Koroška in Slovenci v luči romanopisja ali o koroškem slovenskem in nemškem romanu

Avtorji

  • Andreas Leben Univerza v Gradcu, Avstrija

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.69.1-2.123-134

Ključne besede:

koroški Slovenci, romanopisje, vojna tematika, regionalna književnost, večjezičnost

Povzetek

Članek se posveča romanesknim pisavam 20. in 21. stoletja, ki se vsebinsko nanašajo na slovensko manjšino na Koroškem, in hkrati osvetljuje razvoj, glavne tematske linije in jezikovne značilnosti romanopisja manjšine same. Že v času po koroškem plebiscitu so prevladovale vojne, obmejne, jezikovne in druge konfliktne teme, po drugi svetovni vojni pa so stopile v ospredje teme raznarodovanja, nacionalsocializma, zatiranja slovenskega jezika in slovenske manjšine, partizanskega gibanja in posledic vojnega obdobja, o čemer so najprej pisali zlasti avtorji iz Slovenije, nato pripadniki manjšine, v zadnjih letih pa tudi nemško pišoči avtorji. Medtem ko srednja in starejša koroška slovenska avtorska generacija ostaja pri variacijah vojne, manjšinske in jezikovne problematike, večina mladih obravnava druge tematike in se pogosto odloča za pisanje v nemščini.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Borovnik, Silvija, 2014: Slovensko-nemška medkulturnost v literarnem delu Petra Handkeja. Jezik in slovstvo 59/2–3. 97–109.

Curk, Mateja, 2017: Engel des Vergessens: Pisanje o koroških Slovencih v nemškem jeziku. Primerjalna književnost 40/3. 37–48.

Gračner, Urška, 2016: Osebni, kolektivni spomin in identiteta v sodobnem slovenskem romanopisju na avstrijskem Koroškem. Colloquium: New Philologies 1/1. 89–105. DOI: https://doi.org/10.23963/cnp.2016.1.1.6.

Hafner, Fabjan, 2008: Peter Handke: Unterwegs ins neunte Land. Wien: Zsolnay.

Handke, Peter, 2005: Wut und Geheimnis. Amman, Klaus in Hafner, Fabjan (ur.): Peter Handke: Poesie der Ränder. Wien: Böhlau. 253–257.

Hladnik, Miran, 1998: Regionalizem in slovenska književnost. Kržišnik, Erika (ur.): Dežele in mesta v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. 34. SSJLK. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete. 103–114.

Hladnik, Miran, 2012: Gorenjska v slovenski književnosti. Bjelčevič, Aleksander (ur.): Ideologije v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. 48. SSJLK. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete. 45–54.

Juvan, Marko, 2006: Literarna veda v rekonstrukciji: Uvod v sodobni študij literature. Ljubljana: LUD Literatura.

Kmecl, Matjaž, 1976: Ta hiša je moja, pa vendar moja ni: Sodobna slovenska literatura na Koroškem. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Kmecl, Matjaž, 1997: Regionalizem in slovenska literatura z vidika slovenske narodne identitete. Nećak, Dušan (ur.): Avstrija, Jugoslavija, Slovenija: Slovenska narodna identiteta skozi čas/Österreich, Jugoslawien, Slowenien: Die Slowenische nationale Identität im Wandel. Ljubljana: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete. 111–116.

Kohl, Felix Oliver, Köstler, Erwin, Leben, Andreas in Srienc, Dominik, 2021: Überregional, mehrsprachig, vernetzt: Die Literatur der Kärntner SlowenInnen im Wandel. Wien: Praesens.

Koron, Alenka, 2015: Srednja Evropa, avstrijska in slovenska literatura in slovenska literarna veda. Pospíšil, Ivo (ur.): Střední Evropa včera a dnes: Proměny koncepcí: Kolektivní monografie. Brno: Jan Sojnek - nakladelství Galium. 83–88.

Podlogar, Monika, 2020: Jezikovno vprašanje v sodobnem romanu na avstrijskem Koroškem. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani.

Previšić, Boris, 2014: Polyphonien in der slowenisch-österreichischen Grenzzone Kärnten: Peter Handke, Maja Haderlap, Peter Waterhouse. Dembeck, Till in Mein, Georg (ur.): Philologie und Mehrsprachigkeit. Heidelberg: Winter. 341–358.

Slovenska literatura na Koroškem. Slolit.at: https://www.slolit.at/avtorji. (Dostop 7. 12. 2023.)

Strutz, Johann, 2000: Entwicklungslinien der Kärntner slowenischen Prosaliteratur. Moritsch, Andreas (ur.): Die Kärntner Slovenen 1900–2000: Bilanz des 20. Jahrhunderts. Klagenfurt/Celovec, Ljubljana, Wien: Mohorjeva/Hermagoras. 281–301.

Strutz, Johann, 2006: Der Alpen-Adria-Raum, das Dreiländereck und die nationalstaatliche Dreiteilung im Spiegel der Literatur. Bahovec, Tina in Domej, Theodor (ur.): Das österreichisch-italienisch-slowenische Dreiländereck. Ursachen und Folgen der nationalstaatlichen Dreiteilung einer Region. Klagenfurt/Celovec, Ljubljana/Laibach, Wien/Dunaj: Mohorjeva/Hermagoras. 353–421.

Zadravec, Franc, 1973: Slovenska koroška v prozi, pesmi in drami od 1919 do 1942. Prunč, Erik in Malle, Gustav (ur.): Koroški kulturni dnevi I: Zbornik predavanj. Maribor: Obzorja. 166–178.

Zadravec, Franc, 1991: Die slowenische Gegenwartsliteratur in Kärnten – Anklage und Widerstand. Verband slowenischer Schriftsteiler/innen, Übersetzer/innen und Publizist/innen in Österreich (ur.): Die slowenische Literatur in Kärnten: Ein Lexikon. Celovec: Drava. 37–151.

Zupan Sosič, Alojzija, 2006: Robovi mreže, robovi jaza. Sodobni slovenki roman. Maribor: Litera.

Prenosi

Objavljeno

04.04.2024

Številka

Rubrika

Razprave II.

Kako citirati

Leben, A. (2024). Koroška in Slovenci v luči romanopisja ali o koroškem slovenskem in nemškem romanu. Jezik in Slovstvo, 69(1-2), 123-134. https://doi.org/10.4312/jis.69.1-2.123-134