Analiza popravkov velike/male začetnice v korpusih Šolar in Lektor

Avtorji

  • Vesna Žnidar Osnovna šola Kolezija, Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/AEMZ1104

Ključne besede:

besedilna revizija, velika/mala začetnica, lektoriranje, popravek, kodifikacija

Povzetek

Prispevek obravnava vlogo pravopisne norme pri dveh oblikah revizije neavtorskih besedil –  popravljanju besedil v okviru učno-vzgojnega procesa in lektoriranju. Učitelj in lektor posegata v besedilo, da bi opozorila na odklone od knjižnojezikovne norme, učitelj z namenom razvijanja učenčeve jezikovne (in slogovne) zmožnosti, lektor pa, da bi zagotovil skladnost besedila s knjižnojezikovno normo; za takšen poseg v besedilo uporabljamo izraz popravek. Za primerjalno analizo smo uporabili gradivo iz specializiranih korpusov Šolar in Lektor, in sicer popravke velike/male začetnice, ki jih je v korpusu Šolar 2015 in predstavljajo posebno kategorijo znotraj napak zapisa, medtem ko jih je v korpusu Lektor 1702 in so razdeljeni v šest podtipov, ki se skupaj natančno prekrivajo s kategorijo popravkov velike in male začetnice v korpusu Šolar in so nam služili za oblikovanje tipologije popravkov iz korpusa Šolar. Predstavljamo konkretne pravopisne težave, s katerimi se srečujejo učenci in odrasli avtorji, ter kako napake popravljajo učitelji in kako lektorji, pri čemer presojamo, ali se pri popravljanju strogo držijo kodificirane pravopisne norme oz. ali prihaja do odklonov in v katerih primerih. Ugotavljamo, da največ težav povzroča ločevanje med lastno- in občnoimenskostjo. S povezovanjem področja razvijanja jezikovne zmožnosti pri učencih in področja lektoriranja raziskava predstavlja nov pristop v preučevanju jezika.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Viri

COBISS: https://www.cobiss.si/. (Dostop 24. 7. 2017.)

ePravopis: www.fran.si. (Dostop 7. 7. 2023.)

Jezikovna svetovalnica: https://svetovalnica.zrc-sazu.si/. (Dostop 31. 7. 2023.)

Korpus Lektor: http://ssj.slovenscina.eu/korpusi/lektor. (Dostop 31. 7. 2023.)

Korpus Šolar: http://ssj.slovenscina.eu/korpusi/solar. (Dostop 31. 7. 2023.)

Slovarski portal Fran. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU: www.fran.si. (Dostop 31. 7. 2023.)

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika: www.fran.si. (Dostop 31. 7. 2023.)

SSKJ2 = Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja: www.fran.si. (Dostop 31. 7. 2023.)

Toporišič, Jože (ur.), 2001: Slovenski pravopis. Ljubljana: ZRC SAZU. www.fran.si. (Dostop 31. 7. 2023.)

*****

Literatura

Čuden, Milena in Hočevar Gregorič, Mateja, 2022: Slovenščina 6. Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 6. razredu osnovne šole. 2. del. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Dobrovoljc, Helena in Jakop, Nataša, 2012: Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom. Ljubljana: Založba ZRC.

Dobrovoljc, Helena in Lengar Verovnik, Tina: 2020: Pravopisne kategorije ePravopisa 2019. Ljubljana: Založba ZRC. https://fran.si/Search/File2?dictionaryId=177&name=ePravopis%20PK%202019.pdf. (Dostop 18. 7. 2023.)

Dobrovoljc, Helena in Mirtič, Tanja, 2016: Mala ali velika začetnica v imenih oz. poimenovanjih meddržavnih ali upravnih zvez. Jezikovna svetovalnica. https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/1742/mala-ali-velika-za%C4%8Detnica-v-imenih-oz-poimenovanjih-meddr%C5%BEavnih-ali-upravnih-zvez. (Dostop 7. 7. 2023.)

Dobrovoljc, Helena, 2017: Imena zgodovinskih državnih tvorb: »Sveto rimsko cesarstvo nemške narodnosti«. Jezikovna svetovalnica. https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/2196/imena-zgodovinskih-dr%C5%BEavnih-tvorb-sveto-rimsko-cesarstvo-nem%C5%A1ke-narodnosti. (Dostop 8. 7. 2023.)

Goli, Teja, 2018: Na napakah se učimo: kategorizacija učiteljskih popravkov v korpusu Šolar 2.0. Magistrsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani.

Gorjanc, Vojko in Fišer, Darja, 2013: Korpusna analiza. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Kladnik, Drago, 2014: Zemljepisna imena pokrajin in označevanje lege znotraj celin. Jezikovna svetovalnica. https://svetovalnica.zrc-sazu.si/ (Dostop 7. 7. 2023.)

Kosem, Iztok, Stritar, Mojca, Može, Sara, Zwitter Vitez, Ana, Arhar Holdt, Špela in Rozman, Tadeja, 2012: Analiza jezikovnih težav učencev: korpusni pristop. Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko. DOI: https://doi.org/10.4312/9789610603535.

Lengar Verovnik, Tina, 2012: Pravopisna norma proti normam drugih ved in področij človekovega delovanja, ravnanja. Jakop, Nataša in Dobrovoljc, Helena (ur.): Pravopisna stikanja: Razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana: Založba ZRC. 17–25.

Müller, Jakob, 1982: Jezik kot vrednota ali kot resničnost. Naši razgledi 31/10. 294–296.

Pirih Svetina, Nataša, 2003: Napaka v ogledalu procesa učenja tujega jezika. Jezik in slov­stvo 48/2. 17–26.

Popič, Damjan, 2014: Korpusnojezikovna analiza vplivov na slovenska prevodna besedila. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani.

Pravopis 8.0 (predlog): Pravila novega slovenskega pravopisa za javno razpravo: https://fran.si/pravopis8. (Dostop 26. 7. 2023.)

Rozman, Tadeja, Arhar Holdt, Špela, Pollak, Senja in Kosem, Iztok, 2018: Kolokacije v korpusu Šolar. Jezik in slovstvo 63/2–3. 117–128.

Skubic, Andrej E., 2005: Obrazi jezika. Ljubljana: Študentska založba.

Toporišič, Jože, 1992: Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Trdina, Silva, 1971: Besedna umetnost II. Ljubljana: Mladinska knjiga.

UN OŠ 2018 = Poznanovič, Mojca, Cestnik, Mojca, Čuden, Milena, Gomivnik Thuma, Vida, Honzak, Mojca, Križaj, Martina, Rosc-Leskovec, Darinka, Žveglič, Marica in Ahačič, Kozma, 2018: Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt (posodobljena izdaja). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MVI/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_slovenscina.pdf. (Dostop 28. 7. 2023.)

Weiss, Peter, 2017: Raba velike oz. male začetnice v zvezi »Božji Sin«. Jezikovna svetovalnica. https://svetovalnica.zrc-sazu.si/. (Dostop 20. 7. 2023.)

Žagar, France, 1995: Komentiranje in revidiranje spisov. Jezik in slovstvo 40/8. 301–302.

Prenosi

Objavljeno

17.04.2024

Številka

Rubrika

Razprave

Kako citirati

Žnidar, V. (2024). Analiza popravkov velike/male začetnice v korpusih Šolar in Lektor. Jezik in Slovstvo, 3-16. https://doi.org/10.4312/AEMZ1104