Jeziki visokega šolstva 2012–2023

Med internacionalizacijo in skrbjo za slovenski jezik

Avtorji

  • Monika Kalin Golob Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
  • Simon Krek Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Tadeja Rozman Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo
  • Marko Stabej Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Boštjan Udovič Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.68.4.29-48

Ključne besede:

jezikovna politika visokega šolstva, skrb za slovenski jezik, internacionalizacija, digitalizacija, jezikovne pisarne

Povzetek

S pregledom pravno-formalnih določil ter dejavnosti za razvoj in ohranjanje slovenskega jezika, opredelitvijo pojma skrb za jezik visokega šolstva in intervjuji z odgovornimi osebami prepoznavamo (dobre) prakse za jezikovno ureditev slovenskega visokega šolstva. V zadnjih desetih letih se je vzpostavilo in izoblikovalo mnogo dejavnosti in izkušenj, ki omogočajo učinkovito internacionalizacijo, a so pogosto prepuščene samoiniciativnosti pedagoškega in administrativnega osebja, njihovi iznajdljivosti in volji. Oblikovana so priporočila, ki izhajajo iz potrebe po preseganju polarnosti med slovenščino in tujimi jeziki v slovenskem visokem šolstvu in znanosti. Država in univerze bi morale sredstva, namenjena internacionalizaciji, razumeti najprej kot podporo slovenščini: jezikovnim tečajem; informacijski tehnologiji za prevajalnike, digitalizaciji slovenščine in razvoju terminologije v visokem šolstvu; predvsem pa za organizacijo vseh naštetih dejavnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bolton, Kingsley in Kuteeva, Maria, 2012: English as an academic language at a Swedish university: parallel language use and the ‘threat’ of English. Journal of Multilingual and Multicultural Development 33/5. 429–447. DOI: https://doi.org/10.1080/01434632.2012.670241. DOI: https://doi.org/10.1080/01434632.2012.670241

Darquennes, Jeroen, du Plessis, Theo in Soler, Josep, 2020: Language diversity management in higher education: towards an analytical framework. Sociolinguistica 34/1. 7–29. DOI: https://doi.org/10.1515/soci-2020-0003. DOI: https://doi.org/10.1515/soci-2020-0003

Delaney, Michael Skerrett, 2016: Moving the field forward: a micro–meso–macro model for critical language planning. The case of Estonia. Current Issues in Language Planning 17/1. 106–130. DOI: https://doi.org/10.1080/14664208.2016.1126216.

Dimova, Slobodanka, Hultgren, Anna Kristina in Jensen, Christian, 2015: English-medium instruction in European higher education: review and future research. Dimova, Slobodanka, Hultgren, Anna Kristina in Jensen, Christian (ur): English-Medium Instruction in European Higher Education. Berlin: De Gruyter Mouton. 317–324. DOI: https://doi.org/10.1515/9781614515272-016. DOI: https://doi.org/10.1515/9781614515272-016

Giles, Howard, Bourhis, Richard Y. in Taylor, Donald M., 1977: Towards a theory of language in ethnic group relations. Giles, Howard (ur.): Language, Ethnicity and Intergroup Relations. London/New York: Academic Press. 307–348.

Jenkis, Jennifer, 2014: English as a lingua franca in the international university: The politics of academic English language policy. New York: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203798157

Kalin Golob, Monika, Stabej, Marko, Stritar Kučuk, Mojca, Červ, Gaja in Kropivnik, Samo, 2014: Jezikovna politika in jeziki visokega šolstva v Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV.

Kalin Golob, Monika, Stabej, Marko, Stritar Kučuk, Mojca in Červ, Gaja, 2012: Primerjalna študija o učnem jeziku v visokem šolstvu v Republiki Sloveniji in izbranih evropskih državah: raziskava po javnem naročilu in pogodbi 3330-12-784015. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje. https://repozitorij.uni-lj.si/izpisgradiva.php?Id=45426. (Dostop 30. 10. 2023.)

Kalin Golob, Monika, Stabej, Marko, Stritar Kučuk, Mojca, Červ, Gaja in Kropivnik, Samo, 2017: Stayin’ Alive? National Language and Internationalisation of Higher Education. The Case of Slovenia. Croatian Journal of Education 19/4. 1059–1104. DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v19i4.2412

Klinar, Marjeta, Pisek, Staša, Stritar Kučuk, Mojca in Šter, Helena, 2022: Poučevanje slovenščine za redno vpisane tuje študente na Univerzi v Ljubljani. Pirih Svetina, Nataša in Ferbežar, Ina (ur.): Na stičišču svetov: slovenščina kot drugi in tuji jezik. Obdobja 41. Ljubljana: Založba Univerze v Ljubljani. 185–194. DOI: https://doi.org/10.4312/Obdobja.41.185-194. DOI: https://doi.org/10.4312/Obdobja.41.185-194

