Frazeološki neologizmi v slovenskih in nemških slovarjih

Avtorji

  • Saška Štumberger Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.68.2.171-183

Ključne besede:

leksika, frazem, idiomatičnost, slovenščina, nemščina

Povzetek

Frazeološke neologizme uvrščamo med večbesedne neologizme, zanje pa je značilen znan čas nastanka in sprejetja v slovar. Članek obravnava frazeme v Slovarju novejšega besedja slovenskega jezika (SNB) in nemških slovarjih neologizmov. Iskanje v slovenskem slovarju je potekalo tako, da so bila najprej zbrana večbesedna gesla z ekspresivnimi kvalifikatorji, nato pa so bili dodani tudi frazemi brez ekspresivnih kvalifikatorjev. Natančna predstavitev neologizmov v nemških slovarjih omogoča avtomatsko iskanje. Od skupno 2519 neologizmov je večbesednih 134, kar znaša 5,3 % gesel. Spletna orodja omogočajo izbiranje gesel po različnih kriterijih, pri čemer je za frazeme pomemben kriterij idiomatičnost, po katerem ločujemo popolna, delna in neidiomatična slovarska gesla.

Raziskovanje frazeoloških neologizmov je v slovenskem jezikoslovju novo znanstveno področje. Analiza nemškega gradiva kaže, da je pri raziskovanju smiselna širša opredelitev frazeologije brez izločanja (idiomatičnih) terminoloških večbesednih leksemov. Poseben izziv pri raziskovanju frazeoloških neologizmov je zbiranje gradiva. Za boljšo uporabnost slovenskih slovarjev neologizmov bi bilo smiselno bolj natančno označevanje gesel tudi s stališča zgradbe in idiomatičnosti. To bi omogočalo boljšo uporabo gradiva za raziskovanje različnih vrst neologizmov in pridobivanje informacij o leksikalnih spremembah.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Viri

GF 2.0 = Korpus pisne standardne slovenščine Gigafida 2.0: https://viri.cjvt.si/gigafida/. (Dostop 30. 5. 2023.)

Keber, Janez, 2011: Slovar slovenskih frazemov. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Neologismenwörterbuch. Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS): https://www.owid.de/docs/neo/suche/index.jsp. (Dostop 30. 5. 2023.)

SNB = Bizjak Končar, Aleksandra in Snoj, Marko (ur.), 2012: Slovar novejšega besedja slovenskega jezika. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika: www.fran.si. (Dostop 30. 5. 2023.)

SSKJ2 = Slovar slovenskega knjižnega jezika: druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja: www.fran.si. (Dostop 30. 5. 2023.)

*****

Literatura

Accetto, Matej idr., 2018: Pravni terminološki slovar. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Antloga, Špela in Race, Duša, 2013: Potencialno novi frazemi in njihova umeščenost v Slovar novejšega besedja slovenskega jezika. Jezikoslovnica, 5. 12. 2013. https://www.academia.edu/25487078/Potencionalno_novi_frazemi_in_njihova_ume%C5%A1%C4%8Denost_v_Slovar_novej%C5%A1ega_besedja_slovenskega_jezika.

Bajec, Anton idr. (ur.), 1964: Slovar slovenskega knjižnega jezika: poskusni snopič. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

Bokal, Ljudmila, Gložančev, Alenka, Jakop, Nataša, Kostanjevec, Polona in Vojnovič, Nastja, 2003: O načrtovanem slovarju novejšega besedja slovenskega jezika. Jezikoslovni zapiski 9/1. 7–47.

Brehmer, Bernhard, 2009: Äquivalenzbeziehungen zwischen komparativen Phraseologismen im Serbischen und Deutschen. Südslawistik online. Zeitschrift für südslavische Sprachen, Literaturen und Kulturen 1. 141–164.

