Avtomatizmi – kolokacije

Avtorji

  • Nataša Logar Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.68.4.139-156

Ključne besede:

poročevalstvo, jezik novinarjev, Tomo Korošec, sklicevanje, vir informacij

Povzetek

V prispevku smo najprej podrobno proučili Koroščevo razumevanje avtomatizmov, nato pa smo njegovo opredelitev tega jezikovnega pojava soočili še s kolokacijami – tako avtomatizmi kot kolokacije so namreč predvidljiva zveza vsaj dveh besed. Ob tem smo se kritično vprašali, ali sodijo med avtomatizme poleg tipov kot poročajo tuji viri, kot smo že poročali in Več o tem na str. X tudi zveze, ki nimajo pomena (1.) sklicevanja na vir novinarjevih informacij, (2.) navezovanja na lastno poročanje in (3.) usmerjanja bralcev po straneh časopisa. Gre za zveze, kot sta npr. posvečati pozornost in ozko grlo v pomenu ᾿odsek ceste ali situacija, ki povzroča zamude‘, ki so v poročevalstvu prav tako pogoste. V nadaljevanju smo v kratki analizi preverili, ali je 18 primerov avtomatizmov in možnih avtomatizmov, ki smo jih vključili v prvi del razprave, zapisanih tudi v dveh kolokacijskih slovarjih, ter po pregledu še dodatnih za poročevalstvo značilnih zvez z istim jedrom ugotovili, da lahko avtomatizme in možne avtomatizme štejemo tudi med kolokacije. Na koncu so nas kritičen pretres teorije in zgledov; primerjava z značilnostmi kolokacij ter vpogled v slovarja pripeljali do zaključka, da je avtomatizme pojmovno in poimenovalno najbolje v celoti opustiti ter predvidljive zveze besed tudi v poročevalstvu obravnavati kot kolokacije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Viri

Gigafida 2.0: korpus pisne standardne slovenščine, 2019. Ljubljana: Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani. https://viri.cjvt.si/gigafida/. (Dostop 9. 11. 2023.)

Kolokacijski slovar sodobne slovenščine 2.0, 2022. Ljubljana: Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani. https://viri.cjvt.si/kolokacije/slv/. (Dostop 23. 9. 2023.)

Korošec, Tomo idr. (ur.), 1977: Vojaški slovar. Ljubljana: Partizanska knjiga.

Rundell, Michael idr. (ur.), 2010: Macmillan Collocations Dictionary. Oxford: Macmillan Education.

Spletni slovar slovenskega jezika: spletni testni prikaz gesel Leksikalne baze za slovenščino, 2013. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Amebis. http://ssj.slovenscina.eu/spletni-slovar. (Dostop 23. 9. 2023.)

*****

Literatura

Arhar Holdt, Špela, 2011: Luščenje besednih zvez iz besedilnega korpusa z uporabo dvodelnih in tridelnih oblikoskladenjskih vzorcev. Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko.

Bajec, Anton idr. (ur.), 1970–1991: Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: DZS.

Bratko, Ivan, 2023: »Politična zloraba umetne inteligence bi lahko porušila temelje demokratičnih procesov, kot jih poznamo«. Intervjuval: Kocijančič, Gregor. Mladina 34/25. 45–49.

Breznik, Anton, 1933: O časnikarski slovenščini. Dom in svet 46/1–2. 72–82, 141–146, 200–206, 255–263, 312–320, 420–424, 524–527.

Červ, Gaja, 2008: Poročevalske metafore, ujete v metaforo ogledala realnosti. Kalin Golob, Monika, Logar, Nataša in Grizold, Anton (ur.): Jezikovna prepletanja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 133–148.

Červ, Gaja, 2009: Žanrski korpus novinarskih besedil. Stabej, Marko (ur.): Infrastruktura slovenščine in slovenistike. Obdobja 28. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 89–95.

Dular, Janez, 1974: Zvrstnost slovenskega jezika. Kmecl, Matjaž, Logar, Tine in Toporišič, Jože (ur.): Slovenski jezik, literatura in kultura: informativni zbornik. Ljubljana: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze. 54–74.

