Pomen leksema oko kot sestavine frazemov v slovenskem vzhodnodolenjskem govoru Šentruperta

Avtorji

  • Vera Smole Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.68.2.137-158

Ključne besede:

narečna frazeologija, somatični frazem, dolenjsko narečje, semantična kategorizacija, oko

Povzetek

Tukajšnja obravnava narečnih frazemov s sestavino OKO ima naslednje namene: 1) z naborom frazemov s to sestavino v vzhodnodolenjskem govoru Šentruperta prispevati k slovenski (narečni) gradivski zbirki (somatičnih) frazemov in pojavnost v njem primerjati s tisto v knjižnem jeziku; 2) na osnovi tega gradiva izpeljati poskus sintetičnega pomenskega kategoriziranja leksema oko, oči z možnostjo aplikacije na druge narečne govore in na slovenski knjižni jezik; 3) ugotoviti tipične značilnosti leksema oko, oči v frazemih s to sestavino v vzhodnodolenjskem govoru Šentruperta.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Chevalier, Jean in Gheerbrant, Alain, 1995: Slovar simbolov. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Guilbert, Louis idr., 1976: Grand Larousse de la langue française en sept volumes. Tome cinquième, O-PSI. Pariz: Librairie Larousse.

Kržišnik - Kolšek, Erika, 1990: Sestavina roka v frazeologemih slovenskega knjižnega jezika. Pretnar, Tone in Počaj-Rus, Darinka (ur.): XXVI. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana: Filozofska fakulteta. 141–154.

Menac, Antica, Fink-Arsovski, Željka in Venturin, Radomir, 2003: Hrvatski frazeološki rječnik. Zagreb: Naklada Ljevak.

Pease, Allan, 1986: Govorica telesa. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Smole, Vera, 2007: Pomen leksema oko kot sestavine frazemov v slovenskem vzhodnodolenjskem govoru Šentruperta. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku 50. Novi Sad: Matica srpska. [853]–862.

Snoj, Marko, 2003: Slovenski etimološki slovar. Ljubljana: Modrijan.

SSF = Keber, Janez, 2011: Slovar slovenskih frazemov. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika: www.fran.si. (Dostop 30. 5. 2023.)

SSKJ2 = Slovar slovenskega knjižnega jezika: druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja: www.fran.si. (Dostop 30. 5. 2023.)

Vidovič Muha, Ada, 2000: Slovensko leksikalno pomenoslovje: govorica slovarja. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Prenosi

Objavljeno

19.09.2023

Številka

Rubrika

Prof. dr. Eriki Kržišnik ob življenjskem jubileju

Kako citirati

Smole, V. (2023). Pomen leksema oko kot sestavine frazemov v slovenskem vzhodnodolenjskem govoru Šentruperta . Jezik in Slovstvo, 68(2), 137-158. https://doi.org/10.4312/jis.68.2.137-158