Preliminarna raziskava izgovarjave slovenskih jezičnih nezvočnikov z ultrazvočno napravo

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.68.4.241-258

Ključne besede:

slovenščina, artikulacijska fonetika, ultrazvok, nezvočniki, koartikulacija

Povzetek

V prispevku je uvodoma predstavljen razvoj artikulacijske fonetike in njenih metod. Navedene so ultrazvočne raziskave, ki so bile izvedene za slovenščino oziroma so jih izvedli slovenski raziskovalci. Sledi predstavitev ultrazvočne metode za raziskovanje artikulacije – poudarek je na njenih prednostih in slabostih. Jedro prispevka je predstavitev preliminarne raziskave izgovora slovenskih jezičnih nezvočnikov (/s z ʃ ʒ x ʦ ʧ ʤ k ɡ/) pri enem govorcu, ki je bila izvedena maja leta 2022 z ultrazvočno napravo. Raziskovane jezične nezvočnike smo opazovali v vzglasnem položaju pred naglašenim samoglasnikom v dvozložnih besedah, besede so bile umeščene v jedro krajših povedi. Raziskovani glasovi so bili ročno označeni na zvočnem signalu, nato pa je bil ročno označen tudi položaj jezične ploskve na sagitalnih ultrazvočnih slikah. Rezultat prispevka so povprečne lege jezika pri posameznem jezičnem nezvočniku, te so grafično predstavljene z okvirji z ročaji, ki nam pokažejo, v katerih točkah je položaj jezika stabilen in v katerih bolj variabilen. Ugotovimo, da sta najstabilnejša zadlesnična pripornika /ʃ ʒ/. Slednja se v povprečni legi jezika ne ločita, enako velja tudi za druge zvenečnostne pare: /s – z, ʧ– ʤ, k – ɡ/. Pri nezvenečem mehkonebnem priporniku /x/ smo prikazali tudi vpliv koartikulacije na povprečno lego jezične ploskve.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Balch, Peter in Wrench, Alan, 2017: Articulate Assistant Advanced. Različica 2.17.03. Articulate Instruments Ltd. http://www.articulateinstruments.com/downloads/. (Dostop 30. 10. 2023.)

Bezlaj, France, 1939: Oris slovenskega knjižnega izgovora. Ljubljana: Znanstveno društvo.

Bovhan, Ana, 2019: Uporaba ultrazvoka v logopedski obravnavi z dečkom s sumom na otroško govorno apraksijo. Magistrsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani.

Carović, Ines, 2014: Stabilizacijski sustavi u ultrazvučnim istraživanjima. Govor 31/2. 87–108.

Carović, Ines, 2017: Ultrasound study: difference in coarticulation resistance between Croatian fricatives /s/ and /ʃ/. Cergol Kovačević, Kristina in Udier, Sanda Lucija (ur.): Applied Lingustics Research and Methodology: Proceedings from the 2015 CALS conference. Frankfurt: Peter Lang. 203–221.

Chiong, Rachel Evangeline, Macanović, Andrea, Jurgec, Peter in Weiss, Peter, 2018: Palatalization consonant harmony in Zadrečka Valley Slovenian supports Agreement-by-Correspondence. Rokopis. Toronto: Univerza v Torontu.

Chirkova, Katia, Chen, Yiya in Kocjančič Antolík, Tanja, 2013: Xumi (part 2): Upper Xumi, the variety of the upper reaches of the Shuiluo river. Journal of the International Phonetic Association 43/3. 381–396. DOI: https://doi.org/10.1017/S0025100313000169.

Chirkova, Katia, Kocjančič Antolík, Tanja in Amelot, Angélique, 2023: Baima. Journal of the International Phonetic Association 53/2. 547–576. DOI: https://doi.org/10.1017/S0025100321000219.

Chirkova, Katia, Wang, Dehe, Chen, Yiya, Amelot, Angélique in Kocjančič Antolík, Tanja, 2015: Ersu. Journal of the International Phonetic Association 45/2. 187–211. DOI: https://doi.org/10.1017/S0025100314000437.

Crystal, David (ur.), 2008: A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Oxford: Blackwell.

Farnetani, Edda in Recasens, Daniel, 2013: Coarticulation and connected speech processes. Hardcastle, William J., Laver, John in Gibbon, Fiona E. (ur.): The Handbook of Phonetic Sciences. Oxford: Wiley-Blackwell. 316–352.

