Ob življenjskem jubileju prof. dr. Erike Kržišnik

Avtorji

  • Nataša Jakop ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.68.2.127-131

Ključne besede:

Erika Kržišnik, frazeologija, slovenistika, jezikoslovje

Povzetek

Profesorica doktorica Erika Kržišnik je utemeljiteljica frazeologije kot jezikoslovne vede na Slovenskem, njena vodilna razvijalka in raziskovalka ter predavateljica. S svojo raziskovalno žilico, strokovno vedoželjnostjo, nenehnim preizpraševanjem in kritičnim razmišljanjem je vplivala na več generacij študentov slovenistov in jezikoslovcev, ki jim je odpirala vrata v večplasten in zapleten jezikovni in jezikoslovni svet. Ob njenem življenjskem jubileju ‒ 70-letnici ‒ se ji želim s tem kratkim in fragmentarnim zapisom pokloniti, se ji zahvaliti in čestitati za vse dosežke, predvsem pa srčno voščiti vse najboljše, obilo zdravja, življenjske moči in neusahljive energije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

V besedilu navedena dela

Kržišnik, Erika, 1986: Poskus razvrstitve stalnih besednih zvez v Trubarjevi Cerkovni ordningi. Pogorelec, Breda in Koruza, Jože (ur.): 16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi: mednarodni simpozij v Ljubljani od 27. do 29. junija 1984. Obdobja 6. Ljubljana: Filozofska fakulteta. 435‒445.

Kržišnik, Erika, 1987/88: Frazeološko gradivo v Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Slava: debatni list 2/2. 143‒162.

Kržišnik, Erika, 1987a: Prenovitev kot inovacijski postopek. Slava: debatni list 1/1. 49‒56.

Kržišnik, Erika, 1987b: Prenovitve stalnih besednih zvez v Kosmačevi prozi 30. let. Zadravec, Franc idr. (ur.): Socialni realizem v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi: mednarodni simpozij v Ljubljani od 26. do 28. junija 1985. Obdobja 7. Ljubljana: Filozofska fakulteta. 517‒532.

Kržišnik, Erika, 1988: Frazeologija v moderni: magistrska naloga. Ljubljana.

Kržišnik, Erika, 1989/90a: Frazeologija po seminarsko. Slava: debatni list 4/2. 162‒168.

Kržišnik, Erika, 1989/90b: Frazeologija v osnovni in srednji šoli. Jezik in slovstvo 35. 134‒141.

Kržišnik, Erika, 1990: Tipologija frazeoloških prenovitev v Cankarjevih proznih besedilih. Slavistična revija 38/4. 399‒420.

Kržišnik, Erika, 1991: Frazeologija v slovenskem časopisju 1991. Počaj-Rus, Darinka idr. (ur.): XXVII. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Zbornik predavanj. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete. 89‒98.

Kržišnik, Erika, 1994: Frazeologija v kratki pripovedni prozi druge polovice 19. stoletja. Orožen, Martina (ur.): XXX. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Zbornik predavanj. Ljubljana: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete. 53‒67.

Kržišnik, Erika, 1996a: Slovenski glagolski frazemi: ob primeru frazemov govorjenja: doktorska disertacija. Ljubljana.

Kržišnik, Erika, 1996b: Frazeologija v slovenskem časopisju štiri leta po osamosvojitvi. Vidovič Muha, Ada (ur.): Jezik in čas. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. 175‒189.

Kržišnik, Erika, 1996c: Norma v frazeologiji in odstopi od nje v besedilih. Slavistična revija 44/2. 133‒154.

Kržišnik, Erika, 1997: Gutsmanovo razumevanje stalnih besednih zvez. Pogorelec, Breda (ur.): Jezikoslovne in literarnovedne raziskave: zbornik referatov 6. srečanja slavistov. Ljubljana: Filozofska fakulteta. 27‒37.

Kržišnik, Erika, 1999: Frazeologija v Murkovem slovarju. Jesenšek, Marko (ur.): Murkov zbornik: referati s Simpozija Anton Murko in njegov čas. Zora 9. Maribor: Slavistično društvo. 312‒347.

Kržišnik, Erika, 2003a: Frazeologija in njena funkcija v časopisu slovenskih izseljencev v Argentini. Vidovič Muha, Ada (ur.): Slovenski knjižni jezik ‒ aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje: ob 450-letnici izida prve slovenske knjige. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete. 107‒126.

