Frazeologija v mladinskem romanu Poletje pod lastovičjim zvonikom

Avtorji

  • Urška Valenčič Arh Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.68.2.159-169

Ključne besede:

frazeologija, pogostnost, prenovitvena raba, portretiranje, mladinski roman

Povzetek

Slavko Pregl je slovenski mladinski pisatelj, ki v svojih delih prepleta najstniški vsakdan s svetom odraslih. V romanu Poletje pod lastovičjim zvonikom prekine prikazano vsakdanjost nenavaden zaplet, ki ga rešujejo prebivalci v vedrem vzdušju. Vsakdanjost je začinjena s humorjem, k čemur pripomore pogosta raba stalnih besednih zvez ter frazeoloških prenovitev. Z opravljeno analizo frazeološkega gradiva v izbranem korpusu se razkrijejo tendence rabe frazeologije v umetnostnem delu. V pričujočem prispevku želimo ugotoviti, v kolikšni meri je frazeologija opazen stilistični element v Preglovem delu, kakšno vlogo igra frazeologija v mladinskem romanu in na kakšen način frazem pripomore k ustvarjanju jezikovnih portretov.

 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Viri

Korpus pisne standardne slovenščine Gigafida 2.0: https://viri.cjvt.si/gigafida/. (Dostop 3. 5. 2023.)

Nova beseda: Besedilni korpus na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ter ZRC SAZU: http://bos.zrc-sazu.si/s_beseda3.html. (Dostop 3. 5. 2023.)

Pregl, Slavko, 2017: Poletje pod lastovičjim zvonikom. Dob pri Domžalah: Miš.

Slovarski portal Fran. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU: http://www.fran.si. (Dostop 27. 4. 2023.)

*****

Literatura

Blažić, Milena Mileva, 2014: Branja mladinske književnosti: izbor člankov in razprav. Ljub­ljana: Pedagoška fakulteta.

Burger, Harald, 1997: Phraseologie im Kinder- und Jugendbuch. Rainer Wimmer, Rainer in Berens, Franz-Josef (ur.): Wortbildung und Phraseologie. Tübingen: Gunter Narr. 233–254.

Burger, Harald, 2015: Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. Berlin: Erich Schmidt Verlag.

Burger, Harald, 2022: »Das ist auch ein weites Feld«. Theodor Fontanes Phraseologie. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.

Christophe, Alain, 1997: Literarischer Phrasemgebrauch in Stefan Zweigs Schachnovelle. Gréciano, Gertrud in Rothkegel, Annely (ur.): Phraseme in Kontext und Kontrast. Bochum: Norbert Borckmeyer.17–30.

Čermák, František, 1985: Frazeologie a idiomatika. Filipec, Josef in Čermák, František (ur.): Česká lexikologie. Praha: ACADEMIA, nakladatelstvi Československé akademie věd. 166–236.

Černyševa, Irina I., 1980: Feste Wortkomplexe des Deutschen in Sprache und Rede. Mos­kau: Vysšaja škola.

Ewers, Hans-Heino, 2000: Literatur für Kinder und Jugendliche. Eine Einführung. München: Wilhelm Fink Verlag.

Fleischer, Wolfgang, 1997: Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110947625

Gréciano, Gertrud, 1994: »Vorsicht, Phraseoaktivität«. Sandig, Barbara (ur.): EUROPHRAS 92. Tendenzen der Phraseologieforschung. Bochum: Brochmeyer. 203–218.

Haramija, Dragica, 2005: Mladinska proza Slavka Pregla. Otrok in knjiga 32/64. 5–14.

Keber, Janez, 2011: Slovar slovenskih frazemov. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Koller, Werner, 1977: Redensarten: Linguistische Aspekte, Vorkommensanalysen, Sprach­spiel. Tübingen: Niemeyer. DOI: https://doi.org/10.1515/9783111371139

Kremer, Bruno P. in Richarz, Klaus, 2015: Ins Bockshorn gejagt. Tierische Sprichwörter und blumige Redewendungen. Darmstadt: Konrad Theiss Verlag.

Kržišnik, Erika, 1988: Frazeologija v moderni. Magistrska naloga. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Kržišnik, Erika, 1990: Tipologija frazeoloških prenovitev v Cankarjevih proznih besedilih. Slavistična revija 38/4. 399–420.

Kržišnik, Erika, 2006: Izraba semantične potence frazemov. Slavistična revija 54, posebna številka. 259–279.

Kržišnik, Erika, 2018: Vinjete in Podobe iz sanj - mejnika v stilistični izrabi frazeologije. Smolej, Mojca (ur.): 1918 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. 54. SSJLK. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 11–19. DOI: https://doi.org/10.4312/SSJLK.54.11-19

Nedelko, Vesna, 2006: Frazeologija pri prevajanju umetnostnih besedil: izdelava teorije prevajanja frazemov in frazeoloških ponovitev s pomočjo opisa in klasifikacije nemških frazemov in njihovih prevodov ob primeru romana Pločevinasti boben avtorja Günterja Grassa. Magistrsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Palm, Christine, 1989: Die konnotative Potenz usueller und okkasioneller Phraseologis­men und anderer festgeprägter Konstruktionen in Christa Wolfs Roman Kindheitsmuster. Gréciano, Gertrud (ur.): Europhras 88. Phraséologie Contrastive. Strassbourg. Collection Recherches Germaniques 2. 313–326.

Primec, Sara, 2019: Frazeologija v Prešernovih Poezijah. Magistrsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Richter-Vapaatalo, Ulrike, 2007: Da hatte das Pferd die Nüstern voll. Gebrauch und Funk­tion von Phraseologie im Kinderbuch. Untersuchungen zu Erich Kästner und anderen Autoren. Frankfurt a. M.: Peter Lang.

Röhrich, Lutz, 1994: Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. Freiburg, Basel, Wien: Herder.

Valenčič Arh, Urška, 2014: »Ein Prinz auf der Erbse«. Phraseologie und Übersetzung. Am Beispiel der Kinder- und Jugendliteratur von Christine Nöstlinger im Deutschen und Slowenischen. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.

Vidali, Petra, 2017: Slavko Pregl, Poletje pod lastovičjim zvonikom. Večer 18. 5. 2017.

Prenosi

Objavljeno

19.09.2023

Številka

Rubrika

Prof. dr. Eriki Kržišnik ob življenjskem jubileju

Kako citirati

Valenčič Arh, U. (2023). Frazeologija v mladinskem romanu Poletje pod lastovičjim zvonikom. Jezik in Slovstvo, 68(2), 159-169. https://doi.org/10.4312/jis.68.2.159-169