Burger, Harald, 20155 (2010, 2007, 2003, 1998): Phraseologie: eine Einführung am Bei­spiel des Deutschen. Berlin: Erich Schmidt Verlag.

Donalies, Elke, 1994: Idiom, Phraseologismus oder Phrasem: zum Oberbegriff eines Bereichs der Linguistik. Zeitschrift für germanistische Linguistik 22. 334–349.

Elsen, Hilke, 2004: Neologismen. Formen und Funktionen neuer Wörter in verschiedenen Varietäten des Deutschen. Tübingen: Gunter Narr Verlag.

Ettinger, Stefan, 2019: Leistung und Grenzen der Phraseodidaktik. Zehn kritische Fragen zum gegenwärtigen Forschungsstand. Philologie im Netz (PhilN) 87. 84–124.

Gložančev, Alenka in Kostanjevec, Polona, 2006. Novejše besedje slovenskega knjižnega jezika – seznam (A–O). Jezikoslovni zapiski 12/2. 89–159.

Gstöttner, Maria, 2003: Neologismen in der deutschen Gegenwartssprache. Dunaj: GRIN Verlag.

Hudej, Nika idr., 2022: Davčni terminološki slovar. Ljubljana: Založba ZRC. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610506744

Jakop, Nataša, 2013: Frazeološki neologizmi v slovenščini. Jakop, Nataša in Jemec Tomazin, Mateja (ur.): Frazeološka simfonija: sodobni pogledi na frazeologijo. Ljubljana: Založba ZRC. 157−166.

Jakop, Nataša, 2016: Sestavine kozmosa v slovenski frazeologiji. Kržišnik, Erika, Jakop, Nataša in Jemec Tomazin, Mateja (ur.): Prostor in čas v frazeologiji. Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 149−156.

Jakop, Nataša in Jemec Tomazin, Mateja (ur.), 2013: Frazeološka simfonija: Sodobni pogledi na frazeologijo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610504047

Keber, Janez, 1996: Leksikon imen: izvor imen na Slovenskem. Celje: Mohorjeva družba.

Kinne, Michael, 1996. Neologismen und Neologismenlexikographie im Deutschen. Deutsche Sprache 24/4. 327–358.

Klappenbach, Ruth in Steinitz, Wolfgang (ur.), 1967 (1964): Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. 1. Band. Berlin: Akademie-Verlag.

Korošec, Tomo, 1976: Nove besede v časopisnih žanrih dnevnika Delo 1969–1975. Slavistična revija 24/2–3. 219–236.

Kovbasyuk, Larysa, 2018: Deutsche phraseologische Neologismen (am Beispiel der Null- und Zehnjahre). Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Лінгвістика: Зб. наук. пр 34/2. Херсон: Вид-во ХДУ. 125–129.

[Kovbasyuk, Larysa, 2018: Deutsche phraseologische Neologismen (am Beispiel der Null- und Zehnjahre). Naukovyj visnyk Hersons‘kogo deržavnogo universytetu. Serija Lingvistyka: Zb. nauk. pr 34/2. Herson: Vyd-vo HDU. 125–129.]

Kržišnik - Kolšek, Erika, 1988: Frazeologija v modemi. Magistrska naloga. Ljubljana.

Kržišnik, Erika, 1994a: Slovenski glagolski frazemi (ob primeru frazemov govorjenja). Doktorska disertacija. Ljubljana.

Kržišnik, Erika, 1994b: Frazeologija kot izražanje v »podobah«. Pouk slovenščine malo drugače. Trzin: Založba Different, d. o. o. 91–103.

Kržišnik, Erika, 2013: Moderna frazeološka veda v slovenistiki. Jakop, Nataša in Jemec Tomazin, Mateja (ur.): Frazeološka simfonija: Sodobni pogledi na frazeologijo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 15–26.

