Prevajanje italijanskih izključevalnih odvisnikov v slovenščino

Avtorji

  • Robert Grošelj Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.68.4.203-214

Ključne besede:

izključevalni odvisniki, prevodno-jezikovna analiza, prevodne ustreznice, italijanščina, slovenščina

Povzetek

Prispevek analizira in primerja italijanske izključevalne odvisnike in njihove slovenske prevodne ustreznice na osnovi zgledov iz Italijansko-slovenskega vzporednega korpusa ISPAC. Analiza razkriva zgradbene in pomensko-funkcijske značilnosti zgradb, pri slovenskih izključevalnih odvisnikih pa tudi glagolsko obliko in položaj. Med ustreznicami italijanskih izključevalnih odvisnikov prevladujejo istovrstni slovenski odvisniki, sledijo pa jim npr. vezalno priredje, protivno priredje, predložna zveza brez + rodilnik, ki jih zaznamujejo podobna pomenska razmerja (npr. zanikanje, protivnost, nasprotje). Izjemo predstavljajo italijanski deležijski odvisniki z zanikanjem, ki se najpogosteje prevajajo z vzročnimi (prirednimi in podrednimi) stavčnimi zvezami, kar postavlja pod vprašaj izključevalno pomensko interpretacijo tovrstnih italijanskih zvez. Medtem ko se v italijanskih izključevalnih odvisnikih pojavljajo konjunktiv, nedoločnik ali deležje, je glagolska oblika v slovenskih izključevalnih odvisnikih pogojnik (sedanji pogojnik je izrazito pogostejši od preteklega). Slovenski izključevalni odvisniki se položajno večinoma prekrivajo z izhodiščnimi: prevladuje končni položaj, vmesni in začetni položaj sta manj pogosta.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Vir

Italijansko-slovenski vzporedni korpus ISPAC: https://www.clarin.si/noske/run.cgi/corp_info? corpname=ispac_it&struct_attr_stats=1. (Dostop 30. 10. 2023.)

*****

Literatura

Běličová, Helena in Sedláček, Jan, 1990: Slovanské souvětí. Praha: Akademia.

Blum-Kulka, Shoshana, 1986: Shifts of Cohesion and Coherence in Translation. House, Juliane in Blum-Kulka, Shoshana (ur.): Interlingual and Intrecultural Communication. Tübingen: Narr. 17–35.

Dardano, Maurizio in Trifone, Pietro, 1995: Grammatica italiana: con nozioni di linguistica. Bologna: Zanichelli.

Fawcett, Peter, 1997: Translation and Language: Linguistic Theories Explained. Manchester: St. Jerome.

Gabrovšek, Dejan in Žele, Andreja, 2019: Tipologija stavčnočlenskih odvisnikov v slovenščini. Slavistična revija 67/3. 487–507.

Grošelj, Robert, 2021: Bolgarski odvisniki neuresničenega dejanja in njihove slovenske prevodne ustreznice: skladenjska primerjava. Jezikoslovni zapiski 27/2. 67–84. DOI: https://doi.org/10.3986/JZ.27.2.04

Herrity, Peter, 2000: Slovene: A Comprehensive Grammar. London in New York: Routledge.

Hirci, Nataša in Mikolič Južnič, Tamara, 2014: Korpusna raziskava rabe vzročnih in pojasnjevalnih povezovalcev v prevodih iz angleščine in italijanščine. Pisanski Peterlin, Agnes in Schlamberger Brezar, Mojca (ur.): Prevodoslovno usmerjene kontrastivne študije. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 150–170.

Hirci, Nataša in Mikolič Južnič, Tamara, 2015: Anything but simple?: adversative connectors between English and Slovene. Schlamberger Brezar, Mojca, Limon, David in Gruntar Jermol, Ada (ur.): Contrastive analysis in discourse studies and translation – Analyse contrastive de discours et traduction – Kontrastive Diskursanalyse und Translation. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 84–106.

Lonzi, Lidia, 1991: Frasi subordinate al gerundio. Renzi, Lorenzo in Salvi, Giampaolo (ur.): Grande grammatica italiana di consultazione 2. Bologna: Il mulino. 571–592.

Mikolič Južnič, Tamara, 2014: Kontrastivni vidiki prevajanja italijanskih neosebnih glagolskih oblik v slovenščino: korpusna analiza gerundija. Pisanski Peterlin, Agnes in Schlamberger Brezar, Mojca (ur.): Prevodoslovno usmerjene kontrastivne študije. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 32–49.

Mikolič Južnič, Tamara, 2017: Nominalizacija: korpusni pristop h kontrastivnim in prevodoslovnim vprašanjem. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Pisanski Peterlin, Agnes, 2015: Sentence-initial adversative connectives in Slovene-English translation of academic discourse: A corpus study. Schlamberger Brezar, Mojca, Limon, David in Gruntar Jermol, Ada (ur.): Contrastive analysis in discourse studies and translation – Analyse contrastive de discours et traduction – Kontrastive Diskursanalyse und Translation. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 68–82.

Pogorelec, Breda, 2021: Veznik v slovenščini. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU; Znanstvena založba Filozofske fakultete. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610505280

Prandi, Michele in De Santis, Cristiana, 2019: Manuale di linguistica e di grammatica italiana. Torino: UTET.

Schlamberger Brezar, Mojca, 2017: Exploration des corpus littéraires à des fins linguistiques et traductionnels: exemple du connecteur ‘mais’ en français et de ses variantes traductionnelles en slovène. Intralinea online translation journal, Special Issue: Corpora and Literary Translation. http://www.intralinea.org/specials/article/2259. (Dostop 30. 10. 2023.)

Serianni, Luca in Castelvecchi, Alberto, 1991: Grammatica italiana. Italiano comune e lingua letteraria. Torino: UTET.

Skubic, Andrej, 1999: Ogled kohezijske vloge slovenskega členka. Slavistična revija 47/2. 211–238.

Skytte, Gunver, Salvi, Giampaolo in Manzini, Maria Rita, 1991: Frasi subordinate all’infinito. Renzi, Lorenzo in Salvi, Giampaolo (ur.): Grande grammatica italiana di consultazione 2. Bologna: Il mulino. 483–569.

Šumrada, Simona, 2009: Eksplicitacija v prevodih političnih govorov. Jezik in slovstvo 54/6. 17–35.

Toporišič, Jože, 2000: Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja.

Žele, Andreja, 2013: Slovenska besedilna skladnja z jezikovnosistemskega vidika: temeljni pojmi. Ljubljana: Samozaložba.

Prenosi

Objavljeno

22.12.2023

Kako citirati

Grošelj, R. (2023). Prevajanje italijanskih izključevalnih odvisnikov v slovenščino. Jezik in Slovstvo, 68(4), 203-214. https://doi.org/10.4312/jis.68.4.203-214

Podobni članki

1-10 od 377

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.