Korpus lektoriranih slovenskih besedil z območja italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja – STIKit

Zasnova, gradnja in izzivi

Avtorji

  • Damjan Popič Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Matejka Grgič Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.68.4.73-87

Ključne besede:

STIKit, jezikovni stik, slovenščina v Italiji, sociolingvistika, jezikovne tehnologije

Povzetek

Prispevek predstavlja zasnovo, gradnjo in strukturo korpusa lektoriranih besedil s prostora jezikovnega stika med slovenščino in italijanščino, zlasti na območju poselitve avtohtone slovenske narodne skupnosti v Italiji. Slovenska skupnost v Italiji je razvila specifične jezikovne poteze, ki so bile predvsem v zadnjih dveh desetletjih predmet številnih raziskav, vendar pa so bile te omejene na manjše korpuse besedil oziroma na posamezne pojave jezikovnega stikanja. Na podlagi takih analiz se je oblikovala teza o jezikovnem separatizmu in secesionizmu slovenščine v Italiji, ki pa je zaradi nezadostne količine podatkov in neustrezne infrastrukture ni bilo mogoče ne dokazati ne ovreči.

Z namenom, da to hipotezo preverimo, smo se odločili zgraditi korpus lektoriranih besedil s področja jezikovnega stika med slovenščino in italijanščino in na ta način s kvantitativnimi metodami v sklopu projekta STIKit natančneje ugotoviti, a) v kolikšni meri se jezikovni separatizem pojavlja na območju poselitve slovenske skupnosti v Italiji in b) s katerimi jezikovnimi sredstvi se ta separatizem (najpogosteje) vzpostavlja. Splošni namen projekta pa je priprava in postavitev celostnega pregleda in jezikovne rabe na območju stika med slovenščino in italijanščino, ki bo v končni fazi prinesel globlje razumevanje procesov na tem območju ter – upamo – tudi jezikovnočrtovalske odzive in oblikovanje inovativnih jezikovnih orodij.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Arhar Holdt, Špela, Kosem, Iztok in Stritar Kučuk, Mojca, 2022: Metode in orodja za lažjo pripravo korpusov usvajanja jezika. Pirih Svetina, Nataša in Ferbežar, Ina (ur.): Na stičišču svetov: slovenščina kot drugi in tuji jezik. Obdobja 41. Ljubljana: Založba Univerze v Ljubljani. 23–30. DOI: https://doi.org/10.4312/Obdobja.41.23-30.

Arhar Holdt, Špela, Kosem, Iztok, Stritar Kučuk, Mojca, Krsnik, Luka, Jovan, Leon Noe, Bezgovšek, Luka in Popič, Damjan, 2023: CJVT Svala (Kazalnik projekta Razvoj slovenščine v digitalnem okolju). V 1.1. https://orodja.cjvt.si/svala/. (Dostop 12. 12. 2023.)

Arhar Holdt, Špela, Lavrič, Polona, Roblek, Rebeka in Goli, Teja, 2022: Kategorizacija učiteljskih popravkov: Smernice za označevanje korpusa Šolar. V 1.1 (12. avgust 2022). https://www.clarin.si/repository/xmlui/bitstream/handle/11356/1589/Smernice-za-oznacevanje-korpusa-Solar_V1.1.pdf?sequence=3&isAllowed=y. (Dostop 12. 12. 2023.)

Chambers, Jack K., 2003: Sociolinguistic Theory: Linguistic Variation and its Social Significance. Oxford: Blackwell.

Davila, Bethany, 2016: The Inevitability of ’Standard‘ English: Discursive Constructions of Standard Language Ideologies. Written Communication 33/2. 127–148.

Fought, Carmen, 2006: Language and ethnicity. Cambridge: Cambridge University Press.

Grgič, Matejka in Popič, Damjan, 2023: Procesi jezikovnega separatizma pri čezmejnih jezikovnih manjšinah: prevzemanje, prilagajanje in prevajanje covidne terminologije med Slovenci in Slovenkami v Italiji. Annales: anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia 33/1. 151–166.

Grgič, Matejka, 2017: Italijansko-slovenski jezikovni stik med ideologijo in pragmatiko. Jezik in slovstvo 62/1. 89–98.

