Avtorjeva prezenca v izvlečkih humanističnih znanstvenih člankov v slovenščini in hrvaščini

Avtorji

  • Tatjana Balažic Bulc Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.68.4.215-225

Ključne besede:

akademski diskurz, akademsko pisanje, metadiskurz, retorične strategije, kulturna pogojenost

Povzetek

Izvleček je sestavni del znanstvenega besedila, vendar po svoji strukturi deluje tudi kot samostojno besedilo, ki na kratko predstavi besedilo v nadaljevanju. Z bralčevega vidika je izvleček prvi stik z besedilom, zato ima ključno vlogo za nadaljnje branje celotnega besedila. Lahko rečemo, da je, poleg seznanjanja z vsebino besedila, njegova glavna sporazumevalna funkcija prepričevanje bralca, da je vsebina relevantna in vredna nadaljnjega branja. Da bi to dosegel, avtor uporabi različne retorične strategije, ki so delno pogojene s prakso določene akademske skupnosti in njenimi kulturološkimi značilnostmi, delno pa so del individualnega stila. V prispevku so obravnavane različne strategije avtorjeve prezence v izvlečkih jezikoslovnih znanstvenih člankov. Z metodo korpusne analize v prvem delu raziskave določim vrste in pogostnost preučevanih strategij, v drugem delu pa s kontrastivno metodo ugotavljam podobnosti in razlike oziroma odstopanja med korpusoma izvlečkov v slovenščini in hrvaščini. Čeprav sta jezika sorodna in izhajata iz podobne kulturne tradicije, rezultati raziskave kažejo rabo različnih strategij v akademskem pisanju, kar bi lahko nakazovalo kulturno specifičnost v obravnavanih jezikih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Literatura

Balažic Bulc, Tatjana in Požgaj Hadži, Vesna, 2016: Metadiskursni elementi u znanstvenim člancima Ljiljane Subotić. Dražić, Jasmina, Bjelaković, Isidora in Sredojević, Dejan (ur.): Teme jezikoslovne u srbistici kroz dijahroniju i sinhroniju. Zbornik u čast Ljiljani Subotić. Novi Sad: Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu. 591–608.

Balažic Bulc, Tatjana in Požgaj Hadži, Vesna, 2017: Interakcijske retoričke strategije u znanstvenome diskursu (na primjeru znanstvenoga jezika Ivana Ivasa). Govor 34/2. 127–151.

Balažic Bulc, Tatjana, 2020: Self-mentions as interactional metadiscourse strategies in Slovene and Croatian research article abstracts. Pisanski Peterlin, Agnes in Mikolič Južnič, Tamara (ur.): Academic writing from cross-cultural perspectives: exploring the synergies and interactions. Ljubljana: University Press, Faculty of Arts. 55–74.

Bašić, Ivana in Veselica-Majhut, Snježana, 2016: Explicit author reference in research articles in linguistics in English and Croatian. Linguistics and literature studies 4/4. 233–242.

Belkhir, Sadia, 2021: Personification in EFL learners’ academic writing: A cognitive linguistic stance. Glottodidactica 48/2. 7–20.

Blagojević, Savka, 2007: Autorovo ograđivanje kao retorička strategija u akademskom diskursu: kontrastivna analiza. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini 37. 125–134.

Bondi, Marina in Cavalieri, Silvia, 2012: The evolution of the abstract as a genre: 1988–2008. The case of applied linguistics. Garzone, Giuliana Elena, Catenaccio, Paola in Degano, Chiara (ur.): Genre Change in the Contemporary World. Short-term Diachronic Perspectives. Bern: Peter Lang. 43–54.

Busch-Lauer, Ines-A., 2014: Abstracts: Cross-Linguistic, Disciplinary and Intercultural Perspectives. Bondi, M. in Lorés Sanz, R. (ur.): Abstracts in Academic Discourse: Variation and Change. Bern: Peter Lang. 43–63.

Crystal, David, 2006: Language and the Internet. Cambridge in New York: Cambridge University Press.

Fairclough, Norman, 1993: Critical discourse analysis and the marketization of public discourse: the univirsities. Discourse & Society 4/2. 133–168.

Gillaerts, Paul in Van de Velde, Freek, 2010: Interactional metadiscourse in research article abstracts. Journal of English for Academic Purposes 9/2. 128–139.

Grad, Martin, 2017: Izražanje osebnosti v akademskem diskurzu: primerjava rojenih in tujih govorcev angleščine. Vintar, Špela (ur.): Slovenske korpusne raziskave. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 71–86.

Hunston, Susan, 1994: Evaluation and organization in a sample of written academic discourse. Coulthard, Malcolm (ur.): Advances in written text analysis. London in New York: Routledge. 191–218.

Hyland, Ken, 2001: Humble servants of the discipline? Self-mention in research articles. English for specific purposes 21. 207–226.