Kržišnik, Erika, 2003b: Frazeologija v Slovenskem pravopisu 2001. Slavistična revija 51/2. 221‒237.

Kržišnik, Erika, 2004a: Poskusni zvezek slovenskega frazeološkega slovarja. Slavistična revija 52/2. 199‒208.

Kržišnik, Erika, 2004b: »Fehler« beim Gebrauch von Phrasemen ‒ Gründe für Entstehung und (Nicht)Erkennen: eine empirische Untersuchung. Palm-Meister, Christine (ur.): Europhras 2000: Internationale Tagung zur Phraseologie vom 15.-18. Juni 2000 in Aske/Schweden. Tübingen: Stauffenburg. 245‒256.

Kržišnik, Erika, 2005: Predvidljivost sintaktičnih transformacij frazemov v slovenskem jeziku. Alekseenko, M. in Val’ter, Hari (ur.): Grani slova: sbornik naučnyh statej k 65-letiju prof. V. M. Mokienko. Moskva: Izdatelʹstvo Elpis. 215‒222.

Kržišnik, Erika, 2008a: Jezikovno izražanje konceptualne metafore BESEDA JE X … v besedilih 16. stoletja. Merše, Majda (ur.): Trubarjeva številka. Slavistična revija 56‒57/2008-4/2009-1. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije. 253‒267.

Kržišnik, Erika, 2008b: Viri za kulturološko interpretacijo frazeoloških enot. Jezik in slov­stvo 53/1. 33‒47.

Kržišnik, Erika, 2009: Kam in kako s frazeologijo v novem slovarju. Perdih, Andrej (ur.): Strokovni posvet o novem slovarju slovenskega jezika, 23. in 24. oktober 2008. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 53‒60.

Kržišnik, Erika, 2010: Kaj se pometa pod preprogo in zakaj?: (kulturološka in sociolingvistična analza frazema). Ivanou, Jaugen Jaugenavič in Mokienko, Valerij Mihajlovič (ur.): Slavjanskaja frazeologija i paremiologija v XXI veke: sbornik naučnyh statej. Minsk: Zmicer Kolas. 92‒98.

Kržišnik, Erika, 2015: Frazeologija v šoli ‒ drugič. Jezik in slovstvo 60/3‒4. 131‒142.

Kržišnik, Erika, 2016: Slovenskaja frazeologija v svete kulʹtury = Slovenian phraseology in the light of culture. Krasnyh, V. V. in Izotov, A. I. (ur.): Jazyk, soznanie, kommunikacija: sbornik naučnyh statej posvjaščennyh pamjati V. N. Teljia. Moskva: MAKS Press. 194‒211.

Kržišnik, Erika, 2018a: Vinjete in Podobe iz sanj ‒ mejnika v stilistični izrabi frazeologije. Smolej, Mojca (ur.): 1918 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 11‒19. DOI: https://doi.org/10.4312/SSJLK.54.11-19

Kržišnik, Erika, 2018b: Skladnja v frazeologiji med sistemom in rabo. Jezik in slovstvo 63/2‒3. 35‒47.

Kržišnik, Erika, 2019: Mesto frazeologije v pridobivanju in preverjanju znanja slovenščine kot neprvega jezika. Macan, Željka (ur.): Frazeologija, učenje i poučavanje: zbornik radova s Međunarodne znanstvene konferencije Slavofraz održane od 19.-21. travnja 2018. godine u Rijeci. Slavofraz 2018 »Frazeologija, učenje i poučavanje«. Reka: Filozofska fakulteta. 185‒196.

Kržišnik, Erika in Smolić, Marija, 1999: Metafore, v katerih živimo tukaj in zdaj. Kržišnik, Erika in Lokar, Metka (ur.): 35. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Zbornik predavanj. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete. 61‒80.

Prenosi

Objavljeno

19.09.2023

Številka

Rubrika

Prof. dr. Eriki Kržišnik ob življenjskem jubileju

Kako citirati

Jakop, N. (2023). Ob življenjskem jubileju prof. dr. Erike Kržišnik. Jezik in Slovstvo, 68(2), 127-131. https://doi.org/10.4312/jis.68.2.127-131