Odzivi učencev z govorno-jezikovnimi motnjami na priredbo Levstikovega Martina Krpana z Vrha v lahko branje

Avtorji

  • Nika Vizjak Puškar Center za sluh in govor Maribor

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.68.3.31-42

Ključne besede:

književna priredba, lahko branje, govorno-jezikovne motnje, posebne potrebe, Fran Levstik

Povzetek

V prispevku so predstavljeni rezultati raziskave, s katero smo proučevali razumevanje branja literarnih besedil pri učencih z govorno-jezikovnimi motnjami. Opisane so temeljne značilnosti lahkega branja ter posebnosti v bralnem razumevanju posameznikov z govorno-jezikovnimi motnjami. Primerjali smo odzive učencev na branje odlomka iz izvirnega Levstikovega besedila Martin Krpan z Vrha ter odzive učencev na to besedilo v lahkem branju. Rezultati raziskave pričajo o pomembnosti in nujnosti prirejanja literarnih besedil za omenjeno populacijo, saj so učenci šele s priredbo besedilo resnično razumeli.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Viri

Levstik, Fran, 2017: Martin Krpan. Ilustriral Hinko Smrekar. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Levstik, Fran, 2021: Martin Krpan. Priredili Boštjan Božič idr. Ilustrirala Mateja Korbar Simić. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Levstik, Fran, 2023: Martin Krpan z Vrha: lahko branje. Priredila Nika Vizjak Puškar. Ilustrirala Maja Gabrovec. Maribor: Center za sluh in govor Maribor.

*****

Literatura

Bock, Bettina M., Fix, Ulla in Lange, Daisy (ur.), 2017: »Leichte Sprache« im Spiegel theoretischer und angewandter Forschung. Berlin: Frank & Timme.

Haramija, Dragica in Batič, Janja, 2016: Celostno branje slikanic kot izhodišče za branje odraslih z motnjami v duševnem razvoju. Jezik in slovstvo 61/1. 35–45.

Haramija, Dragica in Knapp, Tatjana, 2019: Lahko je brati: Lahko branje za strokovnjake. Podgorje pri Slovenj Gradcu: Zavod Risa.

Haramija, Dragica, 2021: Razvoj bralne pismenosti pri učencih priseljencih z modelom lahkega branja in/ali preprostega jezika. Sodobna pedagogika 72/2. 92–109.

Knapp, Tatjana in Haramija, Dragica, 2021: Easy Slovenian. Lindholm, Camilla in Vanhatalo, Ulla (ur.): Handbook of Easy Languages in Europe. Berlin: Frank & Timme. 467–492.

Konvencija o pravicah invalidov: mednarodni sporazum o pravicah invalidov, 2008. Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt (posodobljena izdaja), 2018. Ljubljana: MIZŠ, Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Sleight, Christine C., 1986: Selecting literature for young language-disordered children. Child Language Teaching and Therapy 2/1. 31–42. DOI: https://doi.org/10.1177/026565908600200103

Vizjak Puškar, Nika, 2017: Priredbe in skrajšave literarnih besedil, primerne za otroke z govorno-jezikovnimi motnjami. Jezik in slovstvo 62/4. 3–16.

Vizjak Puškar, Nika, 2023: Priredbe literarnih besedil v lahko branje. Rumež, Samo (ur.): Zbornik referatov Slavnostne akademije ob 60-letnici Centra za sluh in govor Maribor. Maribor: Center za sluh in govor Maribor. 126–131.

Zorman, Barbara, 2020: Priredbe leposlovja za učence, ki so v slovenščini začetniki. Šekli, Matej in Rezoničnik, Lidija (ur.): Slovenski jezik in književnost v srednjeevropskem prostoru. Zbornik Slavističnega društva Slovenije 30. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije. 401–413.

Prenosi

Objavljeno

30.11.2023

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Vizjak Puškar, N. (2023). Odzivi učencev z govorno-jezikovnimi motnjami na priredbo Levstikovega Martina Krpana z Vrha v lahko branje. Jezik in Slovstvo, 68(3), 31-42. https://doi.org/10.4312/jis.68.3.31-42