Pogledi na slikanico

Avtorji

  • Milena Mileva Blažić Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.68.3.61-71

Ključne besede:

slikanica, ilustracije, pravljice, učni načrt, večnaslovniškost

Povzetek

Članek prikaže izbrane slovenske in tuje opredelitve slikanice, njene klasifikacije in teorije. Predstavi literarnozgodovinski in -teoretični razvoj slikanice na Slovenskem, pri čemer se opiramo na tuje (M. Nikolajeva, S. Beckett, B. Kümmerling-Meibauer) in slovenske (M. Kobe, D. Haramija in J. Batič) raziskovalke. Slikanico skušamo predstaviti kot predmet preučevanja, zato preverimo razvoj vključevanja slikanic v slovenski šolski sistem preko učnih načrtov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Arzipe, Evelyn in Styles, Morag, 2002 [2015, 2023]: Children Reading Pictures: Interpreting Visual Texts. New York, London: Routledge.

Batič, Janja in Haramija, Dragica, 2014: Teorija slikanice. Otrok in knjiga 41/89. 5–19.

Beckett, Sandra L., 2012: Crossover Picturebooks: A Genre for All Ages. New York, London: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203154038

Blažić, Milena Mileva, 2018: Sreča je v knjigah: slovenska slikanica in literarnozgodovinske prelomnice = Happiness is in the books: the Slovenian picture book and the turning points in literary history. Likovne besede: revija za likovno umetnost 110. 90–95.

Brenk, Kristina, 1967: O ilustracijah v slikanicah za otroke in knjigah za mladino. Rokopis.

Carlson, Stephanie M. in White, Rachel E., 2013: Executive Functioning, Pretend Play and Imagination. Taylor, Marjorie (ur.): The Oxford Handbook of the Development of Imagination. Oxford: Oxford University Press. 161–174. DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195395761.013.0011

Haramija, Dragica in Batič, Janja, 2013: Poetika slikanice. Murska Sobota: Franc-Franc.

Hürlimann, Bettina, 1968: Svet v slikanici: moderne slikanice iz 24. dežel. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Kobe, Marjana, 1972: Priredbe klasičnih del iz svetovne književnosti za mladino v slikanicah za najmlajše. Otrok in knjiga 1. 52–66.

Kobe, Marjana, 1976: Slovenska slikanica v svetovnem prostoru: nekaj vidikov. Otrok in knjiga 4. 13–31.

Kobe, Marjana, 1982: Študij mladinske književnosti, njegove naloge in možnosti. Otrok in knjiga 15. 23–27.

Kobe, Marjana, 1987: Pogledi na mladinsko književnost. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Kobe, Marjana, 2004: Uvodna beseda o slikanici. Otrok in knjiga 59. 41–42.

Kümmerling-Meibauer, Bettina in Goga, Nina, 2017: Maps and Mapping in Children’s Literature: Landscapes, Seascapes, and Cityscapes. Amsterdam, Philadelphia: J. Benjamins.

Kümmerling-Meibauer, Bettina in Meibauer, Jörg, 2017: Metaphorical Maps in Picturebooks. Kümmerling-Meibauer, Bettina in Goga, Nina (ur.): Maps and Mapping in Children’s Literature: Landscapes, Seascapes, and Cityscapes. Amsterdam, Philadelphia: J. Benjamins. 75–91. DOI: https://doi.org/10.1075/clcc.7.05kum

Kümmerling-Meibauer, Bettina in Meibauer, Jörg, 2020. Slikanice in kognitivne študije. Sodobnost 84/11. 1643–1658.

Kümmerling-Meibauer, Bettina, 2014: Picturebooks: representation and narration. New York, London: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203582275

Nikolajeva, Maria in Scott, Carole, 2001: How picturebooks work. New York, London: Garland.

Nikolajeva, Maria, 2003: Verbalno in vizualno: slikanica kot medij. Otrok in knjiga 30/58. 5–26.

Pantaleo, Sylvia, 2008: Exploring Student Response to Contemporary Picturebooks. Toronto: University of Toronto Press. DOI: https://doi.org/10.3138/9781442688063

Schwentner, Lavoslav, 1911: Schwentnerjev katalog slovenskih knjig. Ljubljana: L. Schwentner. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-SEG9U6QJ. (Dostop 24. 9. 2023.)

Sipe, Lawrance R. in Pantaleo, Sylvia, 2008: Postmodern Picturebooks: Play, Parody, and Self-Referentiality. New York: Routhledge.

Širok, Albert, 1939: Kratek pogovor z avtorjem slikanice. Učiteljski tovariš 79/22 (8. 6. 1939). 2. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-SAH8LKOL. (Dostop 15. 7. 2023.)

UN 1926 = Učni načrt: (nastavni program) za I., II., III. in IV. razred vseh osnovnih šol v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, 1926. Beograd: Ministrstvo prosvete.

UN 1936 = Program i metodska uputstva za rad u srednjim školamam, 1936. Beograd: Državna štamparija Kraljevine Jugoslavije.

UN 1946 = Učni načrt za prve štiri razrede osnovnih šol, 1946. Ljubljana: DZS.

UN 1948 = Učni načrt za osnovne šole, nižje razrede sedemletk in višje osnovne šole, 1948. Ljubljana: Ministrstvo za prosveto LRS.

UN 1950 = Učni načrt za osnovne šole, 1950. Ljubljana: DZS.

UN 1959 = Osnove predmetnika in učnega načrta za osnovne šole, 1959. Ljubljana: Zavod za proučevanje šolstva.

UN 1984 = Program življenja in dela osnovne šole: 2. zvezek. Jezikovno-umetnostno vzgojno izobraževalno področje (učni načrti), 1984. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

UN 1998 = Kmecl, Matjaž, Poznanovič, Mojca, Bešter, Marja, Saksida, Igor, Krakar-Vogel, Boža, Kranjc, Simona, Križaj, Martina, Legvart, Polona, Ivšek, Milena in Honzak, Mojca, 1998: Učni načrt: predlog: maj 1998. Slovenščina. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

UN 2018 = Poznanovič, Mojca, Cestnik, Mojca, Čuden, Milena, Gomivnik Thuma, Vida, Honzak, Mojca, Križaj, Martina, Rosc-Leskovec, Darinka, Žveglič, Marica in Ahačič, Kozma, 2018: Učni načrt za pouk slovenščine v osnovni šoli. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Prenosi

Objavljeno

30.11.2023

Številka

Rubrika

Slikanice

Kako citirati

Blažić, M. M. (2023). Pogledi na slikanico. Jezik in Slovstvo, 68(3), 61-71. https://doi.org/10.4312/jis.68.3.61-71

Podobni članki

1-10 od 51

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.