Grgič, Matejka, 2018: Centralni urad za slovenski jezik in mreža storitev na obravnavanem geografskem območju: ocena trenutnega stanja, teoretski vidiki in organizacijski modeli. Janežič, Adriana in Jagodic, Devan (ur.): Druga deželna konferenca o zaščiti slovenske jezikovne manjšine. Trst: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Consiglio regionale. 67–82.

Grgič, Matejka, 2022: Ne prvi, ne drugi, ne tuji, pa vendar naš, čeprav tuj: slovenski jezik v Italiji kot epistemološko vprašanje. Pirih Svetina, Nataša in Ferbežar, Ina (ur.): Na stičišču svetov: slovenščina kot drugi in tuji jezik. Obdobja 41. Ljubljana: Založba Univerze v Ljubljani. 109–116. DOI: https://doi.org/10.4312/Obdobja.41.109-116.

Jagodic, Devan, Kaučič Baša, Majda in Dapit, Roberto, 2017: Jezikovni položaj Slovencev v Italiji. Bogatec, Norina in Vidau, Zaira (ur.): Skupnost v središču Evrope: Slovenci v Italiji od padca Berlinskega zidu do izzivov tretjega tisočletja. Trst: ZTT, SLORI. 66–88.

Leech, Geoffrey, 1998: Teaching and language corpora: A convergence. Wichmann, Anne idr. (ur.): Teaching and language corpora. London: Longmann. 1–23.

Meyerhoff, Miriam, 2008: Communities of Practice. Chambers, Jack K. idr. (ur.): The Hand­book of Language Variation and Change. Oxford: Blackwell Publishing.

Mezgec, Maja, 2016: Linguistic landscape as a mirror: the case of the Slovene minority in Italy. Razprave in gradivo: revija za narodnostna vprašanja 77. 67–85.

Pertot, Susanna in Kosic, Marianna, 2014: Jeziki in identitete v precepu: mišljenje, govor in predstave o identiteti pri treh generacijah maturantov šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji. Trst: Slovenski raziskovalni inštitut SLORI.

Popič, Damjan, 2014: Revising translation revision in Slovenia. Mikolič Južnič, Tamara idr. (ur.): New horizons in translation research and education 2. Joensuu: University of Eastern Finland. https://erepo.uef.fi/handle/123456789/14340.

Popič, Damjan, 2022: Digitalna podpora slovenskemu jeziku v stiku. Pirih Svetina, Nataša in Ferbežar, Ina (ur.): Na stičišču svetov: slovenščina kot drugi in tuji jezik. Obdobja 41. Ljubljana: Založba Univerze v Ljubljani. 281–290. DOI: https://doi.org/10.4312/Obdobja.41.281-290.

Stritar Kučuk, Mojca, 2012: Korpusi usvajanja tujega jezika. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije.

Stritar Kučuk, Mojca, 2022: KOST med korpusi usvajanja tujega jezika. Pirih Svetina, Nataša in Ferbežar, Ina (ur.): Na stičišču svetov: slovenščina kot drugi in tuji jezik. Obdobja 41. Ljubljana: Založba Univerze v Ljubljani. 323–334. DOI: https://doi.org/10.4312/Obdobja.41.323-334.

Volodina, Elena, Granstedt, Lena, Matsson, Arild idr., 2019: The SweLL Language Learner Corpus: From Design to Annotation. Northern European Journal of Language Technology 6. 67–104.

Wirén, Mats, Matsson, Arild, Rosén, Dan in Volodina, Elena, 2019: SVALA: Annotation of Second-Language Learner Text Based on Mostly Automatic Alignment of Parallel Corpora. Skadina, Inguna in Eskevich, Maria (ur.): Selected papers from the CLARIN Annual Conference 2018, Pisa, 8–10 October 2018. Linköping: Linköping University Electronic Press. 227–239.

Prenosi

Objavljeno

22.12.2023

Kako citirati

Popič, D., & Grgič, M. (2023). Korpus lektoriranih slovenskih besedil z območja italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja – STIKit: Zasnova, gradnja in izzivi. Jezik in Slovstvo, 68(4), 73-87. https://doi.org/10.4312/jis.68.4.73-87