Kuteeva, Maria in John Airey, 2014: Disciplinary differences in the use of English in higher education: reflections on recent language policy developments. High Education 67. 533–549. DOI: https://doi.org/10.1007/s10734-013-9660-6

Kuteeva, Maria, 2014: The parallel language use of Swedish and English. The question of ”nativnes” in university policies and practices. Journal of Multilingual and Multicaltural Development 35/4. 332–344. DOI: https://doi.org/10.1080/01434632.2013.874432

Lengar Verovnik, Tina, Logar, Nataša in Kalin Golob, Monika, 2013: Slovenščina kot strokovni jezik na slovenskih univerzah: pregled stanja ter razčlenitev pomena, načina in možnosti njene večje vključitve. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. http://mk.arhiv-spletisc.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/raziskave-analize/slovenski_jezik/Slovenscina_kot_strokovni_jezik_na_slovenskih_univerzah_01.pdf. (Dostop 30. 10. 2023.)

Lo Bianco, Joseph, 2005: Including discourse in language planning theory. Bruthiaux, Paul, Atkinson, Dwight, Eggington, William, Grabe, William in Ramanathan, Vaidehi (ur.): Directions in applied lingustics. Bristol, Blue Ridge Summit: Multilingual Matters. 255–263. DOI: https://doi.org/10.21832/9781853598500-022. DOI: https://doi.org/10.21832/9781853598500-022

Lo Bianco, Joseph, 2010: Strateški načrt za večjezičnost in večpismenost v Sloveniji. Ivšek, M. (ur.): Pot k jezikovni politiki v izobraževanju. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 35–57.

Logar, Nataša, 2021: Writing in academic Slovene: state and origins of students‘ knowledge and skills. Slovenski jezik – Slovene linguistic studies 13. 85–105. DOI: https://doi.org/10.3986/sjsls.13.1.05. DOI: https://doi.org/10.3986/sjsls.13.1.05

Orduna-Nocito, Elena in Sanchez-García, Davinia, 2022: Aligning higher education language policies with lecturers’ views on EMI practices: A comparative study of ten European Universities. System 104. DOI: https://doi.org/10.1016/j.system.2021.102692. DOI: https://doi.org/10.1016/j.system.2021.102692

Robertson, Susan L. in Kedzierski, Matt, 2016: On the move: Globalazing higher education in Europe and beyond. The Language Learning Journal 44/3. 276–291. DOI: https://doi.org/10.1080/09571736.2016.1198100. DOI: https://doi.org/10.1080/09571736.2016.1198100

Saarinen, Taina in Rontu, Heidi, 2018: Universuty language policies: How does Finish constitutional bilinguism meet the needs for internationalisation in English. Europian Journal of Language policy 10/1. 97–119. DOI: https://doi.org/10.3828/ejlp.2018.5. DOI: https://doi.org/10.3828/ejlp.2018.5

Saarinen, Taina in Taalas, Peppi, 2017: Nordic language policies for higher education and their multilayerd motivations. Higher Education 73/4. 597–612. DOI: https://doi.org/10.1007/s10734-015-9981-8. DOI: https://doi.org/10.1007/s10734-015-9981-8

Shirahata, Mai in Lahti, Malgorzata, 2022: Language ideological landscapes for students in university language policies: inclusion, exclusion, or hierarchy. Current Issues in language Planning 24/3. 272–292. DOI: https://doi.org/10.1080/14664208.2022.2088165. DOI: https://doi.org/10.1080/14664208.2022.2088165

Skerrett, Delaney Michael, 2016: Moving the field forward: a micro–meso–macro model for critical language planning. The case of Estonia. Current Issues in Language Planning 17/1. 106–130. DOI: https://doi.org/10.1080/14664208.2016.1126216. DOI: https://doi.org/10.1080/14664208.2016.1126216

Soler-Carbonell, Josep, Saarinen, Taina in Kibbermann, Kerttu, 2017: Multilayered perspectives on language policy in higher education: Finland, Estonia, and Latvia in comparison. Journal of Multilingual and Multicultural Development 38/4. 301–314. DOI: https://doi.org/10.1080/01434632.2016.1198356. DOI: https://doi.org/10.1080/01434632.2016.1198356

Vila, F. Xavier, 2021: The hegemonic position of English in the academic field. European Journal of language Policy 13/1. 47–73. DOI: https://doi.org/10.3828/ejlp.2021.5. DOI: https://doi.org/10.3828/ejlp.2021.5

Prenosi

Objavljeno

22.12.2023

Kako citirati

Kalin Golob, M., Krek, S., Rozman, T., Stabej, M., & Udovič, B. (2023). Jeziki visokega šolstva 2012–2023: Med internacionalizacijo in skrbjo za slovenski jezik. Jezik in Slovstvo, 68(4), 29-48. https://doi.org/10.4312/jis.68.4.29-48

Podobni članki

1-10 od 473

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.