Pozitivno razumevanje svobode v Cankarjevih Hlapcih

Avtorji

  • Jasmina Šuler Galos Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.69.1-2.55-65

Ključne besede:

Ivan Cankar, kulturni boj, hlapec, pozitivno razumevanje svobode

Povzetek

Cankarjeva drama Hlapci je nastajala v času kulturnega boja in vsebuje – redko izpostavljene – politične teze, ki so vse od prve objave drame močno vplivale na oblikovanje slovenskega kolektivnega spomina. Hlapec kot ključna beseda slovenske kulture je v drami izraz dinamičnih modernizacijskih procesov in opozarja na nekonstituiranost liberalnega in socialističnega diskurza na začetku 20. stoletja. Prav zato še danes deluje v slovenski kulturi kot poziv k delovanju, akciji, celo k aktivnemu uporu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Viri

Cankar, Ivan, 1918: Kako sem postal socialist. Demokracija 1/23–24. 289–293. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-FKABVPAP. (Dostop 10. 1. 2024.)

Cankar, Ivan, 1967a: Izbrano delo, 1. knjiga. Izbral in uredil Josip Vidmar. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Cankar, Ivan, 1967b: Izbrano delo, 5. knjiga. Izbral in uredil Josip Vidmar. Ljubljana: Mladinska knjiga.

*****

Literatura

Althusser, Louis, 2018: Ideologija in ideološki aparati države. Ljubljana: Založba *cf.

Assmann, Adelaida, 2013: Między historią a pamięcią. Varšava: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Prev. Magdalena Saryusz-Wolska.

Będkowska-Kopczyk, Agnieszka in Antloga, Špela, 2016: Ključne besede slovenske kulture: interdisciplinarni pristop. Annales: Series historia et sociologia 26/1. 85–94. DOI: https://www.doi.org/10.19233/ASHS.2016.8.

Berlin, Isaiach, 1991: Dwie koncepcje wolności. Varšava: Res Publica. Prev. Daniel Grinberg.

Berlin, Isaiach, 2002: Zmysł rzeczywistości. Poznanj: Zysk i S-ka. Prev. Michał Filipczuk.

Burszta, Wojciech Józef, 2013: Kotwice pewności: Wojny kulturowe z popnacjonalizmem w tle. Varšava: Iskry.

Cankar, Izidor (ur.), 1932: Ivan Cankar zbrani spisi. Ljubljana: Nova založba. 5–16, 294–312.

Fischer, Jasna (ur.), 2005: Slovenska novejša zgodovina. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Kant, Immanuel, 1987: Odgovor na vprašanje: Kaj je razsvetljenstvo? (5. december 1783, str. 516). Vestnik Inštituta za marksistične študije. 9–13. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-Z7QEYEJP. (Dostop 10. 1. 2024.)

Kmecl, Matjaž, 1977: Mala literarna teorija. Ljubljana: Založba Borec.

Kmecl, Matjaž, 2004: Tisoč let slovenske literature. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Kmecl, Matjaž, 2018: »Jaz verujem v to družino svobodnih narodov!« Svobodna beseda, 4/38. 10–11. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-06VGKQE8. (Dostop 18. 1. 2024.)

Kos, Janko, 2010: Aktualnost Ivana Cankarja za 21. stoletje. Sodobnost 74/9. 1083–1093.

Krek, Janez Evangelist, 1895: Črne bukve kmečkega stanu. Ljubljana: samozaložba.

Laclau, Ernesto in Mouffe, Chantal, 2007: Hegemonia i socjalistyczna strategia. Przyczynek do projektu radykalnej polityki demokratycznej. Vroclav: Wydawnictwo naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP. Prev. S. Królak.

Levičnik, Alojz, 1896: Kaj nas loči. Rimski katolik 8/3. 235–247. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-PWJMBNWM. (Dostop 15. 9. 2023.)

Lippmann, Walter, 1999: Javno mnenje. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. Prev. Vida Zei.

Mahnič, Anton, 1888: Več Luči. O idealizmu. Rimski katolik 1/1. 4–25. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-DCMBYQVS. (Dostop 15. 9. 2023.)

Musek, Janek, 1997: Psihološke prvine narodne identitete in analiza slovenske samopodobe. Nećak, Dušan (ur.): Avstrija, Jugoslavija, Slovenija: Slovenska narodna identiteta skozi čas. Ljubljana: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 174–203. http://hdl.handle.net/11686/20446. (Dostop 15. 9. 2023.)

Pavšič, Vladimir, 1937: Jermanov problem. Ljubljanski zvon 57/6. 369–373. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-KG4RAC3B. (Dostop 1. 9. 2023.)

Perovšek, Jurij, 1996: Liberalizem in vprašanje slovenstva. Ljubljana: Modrijan.

Pirjevec, Dušan, 1968: Hlapci heroji ljudje. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Ricoeur, Paul, 2008: Czas i opowieść I. Krakov: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prev. Małgorzata Frankiewicz.

S., 1873: Liberalizem – hinavstvo. Slovenski narod 1/3. 1. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-0F8TFL75. (Dostop 28. 9. 2023.)

Vidmar, Josip, 1932: Vprašanje Cankarjevega nazora. Ljubljanski zvon 52/9. 533–544. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-IWJMRPN1. (Dostop 28. 9. 2023.)

Prenosi

Objavljeno

04.04.2024

Številka

Rubrika

Razprave II.

Kako citirati

Šuler Galos, J. (2024). Pozitivno razumevanje svobode v Cankarjevih Hlapcih. Jezik in Slovstvo, 69(1-2), 55-65. https://doi.org/10.4312/jis.69.1-2.55-65