Hyland, Ken, 2003: Self-citation and self-reference: Credibility and promotion in academic publication. Journal of the American Society for Information Science and Technology 54/3. 251–259.

Hyland, Ken, 2005: Metadiscourse: Exploring Interaction in Writing. London in New York: Continuum.

Ivanič, Roz, 1998: Writing and identity: The discoursal construction of identity in academic writing. Amsterdam: John Benjamins.

Kuteeva, Maria in Mauranen, Anna, 2018: Digital academic discourse: Texts and contexts Introduction. Discourse, Context & Media 24. 1–7.

Logar, Nataša, 2019: Medbesedilnost in stil slovenskih strokovno-znanstvenih besedil. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Mikolič Južnič, Tamara in Pisanski Peterlin, Agnes, 2023: Trpnik z izraženim vršilcem v slovenščini: korpusna raziskava. Smolej, Mojca in Schlamberger Brezar, Mojca (ur.): Prispevki k preučevanju slovenske skladnje. Ljubljana: Založba Univerze v Ljubljani. 177–198.

Mikolič Južnič, Tamara, 2017: Nominalizacija: korpusni pristop h kontrastivnim in prevodoslovnim vprašanjem. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Molino, Alessandra, 2010: Personal and impersonal authorial references: A contrastive study of English and Italian Linguistics research articles. Journal of English for Academic Purposes 9. 86–101.

Ornatowski, Cesar M., 2007: Rhetoric of Science: Oxymoron or Tautology? The Writing Instructor. 1–15. http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ824640.pdf. (Dostop 7. 11. 2023.)

Pahor, Tadej, Smodiš, Martina in Pisanski Peterlin, Agnes, 2021: Reshaping Authorial Presence in Translations of Research Article Abstracts. ELOPE 18/1. 169–186.

Pisanski Peterlin, Agnes, 2007: Raziskave metabesedilnosti v uporabnem jezikoslovju: pregled področja in predstavitev raziskovalnega dela za slovenščino. Jezik in slovstvo 52/3–4. 7–19.

Pisanski Peterlin, Agnes, 2017: Metabesedilo med dvema kulturama. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Pisanski, Agnes, 2002: Analiza nekaterih metabesedilnih elementov v slovenskih znanstvenih člankih v dveh časovnih obdobjih. Slavistična revija 50/2. 183–197.

Pogorelec, Breda, 1986: Znanstveno besedilo, njegove jezikoslovne prvine in slog. Vidovič Muha, Ada (ur.): Slovenski jezik v znanosti 1. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. 11–22.

Silić, Josip in Pranjković, Ivo, 2005: Gramatika hrvatskoga jezika: za gimnazije i visoka učilišta. Zagreb: Školska knjiga.

Silić, Josip, 2006: Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika. Zagreb: Disput.

Sinclair, John, 1981: Planes of discourse. Rizvi, S. N. A. (ur.): The two-fold voice. Essays in honour of Ramesh Mohan. Salzburg: Salzburg University Press. 70–89.

Skubic, Andrej, 2005: Obrazi jezika. Ljubljana: Študentska založba.

Swales, John, 1990: Genre Analysis. English in Academic and Research Settings. Cambridge: Cambridge University Press.

Toporišič, Jože, 2004: Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja.

Varga, Mirna, 2016: Epistemic Modality in Academic Discourse in the Croatian and English Language. Doktorska disertacija. Osijek: Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku.

Zrnec, Ines, 2016: Avtorjeve samoomembe v izbranih znanstvenih člankih iz zbornikov Obdobja in Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. Diplomska naloga. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani.

*****

Sekundarni viri za korpus CRAB-Hum

Časopis za suvremenu povijest 50, št. 1, 2, 2018.

Filozofska istraživanja 38, št. 1, 2, 2018.

Suvremena lingvistika 44, št. 85, 2018.

Život umjetnosti: časopis o modernoj i suvremenoj umjetnosti i arhitekturi 103, št. 2, 2018; 101, št. 2, 2017; 100, št. 1, 2017; 99, št. 2, 2016; 98, št. 1, 2016.

*****

Sekundarni viri za korpus SLAB-Hum

Acta historiae artis slovenica 23, št. 1, 2, 2018.

Filozofski vestnik 39, št. 1, 3, 2018.

Primerjalna književnost 41, št. 3, 2018.

Slavistična revija 66, št. 4, 2018.

Prenosi

Objavljeno

22.12.2023

Kako citirati

Balažic Bulc, T. (2023). Avtorjeva prezenca v izvlečkih humanističnih znanstvenih člankov v slovenščini in hrvaščini. Jezik in Slovstvo, 68(4), 215-225. https://doi.org/10.4312/jis.68.4.215-225

Podobni članki

1-10 od 68

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.