Dular, Janez, 1975: Zvrstna pripadnost prvin v publicističnih besedilih. Slavistična revija 23/2. 197–222.

Dular, Janez in Bojadžiev, Damjan, 1982: Pregledovanje baze simboličnih podatkov v priglagolski vezavi v slovenščini. Zbornik II. znanstvenega srečanja Računalniška obdelava lingvističnih podatkov. Ljubljana: Institut »Jožef Stefan«. 331–334.

Fabre, Cécile in Lenci, Alessandro, 2015: Distributional Semantics Today: Introduction to the Special Issue. Revue TAL, Sémantique distributionnelle 56/2. 7–20.

Firth, John R., 1957: Papers in Linguistics 1934–1951. London: Oxford University Press.

Fišer, Darja in Pahor de Maiti, Kristina, 2021: »Prvič, sem političarka in ne politik, drugič pa ---«: korpusni pristop k raziskovanju parlamentarnega diskurza. Prispevki za novejšo zgodovino 61/1. 144–179.

Gantar, Polona, 2007: Stalne besedne zveze v slovenščini. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Gantar, Polona, 2015: Leksikografski opis slovenščine v digitalnem okolju. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Gantar, Polona, Grabnar, Katja, Kocjančič, Polonca, Krek, Simon, Pobirk, Olga, Rejc, Rok, Šorli, Mojca, Šuster, Simon in Zaranšek, Petra, 2009: Standardi za izdelavo posamezne leksikonske enote v leksikalni bazi (Kazalnik 6). Kamnik: Amebis. http://projekt.slovenscina.eu/Media/Kazalniki/Kazalnik6/SSJ_Kazalnik_6_Specifikacije-leksikalna-baza_v1.pdf. (Dostop 23. 9. 2023.)

Gantar, Polona, Krek, Simon in Kosem, Iztok, 2021: Opredelitev kolokacij v digitalnih slovarskih virih za slovenščino. Kosem, Iztok (ur.): Kolokacije v slovenščini. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 15–42.

Gorjanc, Vojko, 2005. Uvod v korpusno jezikoslovje. Domžale: Izolit.

Jedlička, Alois, Formánková, Věra in Rejmánková, Miloslava, 1970: Základy češké stylistiky. Praga: SPN – pedagogické nakladatelství. 45–48.

Kalin Golob, Monika, 2003: H koreninam slovenskega poročevalnega stila. Ljubljana: Jutro.

Kalin Golob, Monika, 2005: Jezikovna kultura in jezikovni kotički. Ljubljana: Jutro.

Kalin Golob, Monika in Logar, Nataša, 2015: Jezikovne izbire pri upovedovanju zaupnih virov informacij: iz zgodovine v sodobnost. Teorija in praksa 52/4. 651–669.

Korošec, Tomo, 1972: Pet minut za boljši jezik. Ljubljana: DZS.

Korošec, Tomo, 1976: Poglavja iz strukturalne analize slovenskega časopisnega stila. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani.

Korošec, Tomo, 1977: Nekaj pogledov na avtomatizacijo in aktualizacijo. Slavistična revija 25/4. 457–464.

Korošec, Tomo, 1981: O Levstikovem publicističnem jeziku v Napreju. Slavistična revija 29/4. 351–371.

Korošec, Tomo, 1998: Stilistika slovenskega poročevalstva. Ljubljana: Kmečki glas.

Korošec, Tomo, 2005: K stilu športnega poročevalstva. Poler Kovačič, Melita in Erjavec, Karmen (ur.): Uvod v novinarske študije. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 257–272.

Korošec, Tomo, Poniž, Denis in Tancig, Peter, 1982: Uporabnost računalniških konkordanc v lingvističnih in literarnih raziskavah. Zbornik II. znanstvenega srečanja Računalniška obdelava lingvističnih podatkov. Ljubljana: Institut »Jožef Stefan«. 405–415.

