Vojna tematika v slikanicah Lucije Stepančič in Damijana Stepančiča v čezmejnem prostoru

Emocionalni vidik

Avtorji

  • Ivana Zajc Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko, Raziskovalni center za humanistiko

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.68.3.87-99

Ključne besede:

Lucija Stepančič, Damijan Stepančič, čezmejna didaktika književnosti, model CoBLaLT, emocionalna literarna veda

Povzetek

Prispevek obravnava tematiko vojne v slikanicah avtorice Lucije Stepančič in ilustratorja Damijana Stepančiča Anton! in Arsenije! z vidika čezmejne didaktike književnosti za tretje triletje osnovne šole. Članek na podlagi modela CoBLaLT predlaga dejavnosti za učence dveh čezmejnih razredov na obeh straneh slovensko-italijanske meje, ki ob obravnavi omenjenih slikanic, napisanih v slovenščini, spoznavajo jezike drugih učencev, predvsem pa izkusijo kompleksno zgodovino prostora, kjer živijo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Vira

Stepančič, Lucija in Stepančič, Damijan, 2014: Anton!. Dob pri Domžalah: Miš.

Stepančič, Lucija in Stepančič, Damijan, 2017: Arsenije!. Dob pri Domžalah: Miš.

*****

Literatura

Avsec, Andreja in Pečjak, Sonja, 2003: Emocionalna inteligentnost kot kognitivno-emocionalna sposobnost. Psihološka obzorja 12/2. 35–48.

Beecher, Donald, 2016: Adapted brains and imaginary worlds: Cognitive science and the literature of the Renaissance. London, Chicago: CcGill-Queenʼs University Press. DOI: https://doi.org/10.1515/9780773598522

Blau, Sheridan, 2014: Literary competence and the experience of literature. Style 48/1. 42–47.

Blažić, Milena Mileva, 2006: Kratka pripovedna proza v slikaniški obliki pri pouku književnosti. Novak-Popov, Irena (ur.): Slovenska kratka pripovedna proza. Obdobja 23. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. 667–676.

Blažić, Milena Mileva, 2014: Branja mladinske književnosti: izbor člankov in razprav. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

Byram, Michael, Gribkova, Bella in Starkey, Hugh, 2002: Developing the Intercultural Dimension in Language Teaching: A Practical Introduction for Teachers. https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1562524/1/Starkey_InterculturalDimensionByram.pdf. (Dostop 16. 10. 2023.)

Cavaion, Irina M., 2020: Najstniki, stiki in sosedski jeziki. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS.

Coplan, Amy, 2004: Empathic engagement with narrative fictions. The Journal of Aesthetics and Art Criticism 62/2. 141–152. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-594X.2004.00147.x

Čok, Lucija (ur.), 2021: Jeziki štejejo: priročnik dobre prakse. Koper: Znanstveno raziskovalno središče Koper, Annales ZRS; Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

Falcetto, Bruno, 2014: Servono per vivere: Verso unʼeducazione allʼuso della letteratura. Langella, Giuseppe (ur.): La didattica della letteratura nella scuola delle competenze. Pisa: Edizioni ETS. 39–64.

Fish, Stanley, 1980: Is there a text in this class?: The authority of interpretive communities. Cambridge: Harvard University Press.

Fludernik, Monica, 1996: Towards a Natural Narratology. New York: Routledge. DOI: https://doi.org/10.1515/jlse.1996.25.2.97

Grosman, Meta, 1989: Bralec in književnost. Ljubljana: DZS.

Haramija, Dragica in Batič, Janja, 2013: Poetika slikanice. Murska Sobota: Franc-Franc.

Haramija, Dragica, 2022: Sodobni slovanski mladinski romani v slovenskih prevodih. Jezik in slovstvo 67/3. 99–112. DOI: https://doi.org/10.4312/jis.67.3.99-111

Herman, David, 2008: Cognition, emotion, and consciousness. The Cambridge companion to narrative. Cambridge: Cambridge University Press. 245–259. DOI: https://doi.org/10.1017/CCOL0521856965.017

Johnston, Allan, 2000: Objectifying sensibilities: Reader response and it‘s disconserns. Radical Pedagogy 2/1. https://radicalpedagogy.icaap.org/content/issue2_1/04Johnston.html. (Dostop 16. 10. 2023.)

