1), 35–51. https://doi.org/10.4312/jis.68.1.35-51

Številka

Rubrike

Razprave