Besedotvorna terminologija v slovenističnem jezikoslovju

Avtorji

  • Saška Štumberger Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.68.4.177-189

Ključne besede:

analitični pristop, sintetični pristop, zgradba tvorjenke, skladenjska podstava

Povzetek

V prispevku je predstavljena besedotvorna terminologija v slovenističnem jezikoslovju, kot se je oblikovala v izbranih slovenskih besedotvornih obravnavah. Besedotvorne obravnave izhajajo iz zgodovinskega jezikoslovja, ki ima v središču obravnave jezikovni razvoj v različnih obdobjih (diahronija). V novejšem času je v slovenistiki v ospredju sinhrona obravnava besedotvorja, pri kateri se dopolnjujeta analitični in sintetični pristop. Posledica različnih težišč obravnav in pristopov so razlike pri opredelitvah in rabi terminov, to pa nam otežuje razumevanje besedotvorja in razpravljanje o tematiki.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ahačič, Kozma, 2017: Slovnica na kvadrat. Ljubljana: Rokus Klett.

Babić, Stjepan, 2002: Tvorba riječi u hrvatskome književnome jeziku. Treće, poboljšano izdanje. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Nakladni zavod Globus.

Bajec, Anton, 1950: Besedotvorje slovenskega jezika: I. Izpeljava samostalnikov. Ljubljana: SAZU, Razred za filološke in literarne vede, DZS.

Bajec, Anton, Kolarič, Rudolf, Rupel, Mirko in Šolar, Jakob, 1956: Slovenska slovnica. Ljubljana: DZS.

SNB = Bizjak Končar, Aleksandra in Snoj, Marko (ur.), 2012: Slovar novejšega besedja slovenskega jezika. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. www.fran.si. (Dostop 24. 8. 2023.)

Snoj, Marko, 1997 (1997, 2003, 2009, 2015): Slovenski etimološki slovar. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. www.fran.si. (Dostop 24. 8. 2023.)

Snoj, Marko, 2020: Besedotvorje: prikaz na samostalniških izpeljankah s priponskimi obrazili -ica, -ca, -ka in -ika. Šekli, Matej in Rezoničnik, Lidija (ur.): Slovenski jezik in književnost v srednjeevropskem prostoru. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije. 153–167. https://zdsds.si/tiskovina/2695/. (Dostop 8. 11. 2023.)

SP 2001 = Toporišič, Jože idr. (ur.), 2001: Slovenski pravopis. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. www.fran.si. (Dostop 24. 8. 2023.)

Stramljič Breznik, Irena, 2010: Tvorjenke slovenskega jezika med slovarjem in besedilom. Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti.

Šekli, Matej, 2012: Tipologija prevojnih oblikoglasnih premen v praslovanskem oblikovnem sistemu. Slavistična revija 60/4. 603–620.

Šekli, Matej, 2013a: Praslovanska starejša regresivna (prva) palatalizacija in jotacija mehkonebnikov v praslovanščini in slovenščini. Zuljan Kumar, Danila in Dobrovoljc, Helena (ur.): Škrabčevi dnevi 8. Zbornik prispevkov s simpozija 2013. Nova Gorica: Založba Univerze. 44–54.

Šekli, Matej, 2013b: Zgodovina obravnave zloženk v slovenščini. Orel, Irena (ur.): Novi pogledi na filološko delo o. Marka Pohlina in njegov čas: ob 80-letnici prof. dr. Martine Orožen in 85-letnici akad. prof. dr. Jožeta Toporišiča. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete 236–263.

Toporišič, Jože, 1992: Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Toporišič, Jože, 2004 (1976): Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja.

Toporišič, Jože, 2007: Jezikoslovni slovnični teoremi Jožeta Toporišiča. Vidovič Muha, Ada (ur.): Razvoj slovenskega strokovnega jezika. Obdobja 24. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. 401−413.

Tratnik, Julija, 2023: Samostalniške izpeljanke iz predložne zveze. Diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani.

Vidovič Muha, Ada, 1988: Slovensko skladenjsko besedotvorje ob primerih zloženk. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Vidovič Muha, Ada: 1991: Nadaljevanka o slovenski besedotvorni teoriji. Slavistična revija 39/1. 101–113.

Vidovič Muha, Ada, 2011: Slovensko skladenjsko besedotvorje. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Vidovič Muha, Ada, 2019: Iz zgodovine slovenskega besedotvorja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Prenosi

Objavljeno

22.12.2023

Kako citirati

Štumberger, S. (2023). Besedotvorna terminologija v slovenističnem jezikoslovju. Jezik in Slovstvo, 68(4), 177-189. https://doi.org/10.4312/jis.68.4.177-189