Kosem, Iztok (ur.), 2021: Kolokacije v slovenščini. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Kosem, Iztok, Krek, Simon, Gantar, Polona, Arhar Holdt, Špela, Čibej, Jaka in Laskowski, Cyprian Adam, 2018: Kolokacijski slovar sodobne slovenščine. Fišer, Darja in Pančur, Andrej (ur.): Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete v Ljubljani. 133–139.

Kosem, Iztok, Logar, Nataša, Dobrovoljc, Kaja in Ljubešić, Nikola, 2021: Razvrščanje in relevantnost kolokatorjev v slovenščini: novi pristopi. Kosem, Iztok (ur.): Kolokacije v slovenščini. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 79–124.

Krek, Simon, 2015: Leksikografska orodja za slovenščino: slovnica besednih skic. Gorjanc, Vojko, Gantar, Polona, Kosem, Iztok in Krek, Simon (ur.): Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 358–378.

Krishnamurthy, Ramesh, 2006: Collocation. Brown, Keith (ur.): Encyclopedia of Language & Linguistics. Elsevier. 596–600. DOI: https://doi.org/10.1016/B0-08-044854-2/00414-4.

Levy, Omer in Goldberg, Yoav, 2014: Neural Word Embedding as Implicit Matrix Factorization. Ghahramani, Zoubin, Welling, Murisi, Cortes, Corinna, Lawrence, Neil D. in Wein­berger, Kilian Q. (ur.): Advances in Neural Information Processing Systems 27 (NIPS 2014). New York: Curran. 1–9.

Logar, Nataša, 2013: Korpusna terminografija: primer odnosov z javnostmi. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Trojina, zavod za uporabno slovenistiko.

Logar, Nataša, Kosem, Iztok in Erjavec, Tomaž, 2019: Aleks: leksikalno-skladenjska podatkovna zbirka slovenskega strokovno-znanstvenega jezika (zasnova in zgradba). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani, Institut »Jožef Stefan«.

McEnery, Tony in Hardie, Andrew, 2012: Corpus Linguistics: Method, Theory and Practice. Cambridge: Cambridge University Press.

Müller, Jakob, 2009: Kritične misli in zamisli o SSKJ. Perdih, Andrej (ur.): Strokovni posvet o novem slovarju slovenskega jezika. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 17–25.

Pisanski Peterlin, Agnes, 2017: Metabesedilo med dvema kulturama. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Pori, Eva in Kosem, Iztok, 2021: Evalvacija avtomatskega luščenja kolokacijskih podatkov iz besednih skic v orodju Sketch Engine. Kosem, Iztok (ur.): Kolokacije v slovenščini. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 43–77.

Sinclair, John, 1991: Corpus, Concordance, Collocation. Oxford: Oxford University Press.

Suhadolnik, Stane, 1968: Koncept novega slovarja slovenskega knjižnega jezika. Jezik in slovstvo 13/7. 219–224.

Šorli, Mojca, 2020: Semantična prozodija: leksikalni in besedilno-diskurzivni vidiki. Ljubljana: Založba ZRC.

Tancig, Peter in Tavzes, Miloš, 1982: Računalniška podpora pri izdelavi slovarjev in pravopisov. Zbornik II. znanstvenega srečanja Računalniška obdelava lingvističnih podatkov. Ljubljana: Institut »Jožef Stefan«. 441–449.

Verdonik, Darinka, 2015: Jezikovnoteoretska načela v korpusnem jezikoslovju. Slovenščina 2.0 3/1. 1–17.

Vidovič Muha, Ada, 2021: Moč in nemoč knjižnega jezika. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Vrbinc, Marjeta, 2001: Kolokacije in rojeni govorci – pomen vključevanja kolokacij v dvojezične slovarje. Kržišnik, Erika (ur.): Skripta 5. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete. 51–63.

Prenosi

Objavljeno

22.12.2023

Kako citirati

Logar, N. (2023). Avtomatizmi – kolokacije. Jezik in Slovstvo, 68(4), 139-156. https://doi.org/10.4312/jis.68.4.139-156