Glück, Helmut in Rödel, Michael (ur.), 2016: Metzler Lexikon Sprache. Stuttgart, Weimar: Metzler.

Hardcastle, William J. in Hewlett, Nigel (ur.), 1999: Coarticulation: Theory, Data and Techniques. Cambridge: Cambridge University Press.

Horga, Damir in Liker, Marko, 2016: Artikulacijska fonetika: anatomija i fiziologija izgovora. Zagreb: Ibis grafika.

Horjak, Luka in Liker, Marko, 2022: Acoustic analysis of fricatives: preliminary data from Slovenian. Dobrić, Arnalda in Liker, Marko (ur.): Knjiga sažetaka: jedanaesti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Istraživanja govora, Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska, 8 - 10. prosinca 2022. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo. 47–48.

Iskarous, Khalil in Mooshammer, Christine, 2022: Coarticulation. Knight, Rachael-Anne in Setter, Jane (ur.): The Cambridge Handbook of Phonetics. Cambridge: Cambridge University Press. 106–132.

Iskarous, Khalil, 2005: Patterns of Tongue Movement. Journal of Phonetics 33/4. 363–381. DOI: https://doi.org/10.1016/j.wocn.2004.09.001.

Jurgec, Peter, 2007: Novejše besedje s stališča fonologije: primer slovenščine. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani.

Jurgec, Peter, 2019: Glasoslovne raziskave slovenskih narečij na Univerzi v Torontu. Tivadar, Hotimir (ur.): Slovenski javni govor in jezikovno-kulturna (samo)zavest. Obdobja 38. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 59–69. DOI: https://doi.org/10.4312/Obdobja.38.59-69.

Jurgec, Peter, Misic, Mia Sara in Kenda-Jež, Karmen, 2019: Glides as trigger of nasal harmony. Rokopis. Toronto: Univerza v Torontu.

Kingston, John, 2011: The phonetics-phonology interface. Lacy, Paul de (ur.): The Cambridge Handbook of Phonology. Cambridge: Cambridge University Press. 401–434.

Klarić, Antonio, 2021: Analiza instrumentalnih istraživačkih metoda na međunarodnim kongresima fonetskih znanosti. Diplomska naloga. Zagreb: Filozofska fakulteta, Univerza v Zagrebu. https://repozitorij.ffzg.unizg.hr/en/islandora/object/ffzg:3907. (Dostop 30. 10. 2023.)

Kocjančič Antolík, Tanja in Tivadar, Hotimir, 2019: Ultrazvočni pogled na artikulacijo slovenskih samoglasnikov. Tivadar, Hotimir (ur.): Slovenski javni govor in jezikovno-kulturna (samo)zavest. Obdobja 38. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 71–79. DOI: https://doi.org/10.4312/Obdobja.38.71-79.

Kocjančič Antolík, Tanja in Volín, Jan, 2019: Ultrasound tongue imaging for vowel remediation in Czech English. Calhoun, Sasha idr. (ur.): Proceedings of the 19th International Congress of Phonetic Sciences, Melbourne, Australia 2019. Canberra: Australasian Speech Science and Technology Association Inc. 3651–3655.

Kocjančič Antolík, Tanja, 2008: Ultrasound investigation of tongue movements in syllables with different onset structure. Sock, Rudolph, Fuchs, Susanne in Laprie, Yves (ur.): International Speech Production Seminar: Strasbourg, France, 8th-12th December 2008: ISSP 2008 Proceedings. Strasbourg: INRIA. 237–240. https://issp2008.loria.fr/Proceedings/PDF/issp2008-53.pdf. (Dostop 30. 10. 2023.)

Kocjančič Antolík, Tanja, 2020: Ultrasound tongu imaging in second language learning. Studie z aplikované lingvistiky 11/1. 109–116.

Lah Kravanja, Sandra, 2019: Ovrednotenje lege in funkcije jezika v preventivi artikulacijskih motenj odprtega griza sekalcev pri predšolskih otrocih s tridimenzionalno ultrazvočno preiskavo. Doktorska disertacija. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani.

Liker, Marko, Vidović Zorić, Ana, Zharkova, Natalia in Gibbon, Fiona E., 2019: Ultrasound analysis of postalveolar and palatal affricates in Croatian: a case of neutralisation. Calhoun, Sasha idr. (ur.): Proceedings of the 19th International Congress of Phonetic Sciences, Melbourne, Australia 2019. Canberra: Australasian Speech Science and Technology Association Inc. 3666–3670.

