Medkulturna pragmatika pri pouku slovenščine kot J2

Avtorji

  • Vesna Mikolič

Povzetek

Medkulturno pragmatiko lahko razumemo kot sodobni pristop h kontrastivni analizi jezikov in kultur. Prispevek osvetljuje njen razvoj in pomen tako za razvoj jezikoslovne vede kot izobraževalni proces. Predstavljena bo njena vloga v okviru aktualnih prizadevanj po vključevanju vsebin medkulturne sporazumevalne zmožnosti v tujejezikovno poučevanje, pri čemer bodo v ospredju tista področja medkulturne pragmatike, ki lahko pomembno obogatijo oziroma nanovo opredelijo metode poučevanja slovenščine kot drugega/tujega jezika. Navedeni primeri bodo služili tudi kot utemeljitev, da pri vključevanju medkulturne pragmatike v tujejezikovni pouk ne gre le za vnašanje kulturnih elementov, pač pa za ozaveščen pristop k medkulturnim razlikam v jezikovnih sistemih in njihovi rabi, s pomočjo katerega bodo učenci usposobljeni za učinkovito komunikacijo v zanje tujejezičnem okolju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Mikolič, V. (2024). Medkulturna pragmatika pri pouku slovenščine kot J2. Jezik in Slovstvo, 49(3-4), 103-121. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17307