Vloga odnosnice v slovenski podredno zloženi povedi

Avtorji

  • Dejan Gabrovšek ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.68.3.43-55

Ključne besede:

skladnja, odvisnik, stavek, veznik, katafora

Povzetek

Prispevek prikazuje lastnosti odnosnice v slovenski podredno zloženi povedi. Odnosnica je zaimek, samostalnik ali prislov, ki stoji v matičnem stavku, izraža funkcijo odvisnika in deluje kot most med matičnim stavkom in odvisnikom ter je obvezna sestavina podredno zložene povedi. Njena pomembnost se razlikuje glede na razmerje, ki ga uvaja: najpomembnejša in najpogosteje izražena je v oziralnih odvisnikih, v vzročnostnih odvisnikih pa je njena vloga najmanjša. Odnosnica lahko poleg vzpostavljanja podrednega razmerja tudi natančneje opredeli vsebino odvisnika.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Viri

Korpus Gigafida 2.0 v orodju NoSketch Engine. https://www.clarin.si/noske/sl.cgi/first_form. (Dostop 29. 5. 2023.)

Korpus pisne standardne slovenščine Gigafida 2.0: https://viri.cjvt.si/gigafida/. (Dostop 29. 5. 2023.)

Slovarski portal Fran. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU: www.fran.si. (Dostop 29. 5. 2023.)

*****

Literatura

Cazinkić, Robert, 2000: Oziralni prilastkovi odvisniki. Jezik in slovstvo 46/1–2. 29–40.

Cazinkić, Robert, 2004: Pojmovanje odvisnika in razmerja med nadrednim in odvisnim stavkom. Jezikoslovni zapiski 10/1. 43–58. DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v10i1.2580

Gabrovšek, Dejan in Krvina, Domen, 2020: Veznika dokler, dokler ne: raba, pomen in vpliv na vid dejanj, ki jih povezujeta. Slavistična revija 68/3. 335–352.

Gabrovšek, Dejan in Krvina, Domen, 2022: Skladenjsko razmerje med istoizraznim prislovom in veznikom – opis glede na njuno mesto in funkcijo v povedi ter obravnava zlasti v SSKJ. Slavistična revija 70/4. 573–589.

Gabrovšek, Dejan in Krvina, Domen, 2023: Vloga permutativnosti pri določanju in razvrščanju skladenjskih pomenov. Schlamberger Brezar, Mojca in Smolej, Mojca (ur.): Prispevki k preučevanju slovenske skladnje. Ljubljana. Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 59–75.

Gabrovšek, Dejan in Žele, Andreja, 2019: Tipologija stavčnočlenskih odvisnikov v slovenščini. Slavistična revija 67/3. 487–507.

Gabrovšek, Dejan, 2019: Tipologija nestavčnočlenskih nematičnih dopolnil. Jezikoslovni zapiski 25/2. 83–96. DOI: https://doi.org/10.3986/JZ.25.2.5

Gregorčič, Kristina, 2021: Pomenske lastnosti in značilnosti rabe slovenskih oziralnopoljubnostnih zaimkov. Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies 13. 61–84. DOI: https://doi.org/10.3986/sjsls.13.1.04

Huddleston, Rodney idr., 2002: The Cambridge grammar of the English language. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/9781316423530

Krvina, Domen in Žele, Andreja, 2018: Vezniki: poskus opredelitve njihove vloge v slovenskih zloženih povedih. Jezikoslovni zapiski 24/1. 7–25. DOI: https://doi.org/10.3986/JZ.24.1.6929

Orešnik, Janez, 1992: Udeleženske vloge v slovenščini. Ljubljana: SAZU.

Pekelis, Olga, 2018: Korreljaty. Russkaja korpusnaja grammatika. http://rusgram.ru/. (Dostop 29. 5. 2023.)

Piper, Predrag idr., 2018: Sintaksa složene rečenice u savremenom srpskom jeziku. Novi Sad: Matica srpska; Beograd: Institut za srpski jezik SANU.

Pogorelec, Breda, 2021: Veznik v slovenščini. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610505280

Quirk, Randolph idr., 1985: A Comprehensive Grammar of the English Language. New York: Longman.

Toporišič, Jože, 1992: Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: CZ.

Toporišič, Jože, 2004: Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja.

Žele, Andreja in Krajnc Ivič, Mira, 2020: Sodobna slovenska skladnja: diskurzni in slovnični vidik. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. DOI: https://doi.org/10.18690/978-961-286-378-4

Žele, Andreja, 2001: Vezljivost v slovenskem jeziku. Ljubljana: ZRC SAZU. DOI: https://doi.org/10.3986/9616358359

Žele, Andreja, 2016: Odvisniki v slovenščini: vsebinski odvisniki in nepravi prislovnodoločilni odvisniki. Slavistična revija 64/2. 81‒94.

Žele, Andreja, 2017: Razmerje osebek proti osebkov odvisnik v slovenskih povedih. Slavistična revija 65/1. 81‒97.

Prenosi

Objavljeno

30.11.2023

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Gabrovšek, D. (2023). Vloga odnosnice v slovenski podredno zloženi povedi. Jezik in Slovstvo, 68(3), 43-55. https://doi.org/10.4312/jis.68.3.43-55