Bolj ali manj knjižno

Problemi jezikovne analize računalniško posredovane neformalne komunikacije

Avtorji

  • Ina Poteko Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Marko Stabej Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.68.4.227-240

Ključne besede:

računalniško posredovana komunikacija, sporočila, socialne zvrsti, (ne)knjižnost, slovenščina

Povzetek

Pri jezikovnih analizah neformalne računalniško posredovane komunikacije in spletnih besedil naletimo na metodološko težavo, kako jih obravnavati z vidika (ne)knjižnosti. Pregled objavljenih raziskav kaže težnjo po analiziranju na podlagi odstopanja od knjižne norme in uvrščanju besedil v posamezne jezikovne zvrsti, pri čemer pa pogosto umanjka upoštevanje širšega konteksta. V empiričnem delu predstavljamo stopenjsko razvrščanje sporočil v štiri skupine glede na (ne)knjižnost, ki so ga opravili študentke in študenti. Ugotavljamo, i) da je dojemanje (ne)knjižnosti odvisno od jezikovnih in kontekstualnih dejavnikov ter intence tvorcev, ii) da jasno razmejevanje med skupinami po jezikovnih značilnostih ni mogoče in iii) da se besedila po stopnji (ne)knjižnosti razvrščajo tudi znotraj posamezne skupine, ki je sicer bolj ali manj (ne)knjižna.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Androutsopoulos, Jannis, 2011: Language change and digital media: A review of conceptions and evidence. Coupland, Nikolas in Kristiansen, Tore (ur.): Standard languages and language standards in a changing Europe. Oslo: Novus press. 145–159.

Bitenc, Maja, 2016: Z jezikom na poti med Idrijskim in Ljubljano. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Bitenc, Maja, 2021: Med realnostjo in samooceno jezikovne rabe. Bitenc, Maja, Stabej, Marko in Žejn, Andrejka (ur.): Sociolingvistično iskrenje. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 35–56.

Crystal, David, 2006: Language and the Internet. New York: Cambridge University Press.

Crystal, David, 2008: Txtng: The Gr8 Db8. Oxford: Oxford University Press.

Černetič, Jan, 2023: Jezik iskalcev ljubezni na zmenkarskih portalih Tinder in Ona-on. Maribor: Kulturni center Maribor, zavod za umetniško produkcijo in založništvo.

Dobrovoljc, Helena, 2008: Jezik v e-poštnih sporočilih in vprašanja sodobne normativistike. Košuta, Miran (ur.): Slovenščina med kulturami. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije. 295–314.

Dobrovoljc, Kaja, 2018: Leksikalne prvine govorjenega jezika v uporabniških spletnih vsebinah: primer večbesednih diskurznih označevalcev. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani.

Gliha Komac, Nataša, Race, Duša idr., 2021: Družbene zvrsti in besedilne vrste v slovenskem jeziku: https://kje-je-kaj-v-slovnici.xn--franek-l2a.si/zvrstnost/ss/2. (Dostop 10. 11. 2023.)

Gruden, Ana, 2021: Pojmovanje socialne zvrstnosti pri govorcih slovenščine in vpliv šolanja. Bitenc, Maja, Stabej, Marko in Žejn, Andrejka (ur.): Sociolingvistično iskrenje. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 13–33.

Hilte, Lisa, 2019: The social in social media writing: The impact of age, gender and social class indicators on adolescents‘ informal online writing practices. Doktorska disertacija. Antwerp: University of Antwerp.

Holmes, Janet, 2013: An introduction to Sociolinguistics. New York: Routledge.

Jakop, Nataša, 2008: Pravopis in spletni forumi – kva dogaja? Košuta, Miran (ur.): Slovenščina med kulturami. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije. 315–327.

Jarnovič, Urška, 2007: Diskurzivne značilnosti SMS-ov. Jezik in slovstvo 52/2. 61–79.

Kalin Golob, Monika, 2008: SMS-sporočila treh generacij. Košuta, Miran (ur.): Slovenščina med kulturami. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije. 283–294.

Kržišnik, Erika, 2004: Spremna beseda. Kržišnik, Erika (ur.): Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem. Obdobja 22. Ljubljana: CSDTJ pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete. IX–X.

Ling, Rich, 2005: The Sociolinguistics of SMS: An Analysis of SMS Use by a Random Sample of Norwegians. Ling, Rich in Pedersen, Per E. (ur.): Mobile Communications: Re-Negotiation of the Social Sphere. London: Springer. 335–350.

Makarova, Irina, 2004: Mehanizem jezikovnega prilagajanja in variantnost sodobne ljubljanščine. Kržišnik, Erika (ur.): Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem. Obdobja 22. Ljubljana: CSDTJ pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete. 287–296.

Michelizza, Mija, 2007: Splet stereotipov o spletni slovenščini. Novak Popov, Irena (ur.): Stereotipi v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi: zbornik predavanj. 43. SSJLK. Ljubljana: CSDTJ pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete. 206–210.

Michelizza, Mija, 2008: Jezik SMS-jev in SMS-komunikacija. Jezikoslovni zapiski 14/1. 151–166.

Orel, Irena, 2004: Sporazumevanje nekoč in danes – od vzorcev pogovorov do mladostniških SMS-ov. Kržišnik, Erika (ur.): Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem. Obdobja 22. Ljubljana: CSDTJ pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete. 407–422.

Petek, Tomaž, 2018: Socialne in funkcijske zvrsti v slovenskem jezikoslovju. Jezikoslovni zapiski 24/2. 55–67.

Poteko, Ina, 2023: Sporazumevalne navade in jezikovne izbire študentk in študentov v sms-ih in sporočilih iz mobilnih aplikacij. Vogel, Jerca (ur.): Slovenski jezik, literatura, kultura in digitalni svet(ovi). 59. SSJLK. Ljubljana: Založba Univerze. 105–114.

Skubic, Andrej E., 2004: Sociolekti od izraza do pomena: kultiviranost, obrobje in eksces. Kržišnik, Erika (ur.): Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem. Obdobja 22. Ljubljana: CSDTJ pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete. 297–320.

Smole, Vera, 2004: Nekaj resnic in zmot o narečjih v Sloveniji danes. Kržišnik, Erika (ur.): Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem. Obdobja 22. Ljubljana: CSDTJ pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete. 321–330.

Stabej, Marko, 2010: V družbi z jezikom. Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko.

Thurlow, Crispin, 2003: Generation Txt? The Sociolinguistics of Young People’s TextMessaging. Discourse Analysis Online 1/1.

Toporišič, Jože, 2000: Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja.

Prenosi

Objavljeno

22.12.2023

Kako citirati

Poteko, I., & Stabej, M. (2023). Bolj ali manj knjižno: Problemi jezikovne analize računalniško posredovane neformalne komunikacije. Jezik in Slovstvo, 68(4), 227-240. https://doi.org/10.4312/jis.68.4.227-240