Keen, Suzanne, 2007: Empathy and the Novel. Oxford, New York: Oxford University Press.

Krakar Vogel, Boža, 2013: Recepcijska in sistemska didaktika književnosti kot izhodišči za sodoben književni pouk. Krakar Vogel, Boža in Blažić, Milena Mileva (ur.): Sistemska didaktika književnosti v teoriji in praksi. Ljubljana: Pedagoški inštitut. 5–46.

Kroflič, Robi, 2002: Izbrani pedagoški spisi (Vstop v kurikularne teorije). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Lazar, Gillian, 1993: Literature and language teaching: A guide for teachers and trainers. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511733048

Louwerse, Max in Kuiken, Don, 2004: The effects of personal involvement in narrative discourse. Discourse Processes 38/1. 169–72. DOI: https://doi.org/10.1207/s15326950dp3802_1

Marentič Požarnik, Barica in Plut Pregelj, Leopoldina, 2009: Moč učnega pogovora: Poti do znanja z razumevanjem. Ljubljana: DZS.

Nikolajeva, Maria, 2010: Literacy, competence and meaning-making: A human sciences approach. Cambridge Journal of Education 40/2. 145–159. DOI: https://doi.org/10.1080/0305764X.2010.481258

Nodelman, Perry, 2003: The pleasures of childrenʼs literature. Boston: Allyn and Bacon.

Raasch, Albert, 2002: Europe, frontiers, and languages: Guide for the Development of Language Education Policies in Europe From Linguistic Diversity to Plurilingual Education: Reference Study. Strasbourg: Council of Europe.

Rahimi, Soheil, 2014: The Use of Literature in EFL Classes. Journal of Academic and Applied Studies: Special Issue on Applied Sciences 4/6. 1–12.

SEJO 2011 = Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje, ocenjevanje, 2011. Ljubljana: Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva.

Stamos, Vladislava in Lunaček, Peter, 2012: Pomembnost empatije. Zdravstveno varstvo 51/4. 299–301. DOI: https://doi.org/10.2478/v10152-012-0033-9

Stepančič, Damijan, 2014: Nekaj razmišljanj ob ustvarjanju ilustracij za slikanico Anton! Otrok in knjiga 41/90. 69–72.

Toroš, Ana, 2022: Uvodna študija k čezmejni didaktiki čezmejne literature. Pirih Svetina, Nataša in Ferbežar, Ina (ur.): Na stičišču svetov: slovenščina kot drugi in tuji jezik. Obdobja 41. Ljubljana: Založba Univerze v Ljubljani. 341–349.

Zupan Sosič, Alojzija, 2010: Literarnost, ponovno. Primerjalna književnost 33/3. 199–220.

Zupan Sosič, Alojzija, 2011: Na pomolu sodobnosti ali o književnosti in romanu. Maribor: Litera.

Žbogar, Alenka, 2010: Ljubezen v sodobni slovenski kratki pripovedni prozi in srednješolski pouk književnosti. Zupan Sosič, Alojzija (ur.): Sodobna slovenska književnost (1980–2010). Obdobja 29. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 425–431.

Žbogar, Alenka, 2013: Iz didaktike slovenščine. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije.

Žbogar, Alenka, 2014: Literarno branje in mladostniki. Žbogar, Alenka (ur.): Recepcija slovenske književnosti. Obdobja 33. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 551–557.

Prenosi

Objavljeno

30.11.2023

Številka

Rubrika

Slikanice

Kako citirati

Zajc, I. (2023). Vojna tematika v slikanicah Lucije Stepančič in Damijana Stepančiča v čezmejnem prostoru: Emocionalni vidik. Jezik in Slovstvo, 68(3), 87-99. https://doi.org/10.4312/jis.68.3.87-99