Raba polstavkov v prevodih Vernovega romana V osemdesetih dneh okoli sveta

Avtorji

  • Teja Zupančič

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.68.2.43-55

Ključne besede:

polstavek, ohranjenost polstavkov, osebna glagolska oblika, prevajalska strategija, prevajalski slog

Povzetek

Članek se osredotoča na značilnosti polstavkov ter njihovo obravnavo in rabo v slovenskem jezikovnem prostoru. Po mnenju številnih jezikoslovcev so bili polstavki včasih pogosto rabljeno orodje za strnjevanje besedila, danes pa se v slovenščini uporabljajo redko. Za namene raziskave je bil sestavljen korpus iz francoskih polstavkov, zbranih iz romana Julesa Verna Le tour du monde en quatre-vingts jours, in njihovih prevedkov v slovenščino iz obstoječih prevodov. V podrobnejšo analizo smo vključili francoske gerundijske preteklodeležniške, sedanjedeležniške, predložno nedoločniške, pridevniške in samostalniške polstavke iz prvih dveh prevodov (iz let 1878 in 1959). S korpusno analizo smo preverili, kako pogosto so polstavki ohranjeni v prevodu in kaj je zanje značilno. Preučili smo tudi razlike med prevodoma, zlasti z vidika ohranjenih polstavkov in prevajalskega sloga, in preverili, ali so polstavki ohranjeni tudi v ponatisih prevoda iz leta 1959. Izkazalo se je, da so polstavki ohranjeni v dobrih 10 % primerov in da je njihova raba vse redkejša, s čimer smo ugotovili, da gre za časovno pogojeno rabo polstavkov. Ker je prihajalo do razlik v prevodih polstavkov glede na avtorja (v prevodu iz leta 1878 so polstavki pogosteje ohranjeni oziroma so prevedeni s prirednimi in podrednimi stavki, medtem ko v prevodu iz leta 1959 prevladuje raba podredij in prislovnih določil), smo ugotovili, da gre tudi za slogovno pogojeno rabo polstavkov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Viri

Verne, Jules, 1872: Le tour du monde en quatre-vingts jours. Pariz: Hetzel.

Verne, Jules, 1878: Potovanje okolo sveta v osemdesetih dneh. Ljubljana: Matica slovenska. Prev. Davorin Hostnik.

Verne, Jules, 1959: V osemdesetih dneh okoli sveta. Ljubljana: Mladinska knjiga. Prev. France in Bogo Stopar.

Verne, Jules, 1969: V osemdesetih dneh okoli sveta. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije. Prev. France in Bogo Stopar.

Verne, Jules, 1970: Potovanje okoli sveta v 80 dneh. Ljubljana: Mladinska knjiga. Prev. France in Bogo Stopar.

Verne, Jules, 1977: V osemdesetih dneh okoli sveta. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije. Prev. France Stopar.

Verne, Jules, 1978: Potovanje okoli sveta v 80 dneh. Ljubljana: Mladinska knjiga. Prev. France in Bogo Stopar.

Verne, Jules, 1989: V osemdesetih dneh okoli sveta. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije. Prev. France Stopar.

Verne, Jules, 1996: V osemdesetih dneh okoli sveta. Ljubljana: Mladinska knjiga. Prev. France Stopar.

Verne, Jules, 2005: V 80 dneh okoli sveta. Ljubljana: Ljubljana: Tehniška založba Slovenije. Prev. France Stopar.

*****

Literatura

Breznik, Anton, 1967: Življenje besed. Priredil Jakob Šolar. Maribor: Založba Obzorja.

Combettes, Bernard, 1998: Les constructions détachées en français. Pariz: Ophrys.

Combettes, Bernard in Tomassone, Roberte, 1988: Le texte informatif, aspects linguistiques. Bruselj: Prisme, De Boeck Université.

Halmøy, Odile, 2003: Le gérondif en français. Pariz: Ophrys.

Hribar, Nataša, 2013: Polstavki. Pravna praksa 32/22. 31.

Hribar, Nataša, 2015: Polstavki in vejica. Pravna praksa 34/2. 31.

Jesenšek, Marko, 1998: Deležniki in deležja na -č in -ši. Razširjenost oblik v slovenskem knjižnem jeziku 19. stoletja. Maribor: Slavistično društvo Maribor.

Kavčič, Teja, 2022: Analiza francoskih polstavkov na začetku povedi in njihovih prevedkov v slovenščino na primeru romana Julesa Verna Le tour du monde en quatre-vingts jours. Magistrsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za prevajalstvo.

Logar, Nataša, 2015: Polstavčna vejica. Dobrovoljc, Helena, in Lengar Verovnik, Tina (ur.): Pravopisna razpotja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana: Založba ZRC. 47–54.

Mezeg, Adriana, 2011: Korpusno podprta analiza francoskih polstavkov in njihovih prevedkov v slovenščini. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za romanske jezike in književnost.

Mezeg, Adriana, 2020a: Definicija polstavka in njegova raba v sodobni prevodni slovenščini (na gradivu prevodov iz francoščine). Slavistična revija 68/2. 265–282.

Mezeg, Adriana, 2020b: Polstavki v francoščini in njihovo prevajanje v slovenščino – korpusni pristop. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Mezeg, Adriana, 2021: L'apposition en français et en slovène: de la théorie à l’usage. Vestnik za tuje jezike 13/1. 51–65. DOI: https://doi.org/10.4312/vestnik.13.51-65

Riegel, Martin, Pellat, Jean-Christophe in Rioul, René, 1994: Grammaire méthodique du français. Pariz: Presses Universitaires de France.

Schlamberger Brezar, Mojca, 2005: Nekatere skladenjske značilnosti prevodov iz francoščine v slovenščino – lekcija iz kontrastivne slovnice. Mikolič, Vesna in Marc Bratina, Karin (ur.): Slovenščina in njeni uporabniki v luči evropske integracije. Koper: Založba Annales. 261–268.

Toporišič, Jože, 2000: Slovenska slovnica. Maribor: Založba Obzorja.

Toporišič, Jože idr., 2003: Slovenski pravopis. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti in Znanstveno-raziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša.

Žagar, France, 2001: Slovenska slovnica in jezikovna vadnica. Deseta pregledana in dopolnjena izdaja. Maribor: Založba Obzorja.

Prenosi

Objavljeno

19.09.2023

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Zupančič, T. (2023). Raba polstavkov v prevodih Vernovega romana V osemdesetih dneh okoli sveta. Jezik in Slovstvo, 68(2), 43-55. https://doi.org/10.4312/jis.68.2.43-55

Podobni članki

1-10 od 41

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.