Prostovoljna požarna straža

Prispevek k zgodovini oblikovanja slovenske terminologije

Avtorji

  • Mojca Smolej Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.68.4.191-202

Ključne besede:

požarna straža, slavizacija, Karel Štrekelj, druga polovica 19. stoletja, Ignac Merhar

Povzetek

V drugi polovici 19. stoletja je na ravni jezikovnega načrtovanja za slovenščino prevladovala slavizacija in arhaizacija. Oboje je potekalo skorajda na vseh jezikovnih ravneh: besedotvorju, oblikoslovju, skladnji itd. V prispevku bo predstavljena dopisnica Karla Štreklja, ki jo je leta 1890 pisal Franu Levcu. Levec je namreč Štreklja predhodno prosil, naj se pri bratih Slovanih pozanima, kako pri njih pravijo »Feuewehr« oziroma »freiwillige Feuerwehr«. Štrekelj, ki je tedaj služboval v Gradcu, se je pri iskanju ustreznega besedišča posvetoval s kolegi Čehi in Poljaki. Vsebina dopisnice bo obravnavana tudi s pomočjo Vadbenega pravilnika Ignaca Merharja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Viri

Cigale, Matej, 1880: Znanstvena terminologija s posebnim ozirom na srednja učilišča. Ljubljana: Matica slovenska.

Levec, Fran, 1971: Pisma Frana Levca. Druga knjiga. Ljubljana: SAZU.

Macun, Ivan, 1862: Slovenska terminologija v obče in posebno jezikoslovna. Slovenski glasnik 5/2. 67–72.

Merhar, Ignac, 1886: Vadbeni pravilnik. Ljubljana: Narodna tiskarna.

Postava od 15. septembra 1881, s katero se izdaje za vojvodino Kranjsko brez Ljubljane red o požarnej policiji in o gasilnih stražah, 1881. Merhar, Ignac, 1886: Vadbeni pravilnik. 53–64.

Robida, Karel, 1849: Naravoslovje alj fizika. Ljubljana: Jožef Blaznik.

Štrekelj, Karel, 1874‒1900: Štrekljeva zapuščina, Mapa 35a, Ms 1409, 76.

Vertovec, Matija, 1847: Kmetijska kemija, to je, Natorne postave in kemijske resnice obernjene na človeško in živalsko življenje, na kmetijstvo in njegove pridelke. Ljubljana: Jožef Blaznik.

*****

Literatura

Atelšek, Simon, 2019: Navajanje prevzetih jezikoslovnih terminov in celovitost pojmovnih skupin v Cigaletovi Znanstveni terminologiji (1880). Jezikoslovni zapiski 25/1. 67–82.

Cigale, Matej, 1860: Deutsch-slovenisches Wörterbuch. Ljubljana: A. A. Wolf.

Cigale, Matej, 1862: Slovniška drobtinca. Slovenski glasnik 5/2. 64–67.

Cigale, Matej, 1883: Še nekoliko besed o pravni terminologiji. Kmetijske in rokodelske novice 41/45. 359‒360.

Dular, Janez, 1975: Slavizacija v oblikoslovju in skladnji slovenskih publicističnih besedil v drugi polovici XIX. stoletja. Jezik in slovstvo 20/8. 241–249.

Kacin, Anton, 2013: Cigale, Matej (1819–1889). Slovenska biografija. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, ZRC SAZU. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi158709/. (Dostop 21. 11. 2023.)

Kočevar, Ferdo - Žavčanin, 1860: Slovenske narodne potrebe. Kmetijske in rokodelske novice 18/44–47. 350, 359, 367, 375.

Komel, Andrej, 1873: Bojna služba, raztreseno vojevanje, nova puška in Slovensko-nemški in nemško-slovenski slovarček. Celovec: A. Komel.

Murko, Matija, 1912: Karel Štrekelj. Veda 2. 529–541.

Orel, Irena, 2007: Prvi slovenski terminološki slovar ter hrvaški in češki vir. Orel, Irena (ur.): Razvoj slovenskega strokovnega jezika. Obdobja 24. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 343‒364.

Pleteršnik, Maks, 1894–1895: Slovensko-nemški slovar. Ljubljana: Knezoškofijstvo. http://bos.zrc-sazu.si/pletersnik.html. (Dostop 21. 11. 2023)

Puželj, Janez, 2022: Ignacij Merhar: oče gasilskega poveljevanja v slovenskem jeziku. Ribnica: Gasilska zveza.

Razlag, Radoslav, 1852: Zora jugoslovenska, zabavnik za godinu 1852. Zagreb: Fr. Župan.

Reisp, Branko, 1967: O najstarejših tiskanih uradnih razglasih v slovenščini. Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino 15/2. 91–94.

Vertovec, Matija, 1844: Vinoreja za Slovence. Ljubljana: J. Blaznik.

Vidmar, Luka, 2019: Slovenski jezik na usodnem razpotju: Razsvetljenstvo in preporod: Pohlinov in Zoisov krog. Družina, 22. 12. 2019. 25.

Vidmar, Luka: 2010: Zoisova literarna republika: vloga pisma v narodnih prerodih Slovencev in Slovanov. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Vidovič Muha, Ada, 1986: Tipološki pregled nekaterih vplivov na slovenski znanstveni jezik. Vidovič Muha, Ada (ur.): Slovenski jezik v znanosti. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Znanstveni inštitut. 23–41.

Prenosi

Objavljeno

22.12.2023

Kako citirati

Smolej, M. (2023). Prostovoljna požarna straža: Prispevek k zgodovini oblikovanja slovenske terminologije. Jezik in Slovstvo, 68(4), 191-202. https://doi.org/10.4312/jis.68.4.191-202