Zeno Cosini – (ne)zanesljivi pripovedovalec svojega življenja

Avtorji

  • Martin Peter Kastelic

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.68.2.111-124

Ključne besede:

naratologija, (ne)zanesljivi pripovedovalec, fokalizacija, Italo Svevo, Zenova zavest

Povzetek

Osrednje vprašanje, s katerim se soočimo ob branju romana Zenova zavest (1923) italijanskega pisatelja Itala Sveva (s pravim imenom Ettore Schmitz) (1861–1928), je vprašanje (ne)zanesljivosti glavnega pripovedovalca Zena Cosinija. Predstavili bomo nekatera naratološka teoretska izhodišča, ki obravnavajo pojem (ne)zanesljivosti, kot tudi v ožjem smislu, ko to teorijo apliciramo na Svevov roman. Raziskave, ki so bile narejene na področju (ne)zanesljivosti in ki jih predstavljamo, so interdisciplinarne narave in spadajo v polje postklasične teorije pripovedi, čeprav je nastavke zanje postavila že klasična naratologija. Zato se z vprašanjem (ne)zanesljivosti pripovedovalca ukvarjamo tudi v navezavi na delo dveh klasičnih naratologov, in sicer Gérarda Genetta (1930–2018), znotraj katerega je relevanten trihotomični koncept pripovedne resničnosti, in Mieke Bal (1946–), ki posebno pozornost posveča fokalizaciji, ter Urija Margolina (1942–), ki se v svojih novejših študijah neposredno ukvarja s konceptom
(ne)zanesljivosti. Svevov roman Zenova zavest zaznamuje večravninska nezanesljivost in fokalizacijska kompleksnost osrednjega pripovedovalca. V postklasičnem določanju (ne)zanesljivosti najdemo (ne)zanesljivost v vseh treh fazah: semantični, pragmatski in psihološki fazi. Pri Zenu pripovedovalcu meje med njegovim intencionalnim zavajanjem in neintencionalno zavedenostjo niso preprosto določljive kot tudi ne prototipske značilnosti nezanesljivega pripovedovalca, kar odraža zapletenost delovanja zavesti kot take in poskusov njenega predstavljanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Viri

Svevo, Italo, 2004: Romanzi e continuazioni. Milano: Arnoldo Mondadori Editore.

Svevo, Italo, 2018: Zenova zavest. Ljubljana: Studia Humanitatis. Prev. Gašper Malej.

Svevo, Italo, 1961: Zeno Cosini. Ljubljana: Cankarjeva založba. Prev. Silvester Škerl.

Svevo, Italo, 2014: Življenje. Celje: Mohorjeva družba. Prev. Dean Rajčić.

Svevo, Italo, 2001: Senilnost. Ljubljana: Cankarjeva založba. Prev. Teo Šinkovec.

*****

Literatura

Bal, Mieke, 2017: Narratology. Introduction to the Theory of Narrative. Fourth Edition. Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press.

Biti, Vladimir, 1987: Interes pripovjednog teksta: prema prototeoriji pripovijedanja. Zagreb: Liber.

Booth, Wayne C., 1983 (1961): Rhetoric of Fiction. 2nd Edition. Chicago, London: The University of Chicago Press.

Booth, Wayne C., 2005: Retorika pripovedne umetnosti. Ljubljana: LUD Literatura. Prev. Nada Grošelj

Briosi, Sandro, 2020: Commento a La coscienza di Zeno. Con il testo integrale dell'opera. Roma: Carocci editore.

Felski, Rita, 2011: Suspicious Minds. Poetics Today 32/2. 215–234. DOI: https://doi.org/10.1215/03335372-1261208

Genette, Gérard, 2007: Discours du récit. Paris: Éditions du Seuil.

Koron, Alenka, 2014: Sodobne teorije pripovedi. Ljubljana: Založba ZRC. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610504054

Margolin, Uri, 2017: Theorising Narrative (Un)reliability: A Tentative Roadmap. Nünning, Vera (ur.): Unreliable Narration and Trustworthiness. Intermedial and Interdisciplinary Perspectives. Berlin, Munich, Boston: De Gruyter. 31–58. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110408263.31

Nünning, Vera, 2017: Reconceptualising Fictional (Un)reliability and (Un)trustworthiness from a Multidisciplinary Perspective: Categories, Typologies and Functions. Nünning, Vera (ur.): Unreliable Narration and Trustworthiness. Intermedial and Interdisciplinary Perspectives. Berlin, Munich, Boston: De Gruyter. 83–108. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110408263.83

Petterson, Bo, 2017: Kinds of Unreliability in Fiction: Narratorial, Focal, Expositional and Combined. Nünning, Vera (ur.): Unreliable Narration and Trustworthiness. Intermedial and Interdisciplinary Perspectives. Berlin, Munich, Boston: De Gruyter. 109–129. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110408263.109

Phelan, James in Martin, Mary Patricia, 1999: The Lessons of »Weymouth«: Homodiegesis, Unreliability, Ethics and The Remains of the Day. Herman, David (ur.): Narratologies: New Perspectives on Narrative Analysis. Columbus: Ohio State University Press. 88–109.

Ricoeur, Paul, 1970: Freud and Philosophy. An Essay on Interpretation. New Haven, London: Yale University Press.

Riggan, William, 1981: Pícaros, Madmen, Naïfs, and Clowns. The Unreliable First-Person Narrator. Norman, OK: University of Oklahoma Press.

Rimmon-Kenan, Shlomith, 2005: Narrative Fiction. Contemporary Poetics. London, New York: Routledge.

Zupan Sosič, Alojzija, 2017: Teorija pripovedi. Maribor: Litera.

Prenosi

Objavljeno

19.09.2023

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Kastelic, M. P. (2023). Zeno Cosini – (ne)zanesljivi pripovedovalec svojega življenja. Jezik in Slovstvo, 68(2), 111-124. https://doi.org/10.4312/jis.68.2.111-124