Kržišnik, Erika, 2014: Zoonimi v slovenskih frazeoloških primerah. Vidović Bolt, Ivana (ur.): Životinje u frazeološkom ruhu. Zagreb: FF press. 1–20. DOI: https://doi.org/10.17234/9789531755139.17

Kržišnik, Erika, Jakop, Nataša in Jemec Tomazin, Mateja (ur.), 2016: Prostor in čas v frazeologiji. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Paternu, Boris in Jakopin, Franc (ur.), 1988: Predgovor. Sodobni slovenski jezik, književnost in kultura: mednarodni simpozij od 1. do 3. julija 1986. Obdobja 8. Ljubljana: Filozofska fakulteta. 5–6.

Pavlica, Josip, 1960: Frazeološki slovar v petih jezikih. Ljubljana: DZS.

Petermann, Jürgen, 1988: Frazeologija v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (I–IV): nekaj osnovnih vprašanj vloge frazeologije v slovarju. Paternu, Boris in Jakopin, Franc (ur.): Sodobni slovenski jezik, književnost in kultura: mednarodni simpozij od 1. do 3. julija 1986. Obdobja 8. Ljubljana: Filozofska fakulteta. 301–310.

Petric, Špela, 2011: Novejši večbesedni leksemi v slovenščini z vidika slovaropisja. Jezikoslovni zapiski 17/1. 143–156.

Piirainen, Elisabeth, 2005: Europeanism, internationalism or something else? Proposal for a cross-linguistic and cross-cultural research project on widespread idioms in Europe and beyond. Hermes. Journal of Linguistics 35. 45–75. DOI: https://doi.org/10.7146/hjlcb.v18i35.25816

Pogorelec, Breda, 1963/64: O poskusnem snopiču Slovarja slovenskega knjižnega jezika. Jezik in slovstvo 9/7–8. 232–242.

Polajnar, Janja, 2013: Neprodani in trdni. Ja, seveda, potem pa svizec … Osamosvajanje oglasnih sloganov v slovenskem jeziku. Jezik in slovstvo 58/3. 3–19.

Schippan, Thea, 20022 (1992): Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Niemeyer.

Schreiber, David, Mahlow, Cerstin in Juska-Bacher, Britta, 2012: Phraseologische Neologismen: Identifikation und Validierung. Yearbook of Phraseology 3/1. 3−30. DOI: https://doi.org/10.1515/phras-2012-0002

Steffens, Doris, 2015: Zur Benennungsfunktion von Neologismen am Beispiel von phraseologischen Einheiten. Der Deutschunterricht 67/3. 58–67.

Štumberger, Saška, 2011: Pojmovni svet in struktura novejše slovenske leksike. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Štumberger, Saška, 2015a: Slovaropisna obravnava novejše leksike. Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies 10. 153–166. DOI: https://doi.org/10.17161/SLS.1808.18316

Štumberger, Saška, 2015b: Leksikološka opredelitev novejše leksike in terminološka raba v slovenskem jezikoslovju. Slavistična revija 63/2. 249–59.

Toporišič, Jože, 1973/1974: K izrazju in tipologiji slovenske frazeologije. Jezik in slovstvo 19/8. 273–279.

Toporišič, Jože idr. (ur.), 1990: Slovenski pravopis. 1, Pravila. Ljubljana: DZS.

Toporišič, Jože, 1992: Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Vidovič Muha, Ada, 1988: Kontrastive slowenisch-deutsche Typologie der Nominalkomposition. Wiener Slawistischer Almanach 22. 311−322.

Vidovič Muha, Ada, 2021 (2000): Slovensko leksikalno pomenoslovje. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Prenosi

Objavljeno

19.09.2023

Številka

Rubrika

Prof. dr. Eriki Kržišnik ob življenjskem jubileju

Kako citirati

Štumberger, S. (2023). Frazeološki neologizmi v slovenskih in nemških slovarjih. Jezik in Slovstvo, 68(2), 171-183. https://doi.org/10.4312/jis.68.2.171-183

Podobni članki

1-10 od 88

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.