Lin, Susan, 2022: Observing and measuring speech articulation. Knight, Rachael-Anne in Setter, Jane (ur.): The Cambridge Handbook of Phonetics. Cambridge: Cambridge University Press. 362–386.

Malmberg, Bertil, 1970: The linguistic basis of phonetics. Malmberg, Bertil (ur.): Manual of Phonetics. Amsterdam, London: North-Holland Publishing Company. 1–16.

Onuk, Anja, 2015: Uporaba ultrazvoka v logopediji. Magistrsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani.

Ozbič, Martina, 2018: Uporaba ultrazvoka v logopediji in surdopedagogiki. Sežana: LOGOS. https://logos-martinaozbic.eu/wp-content/uploads/2019/10/ultrazvok-v-logopediji-in-surdopedagogiki-M_Ozbič_2018.pdf. (Dostop 30. 10. 2023.)

Pompino-Marschall, Bernd, 2009: Einführung in die Phonetik. Berlin, New York: De Gruyter.

R Core Team, 2023: R: A Language and Environment for Statistical Computing. Dunaj: R Foundation for Statistical Computing. https://www.R-project.org/. (Dostop 30. 10. 2023.)

Romanić, Danijel in Liker Marko, 2012: Ultrazvuk u istraživanju fiziologije proizvodnje govora. Govor 29/2. 169–86.

RStudio Team, 2023: RStudio: Integrated Development for R. Boston: RStudio. http://www.rstudio.com/. (Dostop 30. 10. 2023.)

Stone, Maueen, 2005: A guide to analysing tongue motion from ultrasound images. Clinical Linguistics & Phonetics 19/6–7. 455–501.

Stone, Maureen, 2013: Laboratory Techniques for Investigating Speech Articulation. Hardcastle, William J., Laver, John in Gibbon, Fiona E. (ur.): The Handbook of Phonetic Sciences. Oxford: Wiley-Blackwell. 9–38.

Šolar, Jakob, 1928: Slovenska medvokalna nostnika m in n. Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino 7/1. 47–65.

Tabain, Marija, 2015: Research methods in speech production. Jones, Mark J. in Knight, Rachael-Anne (ur.): The Bloomsbury Companion to Phonetics. London: Bloomsbury. 39–56.

Tivadar, Hotimir in Horjak, Luka, 2021: Smiselna kodifikacija slovenskega pravorečja. Mirtič, Tanja in Snoj, Marko (ur.): 1. slovenski pravorečni posvet. Razprave II. razreda SAZU, XXV. Ljubljana: SAZU. 17–34.

Tivadar, Hotimir in Jurgec, Peter, 2003: Podoba govorjenega slovenskega knjižnega jezika v Slovenskem pravopisu 2001. Slavistična revija 51/2. 203–220.

Wickham, Hadley in Bryan, Jennifer, 2023: readxl: Read Excel Files. https://readxl.tidyverse.org. (Dostop 30. 10. 2023.)

Wickham, Hadley, 2016: ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis. New York: Springer. https://ggplot2.tidyverse.org. (Dostop 30. 10. 2023.)

Wickham, Hadley, Vaughan. Davis in Girlich, Maximilian, 2023: tidyr: Tidy Messy Data. https://tidyr.tidyverse.org. (Dostop 30. 10. 2023.)

Zharkova, Natalia in Hewlett, Nigel, 2009: Measuring lingual coarticulation from midsagittal tongue contours: description and example calculations using English /t/ and /ɑ/. Journal of Phonetics 37/2. 248–256. DOI: https://doi.org/10.1016/j.wocn.2008.10.005.

Zharkova, Natalia, Gibbon, Fiona E. in Hardcastle, William J., 2015: Quantifying lingual coarticulation using ultrasound imaging data collected with and without head stabilisation. Clinical Linguistics & Phonetics 29/4. 249–265. DOI: https://doi.org/10.3109/02699206.2015.1007528.

Prenosi

Objavljeno

22.12.2023

Kako citirati

Horjak, L. (2023). Preliminarna raziskava izgovarjave slovenskih jezičnih nezvočnikov z ultrazvočno napravo. Jezik in Slovstvo, 68(4), 241-258. https://doi.org/10.4312/jis.68.4.241-258

Podobni članki

1-10 od 77

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.